Przewody doktorskie

mgr AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

EFEKTYWNOŚĆ POLISENSORYCZNYCH GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH W PROCESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO OSÓB WE WCZESNEJ FAZIE DOROSŁOŚCI

mgr DAGMARA BANASIAK

STUDIUM SEMANTYCZNE CZASOWNIKA ŚMIAĆ SIĘ I JEGO WYBRANYCH DERYWATÓW SŁOWOTWÓRCZYCH

mgr SARA MANASTERSKA

SPEECH ACTS IN AKKADIAN IN THE 1ST MILLENNIUM BCE

mgr PIOTR SADZIK

STANY WYJĄTKOWE LITERATURY. DOŚWIADCZENIE ANOMII W PISARSTWIE WITOLDA GOMBROWICZA

mgr HUBERT OLBORSKI

PROZODIA MOWY WYSOKOFUNKCJONUJĄCYCH OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

mgr MAŁGORZATA CIUPIŃSKA

NAUKI REKOLEKCYJNE JAKO GATUNEK MOWY. WZORZEC NORMATYWNY A SPOŁECZNA I OSOBNICZA ŚWIADOMOŚĆ GENOLOGICZNA

mgr ZBIGNIEW JAZIENICKI

AWANGARDOWE SZARŻE ARIERGARDY. POLSKA POEZJA KLASYCYSTYCZNA WOBEC DOŚWIADCZEŃ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ LAT 90. XX WIEKU

mgr GRZEGORZ WAŚNIEWSKI

INNOWACJE SYSTEMOWE W SINOJAPOŃSKIEJ ODMIANIE PISMA IDEOGRAFICZNEGO NA TLE WSCHODNIOAZJATYCKIM

mgr MARIOLA SYMONIDES

WYBRANE KLASY PARTYKUŁ W MOWIE DZIECI W WIEKU 4-7 LAT

mgr NATALIE KOSCH

MECHANIZMY I STRATEGIE PRZEKAZYWANIA JĘZYKA ODZIEDZICZONEGO PRZEZ DIASPORĘ POLSKĄ W KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

mgr URSZULA SIECZKOWSKA

ANALIZA PRAGMALINGWISTYCZNA POJĘCIA NARÓD WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

mgr AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

CHARAKTERYSTYKA DYSKURSU LEWICY W POLSCE W LATACH 2010-2020 NA PRZYKŁADZIE TEKSTÓW DEKLARATYWNIE LEWICOWYCH („DZIENNIK TRYBUNA", KWARTALNIKI „KRYTYKA POLITYCZNA", „PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY", „NOWY OBYWATEL")

mgr MATEUSZ PYTKO

PO-TWORY LEO LIPSKIEGO. ARCHEOLOGIA WYOBRAŹNI ARTYSTYCZNEJ

mgr KORYNA DYLEWSKA

JERZY GROTOWSKI WOBEC TRADYCJI INDYJSKIEJ

mgr MARTA NIEWIECZERZAŁ

MIASTO WYOBRAŻONE.
WARSZAWA W FANTASTYCE DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

mgr MAGDALENA UKRAINETS

WYBRANE PROBLEMY TŁUMACZENIA POEZJI BOLESŁAWA LEŚMIANA NA JĘZYKI CZESKI, SŁOWACKI, ROSYJSKI I UKRAIŃSKI

mgr JOANNA WIERZCHOWSKA

SŁOWNICTWO SAKRALNE PISM ANDRZEJA TOWIAŃSKIEGO

mgr MARYIA ANUFRYIEVA

MIEJSKA POLSZCZYZNA POLAKÓW NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE
(NA PRZYKŁADZIE NAGRAŃ TEKSTÓW CIĄGŁYCH I WYWIADÓW Z GRODNA, LIDY I WOŁKOWYSKA)

mgr ANDRII BARAN

MIEJSCE FONETYKI W GLOTTODYDAKTYCE POLONISTYCZNEJ NA POZIOMIE POCZĄTKUJĄCYM – NA PRZYKŁADZIE NAUCZANIA SŁOWIAN WSCHODNICH JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

mgr YORDANKA ILIEVA-CYGAN

WYCHOWANIE DWUJĘZYCZNE W RODZINIE POLSKO-BUŁGARSKIEJ. WPŁYW JĘZYKA POLSKIEGO NA BUŁGARSKI JĘZYK MÓWIONY DZIECI W WIEKU OD 2 DO 10 LAT

mgr MARIUSZ CZECH

ROZWÓJ PROFESJONALNY LEKTORA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. WPŁYW BIOGRAFII I DOŚWIADCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ TOŻSAMOŚCI ZAWODOWEJ

mgr JAN MAKAREWICZ

ROLA KULTURY AKADEMICKIEJ W KSZTAŁTOWANIU LIRYKI POWSTANIA LISTOPADOWEGO

mgr MAREK GRAJEK

DRAMATURGIA STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO: PRZEMIANY TREŚCI, FORMY I STYLU

mgr AGATA GRZYBOWSKA-WIATRAK

LITERATURA ŻYDOWSKA W DIASPORZE EGIPSKIEJ OKRESU HELLENISTYCZNEGO A GRECKIE GATUNKI I TRADYCJE LITERACKIE

mgr JOANNA ZIÓŁKOWSKA-KRZYWDA

REGULAMINY SZKOLNE CZASÓW OŚWIECENIA JAKO TEKST KULTURY

mgr MARTA TROJANOWSKA

JAPOŃSKA HONORYFIKATYWNOŚĆ HORYZONTALNA (JAP. TEINEIGO) W PROCESIE AKWIZYCJI PRZEZ DOROSŁYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO

mgr KAMILA SUJKOWSKA

REGIONALIZMY LEKSYKALNE W JĘZYKU MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA

mgr LENA BIEDROŃ

AKADEMICKIE NAUCZANIE SPECJALISTYCZNEGO JĘZYKA PRAWA DO CELÓW ZAWODOWYCH. GLOTTODYDAKTYCZNE STUDIUM PORÓWNAWCZE (W KONTEKŚCIE POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKÓW OBCYCH)

mgr KATARZYNA KRYŃSKA

TRAKTATY „POSTLIMINIUM COMETARUM"  I „QUAESTIO METEOROLOGICA DE COMETIS" STANISŁAWA SŁOWAKOWICA NA TLE PIŚMIENNICTWA ASTRONOMICZNEGO XVII WIEKU.

mgr VIACHESLAV CHERNEV

FUNKCJE SYNTAKTYCZNE FORM CZASOWNIKOWYCH W BASZKIRSKICH TEKSTACH LITERACKICH  (NA PODSTAWIE POWIEŚCI MOSTAYA KÄRIMA)

mgr JAKUB POGONOWSKI

SEMICKIE PODŁOŻE JĘZYKOWE I KULTUROWE W GRECKIM TEKŚCIE LISTÓW PAWŁA Z TARSU W UJĘCIU KONFRONTATYWNYM Z WCZESNYMI TEKSTAMI JUDAIZMU

mgr PAWEŁ BRUDZYŃSKI

STRONA CZASOWNIKA W JĘZYKACH BAŁTYCKICH W XVII W. NA PODSTAWIE TEKSTÓW CHYLIŃSKIEGO I GLÜCKA

mgr MAGDALENA FALSKA

MARCELINA DAROWSKA: PAMIĘTNIK. EDYCJA KRYTYCZNA ZE WSTĘPEM HISTORYCZNOLITERACKIM

mgr MARIA CIOSTEK

KAROLINA SAYN-WITTGENSTEIN: ESTETYKA - TEOLOGIA - EKLEZJOLOGIA

mgr ALEKSANDRA KORCZAK

DZIEWCZĘCE I KOBIECE POSTACI LITERACKIE W KANONACH LEKTUR SZKOLNYCH KLAS 4-6 PO 1989 R. W PERSPEKTYWIE GENDER STUDIES

mgr PAULINA POTASIŃSKA

MŁODZIEŻ Z "DOBRYCH DOMÓW", CHŁOPAKI ZE "ZŁYCH DZIELNIC" - WARSZAWSKIE TOPOGRAFIE W TEKSTACH AUTOBIOGRAFICZNYCH. STUDIA I KONFRONTACJE (J. PRZYBORA, J. ABRAMOW-NEWERLY, A. OSIECKA, S. GRZESIUK, M. HŁASKO, A. STASIUK)

mgr ANNA GAŃKO

WIZJE CIELESNOŚCI W CZESKIEJ LITERATURZE NIEOFICJALNEJ Z LAT 1946-1989. ANALIZA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH UTWORÓW EGONA BONDY'EGO

mgr JUSTYNA KIJANKA

WIZJE CIELESNOŚCI W CZESKIEJ LITERATURZE NIEOFICJALNEJ Z LAT 1946-1989. ANALIZA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH UTWORÓW EGONA BONDY'EGO

mgr WITOLD ZAKRZEWSKI

SZKOŁA RYCERSKA: CODZIENNOŚĆ INSTYTUCJI I LOSY ABSOLWENTÓW.

mgr WERONIKA SZULIK

KONSTELACJE ROMANA JAWORSKIEGO (WITKACY - IRZYKOWSKI - BRZOZOWSKI).

mgr JOANNA KOCEMBA-ŻEBROWSKA

TEATR PARTYCYPACYJNY W POLSCE. WYBRANE PRAKTYKI.

mgr ANDREI RASINSKI

Запрыгоньванне лiтаратуры на Беларусi: тэорыя i практыка навамоўя
(Zniewolenie literatury na Białorusi: teoria i praktyka nowomowy)

mgr JAN SZPILKA

ANTROPOLOGIA PRAKTYK SADOMASOCHISTYCZNYCH (BDSM) WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE.

mgr ANNA CZERWIŃSKA-TRZASKOMA

INTERFERENCJA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO I ROSYJSKIEGO – STUDIUM PRZYPADKU GRUPOWEGO.

mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ

IMIONA I NAZWISKA KONWERTYTÓW Z JUDAIZMU NA WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE NA PODSTAWIE KSIĄG METRYKALNYCH PARAFII WARSZAWSKICH (1826-1850).

mgr ALEKSANDRA CIECHOMSKA

ZAPOMNIANE OGNIWO POLSKIEJ ESTETYKI FENOMENOLOGICZNEJ. TWÓRCZOŚĆ ADY WERNER-SILBERSTEIN W KONTEKŚCIE LITERATUROZNAWSTWA TRZECH PIERWSZYCH DEKAD XX STULECIA.

mgr MAGDALENA PAWŁOWSKA

HUMOR WEDŁUG BOLESŁAWA PRUSA – KRONIKARZA. TEORIA I PRAKTYKA.

mgr ANNA KUJAWSKA-KOT

DOŚWIADCZENIE NIEZGODNOŚCI PŁCIOWEJ I PROCESU TRANZYCJI BOHATERA TRANSSEKSUALNEGO W LITERACKIEJ I FILMOWEJ ODSŁONIE.

mgr MAGDALENA KRZYŻANOWSKA

EKSPRESJA – DOŚWIADCZANIE – UCZESTNICTWO. BOHATEROWIE POLSKIEJ PROZY LAT 1864-1918 W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW.

mgr KATARZYNA BORKOWSKA

CYCERON I PLATON: TŁUMACZENIA, PARAFRAZY, NAWIĄZANIA.

mgr LUCYNA BAGIŃSKA

TEKSTOWY OBRAZ ŻYCIA, ŚMIERCI I DUSZY W MŁODOPOLSKICH EKFRAZACH I HYPOTYPOZACH INSPIROWANYCH MALARSTWEM ARNOLDA BÖCKLINA.

mgr MAREK GOLONKA

MUSICAL JAKO MASZYNA PAMIĘCI. PRZEDSTAWIANIE PRZESZŁOŚCI AUSTRII W WYBRANYCH MUSICALACH MICHAELA KUNZEGO.

mgr ANNA LIS-SKOWROŃSKA

DYZARTRYCZNE ZABURZENIA MOWY PO JEDNOSTRONNYM UDARZE NIEDOKRWIENNYM GÓRNEGO NEURONU RUCHOWEGO A INNE WYBRANE TYPY DYZARTRII POUDAROWEJ.

ks. mgr SEBASTIAN MUSIAŁ

JAN PAWEŁ WORONICZ W ŚWIETLE NIEZNANYCH DOKUMENTÓW Z LAT 1795-1829.

mgr ANNA KRAWCZAK

WYTWARZANIE POKREWIEŃSTWA. ANTROPOLOGICZNA ANALIZA DYSKURSÓW WOKÓŁ DAWSTWA HETEROLOGICZNEGO W POLSCE.

mgr DOROTA KONDRATCZYK-PRZYBYLSKA

ROZWÓJ ZNACZENIOWY WYRAZÓW W POLU LEKSYKALNO-SEMANTYCZNYM ‘KOBIETA W RELACJI SEKSUALNEJ' (OD DOBY STAROPOLSKIEJ DO WSPÓŁCZESNOŚCI).

mgr ALDONA SIERADZKA-KRUPA

"PRZYKŁADNE Z WIERNEJ I STATECZNEJ MIŁOŚCI MAŁŻEŃSTWO" ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ. KOMENTOWANA  EDYCJA KRYTYCZNA I STUDIUM O UTWORZE

mgr JANUSZ SZABLEWSKI

KONKURENCJA FORM CERKIEWNYCH I RODZIMYCH W CHORWACKIEJ I SERBSKIEJ TRADYCJI JĘZYKOWEJ.

mgr KATARZYNA SORNAT

SŁOWNICTWO WACŁAWA POTOCKIEGO. GENEZA, STRUKTURA, SEMANTYKA.

mgr HANNA MARGOLIS

FILMY ANIMOWANE KOBIET W (MĘSKICH) STRUKTURACH KINEMATOGRAFII W POLSCE W PERSPEKTYWIE KOMPARATYSTYCZNEJ.

mgr EMILIA POMIANKIEWICZ-WAGNER

KONSTRUKCJE KLASYFIKATOROWE W KOMUNIKACJI UŻYTKOWNIKÓW LITEWSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO.

mgr DOROTA KRUK

WOKÓŁ POJĘCIA ‘STRATY'. ANALIZA SEMANTYCZNA WYBRANYCH JEDNOSTEK JĘZYKA REPREZENTOWANYCH PRZEZ CZASOWNIK "STRACIĆ" ORAZ WYRAŻEŃ BLISKOZNACZNYCH.

mgr AGATA KŁOSEK

ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI – TWÓRCA DZIEWIĘTNASTOWIECZNY

mgr BEATA CIECIERSKA-ZAJDEL

ZRÓŻNICOWANIE REALIZACJI SYBILANTÓW DZIĄSŁOWO-PALATALNYCH W WYMOWIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

mgr ANGELIKA KOSIERADZKA

KRAJOBRAZ SOCJALISTYCZNEGO MIASTA JAKO PRZEDMIOT BUŁGARSKICH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH PO 1989 ROKU. PRZYPADEK SOFII.

mgr ANGELIKA ZANKI

NARÓD MIĘDZY KONTYNENTAMI . EMIGRACJA CHORWATÓW DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ICH POWROTY DO KRAJU W KONTEKŚCIE POLITYCZNYM.

mgr ŁUKASZ ŻUREK

FILOLOGIA LOKALNA – LOKALNOŚĆ FILOLOGA. PRAKTYKI NAUKOWO-LITERACKIE STEFANA SZYMUTKI.

mgr AGNIESZKA BOROWIEC

KINESTETYCZNE MECHANIZMY WYTWARZANIA MOWY. ZALEŻNOŚCI CZYNNOŚCIOWO-MORFOLOGICZNE.

mgr TIJANA VUKOVIĆ

egaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: the Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning  of the 21st Century.

mgr ANNA CZERNOW

STRATEGIE KARNAWALIZACJI W PROZIE FANTASTYCZNEJ LAT 1865-1950 KIEROWANEJ DO MŁODYCH ODBIORCÓW.

mgr ALICJA KARSZNIA-SOBCZAK

ANALIZA PORÓWNAWCZA NARRACJI W OPOWIADANIACH AUTOBIOGRAFICZNYCH OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ.

mgr AGNIESZKA WITKOWSKA-KRYCH

DZIECKO WOBEC ZAGŁADY. INSTYTUCJONALNA OPIEKA NAD SIEROTAMI W GETCIE WARSZAWSKIM.

dr hab. MARTA PRZYSZYCHOWSKA

MACRINA THE YOUNGER AS A SUBSTITUTE FOR EUSTATHIUS OF SEBASTEA.

mgr BEATA OLĘDZKA

ŁACIŃSKIE I POLSKIE NAZWY CHORÓB W OKRESIE OD KOŃCA XVIII WIEKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ (na materiale leksykograficznym).

mgr PAWEŁ TRZASKOWSKI

HEJT W KOMENTARZACH INTERNETOWYCH - PRAGMALINGWISTYCZNA ANALIZA ZJAWISKA.

mgr MARCIN CZARDYBON

"PRZENAJŚWIĘTSZA". STRATEGIE SAKRALIZACJI WSPÓLNOTY NARODOWEJ W LITERATURZE POLSKIEJ XXI WIEKU.

mgr ANNA CEGIEŁKA

ANGLOJĘZYCZNE KALKI JĘZYKOWE JAKO PRZEJAW UKRYTEGO ODDZIAŁYWANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSZCZYZNĘ

mgr MACIEJ MĘTRAK

Mapa świata z jarmarcznej ulotki – czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej

mgr KORNELIA SOBCZAK

"KAMIENIE NA SZANIEC" ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO. KSIĄŻKA, LITERATURA I LEGENDA (1943-2014).

mgr EWA DULNA-RAK

JĘZYK JULIUSZA OSTERWY JAKO TWORZYWO OPISU I OCENY TEATRU. WYZNACZNIKI LEKSYKALNO-STYLISTYCZNE.

mgr HELENA BALCEREK

NAUCZANIE PISANYCH FORM NARRACYJNYCH UCZNIÓW Z ASD NA ETAPIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ (NA PRZYKŁADZIE OPOWIADANIA I KARTKI Z PAMIĘTNIKA).

mgr IZABELLA ŁAWECKA

MODELE KOMUNIKOWANIA ŻYCZEŃ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO MATERIAŁU OPUBLIKOWANEGO NA FACEBOOKU).

mgr ALEKSANDRA GRĄBKOWSKA

OBRAZ ISLAMU I MUZUŁMANÓW W PRASIE SŁOWEŃSKIEJ PO 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU.

mgr KATARZYNA BERTO

LIBERTYNIZM ZDEMASKOWANY. O LIBERTYNIZMIE POEZJI WOJCIECHA MIERA W ŚWIETLE WŁOSKICH IDEI WOLNOMYŚLICIELSKICH.

mgr ANNA MICHALAK

Autor jako tekst kultury. Dorota Masłowska w roli bohaterki swoich projektów artystycznych.

mgr ŁUKASZ JÓZEFOWICZ

Poetyckie ciała: agon Tymoteusza Karpowicza z Julianem Przybosiem

mgr BARBARA ŁUKASZEWICZ

Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej

mgr ANNA KUDER

Wykładniki negAcji w polskim języku migowym

mgr AGATA SIERBIŃSKA

Praktyki wizualne w czasach niepokojów społecznych – problem "sobowtórności"

mgr IWONA SOŁTYS

Typy normy w wymowie laureatów konkursu "Mistrz Mowy Polskiej"

mgr MAGDALENA CABAJ

Écriture intersexuée. (Pisarstwo interseksualne)

mgr EWELINA RĄBKOWSKA

Kulturowe obrazy zwierząt w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży w perspektywie animal studies. Wybrane problemy.

mgr ZOFIA SMEŁKA-LESZCZYŃSKA

Obrazy demokracji. Polskie plakaty wyborcze 1989-2015 w perspektywie semiotycznej.

mgr BOGUSŁAW ZAGÓRSKI

Spory wokół toponomastyki arabskiej i ich wpływ na polskie nazewnictwo geograficzne.

dr JACEK PAJĄK

Ewolucja roli dźwięku w polskim filmie fabularnym.

mgr MACIEJ SKOWERA

Klasyka literacka dla młodych odbiorców w kulturowym imaginarium. Mitobiografie Lewisa Carrolla, L. Franka Bauma i J. M. Barriego oraz mikrohistorie ich dzieł.

mgr MAGDA CIERESZKO

Obsceniczność we współczesnej reklamie – poszukiwania i analizy. Od lat osiemdziesiątych XX wieku do dziś (na wybranych przykładach).

mgr ZOFIA SMUGA

Homonimia składniowa jako przyczyna zaburzeń komunikacyjnojęzykowych.

mgr BARTŁOMIEJ MYCYK

Wybrane problemy metodologii opisu gier cyfrowych.

mgr ANNA PERZYŃSKA

Literacka i paraliteracka twórczość w internecie (na polskich i obcojęzycznych przykładach z lat 2001-2017).

mgr ANETA DASZUTA

STRUKTURALIZM JANA MUKAŘOVSKIEGO W KONTEKŚCIE NOWOCZESNOŚCI.

mgr ANNA DŻABAGINA

ELEONORY KALKOWSKIEJ (1883-1937) POLSKO-NIEMIECKA TWÓRCZOŚĆ I JEJ RECEPCJA.

mgr ELIZA CZERWIŃSKA

METAFORYCZNA KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA GOSPODARKA W INTERNETOWYCH ANALIZACH, RAPORTACH I KOMENTARZACH RYNKOWYCH. BADANIE KONTEKSTÓW ZDANIOWYCH POZYSKANYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU ANTCONC

mgr AGNIESZKA OCHENKOWSKA

JÓZEF MORELOWSKI JAKO POETA PÓŹNEGO OŚWIECENIA. PRÓBA MONOGRAFII.

mgr MARTA BUKOWIECKA

LITERACKOŚĆ FORM NIELITERACKICH W LITERATURZE POLSKIEJ PO 1956 ROKU.

mgr HELENA MARKOWSKA-FULARA

LITERATUROZNAWSTWO WILEŃSKIE I WARSZAWSKIE 1809-1830. W POSZUKIWANIU JĘZYKA DYSCYPLINY.

mgr KATARZYNA DŹWIGAŁA

OBRAZY POSTACI KOBIECYCH W KONTAKIONACH ROMANA MELODOSA.

mgr ROBERTO PERESSIN

LA VERSIONE GRECA DELL'ORAZIONE „PRO ARCHIA POETA" DI MIKOŁAJ ŻÓRAWSKI (1595-1665): CONTRIBUTI ALL'ANALISI DEL TESTO.

mgr AGNIESZKA WĄSIK

KAMIENIE SZLACHETNE W ŁACIŃSKICH ŹRÓDŁACH LITERACKICH: OD PLINIUSZA STARSZEGO DO IZYDORA Z SEWILLI.

mgr EMILIA DANOWSKA-FLORCZYK

DEKLARACJA MISJI PRZEDSIĘBIORSTW I UCZELNI WYŻSZYCH JAKO PODSTAWA WIZERUNKU JĘZYKOWEGO TYCH INSTYTUCJI.

mgr MAJA DOBIASZ-KRYSIAK

EDUKACYJNY PRZEŁOM DEMOKRATYCZNY W POLSCE NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY WALDORFSKIEJ.

mgr PAWEŁ JASKULSKI

TWÓRCZOŚĆ FILMOWA I LITERACKA JANUSZA NASFETERA.

mgr BEATA GÓRSKA-SZKOP

GABINETY OSOBLIWOŚCI W LITERATURZE DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU. OBECNOŚĆ I KONTEKSTY.

mgr MARTA ROGOWSKA

DIALOG JAKO STYL MYŚLOWY. WYKŁADNIKI BIBLIJNEJ "KOINÉ" KULTUROWEJ W LISTACH NORWIDA.

mgr GRZEGORZ GRABSKI

JAN KLEMENS BRANICKI – MECENAS I POLITYK.

mgr ALEKSANDRA POTOCKA-WOŹNIAK

NEOLOGIZMY W "KONGRESIE FUTUROLOGICZNYM" STANISŁAWA LEMA. ICH MOTYWACJA, TYPY I FUNKCJE.

mgr JAN ZDUNIK

PRAKTYKI OPOWIADANIA O RODZINIE W LITERATURZE POLSKIEJ PIERWSZYCH DEKAD XX WIEKU NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI ZOFII NAŁKOWSKIEJ I JULIUSZA KADENA-BANDROWSKIEGO.

mgr AGNIESZKA WILTOS

MODALNOŚĆ DEONTYCZNA W TEKSTACH PRAWA PIERWOTNEGO UNII EUROPEJSKIEJ – NA PRZYKŁADZIE TEKSTÓW W JĘZYKU POLSKIM I JĘZYKU HISZPAŃSKIM.

mgr EMILIA KOLINKO

DZIENNIKI GENERAŁOWEJ HELENY Z WOLSKICH KRUKOWIECKIEJ W PERSPEKTYWIE DIARYSTYKI KOBIECEJ EPOKI.

mgr ANNA DĄBKOWSKA

OD PRYWATNEGO DO PUBLICZNEGO. ZWIERZENIE JAKO GATUNEK MOWY.

mgr KATARZYNA MAŁGOWSKA

OD MISTERIUM DO FAKTOMONTAŻU. TEMATYKA – IDEE – KONWENCJE GATUNKOWE DRAMATURGII EMILA ZEGADŁOWICZA.

mgr KAMILA POTOCKA-PIROSZ

CHARAKTERYSTYKA ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH OSÓB W POCZĄTKOWEJ FAZIE CHOROBY ALZHEIMERA.

mgr MARIA KUC

WYRAŻANIE LATYWNOŚCI (LOKALIZACJI DYNAMICZNEJ) WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU POLSKIM.

mgr MARZENA SZUGIERO

METONIMIE GETTA KULTUROWEGO W SPOŁECZNYM IMAGINARIUM. KRÓLESTWO KONGRESOWE W LATACH 1845-1914.

mgr MARTYNA SABAŁA

LEKSYKA DOTYCZĄCA REALIÓW STAROŻYTNEJ PALESTYNY W XVI-WIECZNYCH PRZEKŁADACH EWANGELII NA JĘZYK POLSKI.

mgr ALEKSANDRA BERKIETA

BRAKUJĄCE SPOIWO. ROLA MOSKIEWSKIEGO KOŁA LINGWISTYCZNEGO W BUDOWANIU NOWOCZESNEJ TEORII LITERATURY.

mgr MARCIN BOGUCKI

SZALEŃSTWO W OPERZE. DZIEJE MOTYWU W EPOCE NOWOCZESNEJ.

mgr JOANNA E. KOZIOŁ

KOMENTOWANA EDYCJA UTWORU LAURENTII CORVINI NOVOFORENSIS „DIALOGUS, CARMINE ET SOLUTA ORATIONE CONFLATUS DE MENTIS SALUBERRIMA PERSUASIONE AD HONESTA INGENUARUM ATRIUM STUDIA ET AD PROPAGANDOS ANIMI FRUCTUS IMMORTALES.

mgr CLARA ZGOŁA

Les identités urbaines des romanciers parisiens de l'après-guerre jusqu'à l'extrême contemporain

mgr JAN BOROWICZ

PERWERSJE HOLOKAUSTOWE. POZYCJA POLSKIEGO ŚWIADKA.

mgr SYLWIA CHUTNIK

CODZIENNOŚĆ WARSZAWY W LATACH 1954-1955. ZMYSŁY, CIAŁO, OBYCZAJE.

mgr AGATA ZBOROWSKA

ŻYCIE RZECZY W POWOJENNEJ POLSCE (1944-1949) – ICH POCHODZENIE, PRAKTYKI, ZNACZENIA W PERSPEKTYWIE KULTUROZNAWCZEJ.

mgr JUSTYNA SCHOLLENBERGER

KONCEPTUALIZACJA GRANICY MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM W WYBRANYCH DZIEŁACH KAROLA DARWINA.

mgr DANIEL CIESIELSKI

KULTURA BARDOWSKA WOBEC LEGENDY ŻYCIA EDWARDA STACHURY I MARCINA ŚWIETLICKIEGO.

mgr MAŁGORZATA GLINICKA

GRECY, ŁACINNICY I MUZUŁMANIE NA CYPRZE LUSIGNANÓW. OBRAZ STOSUNKÓW WYZNANIOWYCH W "KRONICE" LEONCJUSZA MACHIERASA.

mgr ANNA WAJDA

ZAKRESY FUNKCJONALNE GRAMATYKI GRZECZNOŚCI W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

mgr ŁUKASZ BUKOWIECKI

NIEZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZEALNE W WARSZAWIE W XX WIEKU W PERSPEKTYWIE STUDIÓW MIEJSKICH

mgr IGOR BARKOWSKI

JACKA PRZYBYLSKIEGO "MOWA Z OKOLICZNOŚCI UROCZYSTEGO OBCHODU STULETNIEJ PAMIĄTKI ZWYCIĘSTWA JANA III POD WIEDNIEM". WPROWADZENIE I EDYCJA KRYTYCZNA

mgr KATARZYNA WESTERMARK

PRAWO I KULTURA PRAWNA W TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MARTA SKURA

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ NIEMCÓW UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr KATARZYNA LESICZ-STANISŁAWSKA

DROGI OD NATURALIZMU. PROZA ADOLFA DYGASIŃSKIEGO.

mgr JOANNA PRĘDOTA

WYBRANE ASPEKTY PSYCHOLINGWISTYCZNE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

mgr JOANNA ROŚ

ALBERT CAMUS W POLSKIEJ KULTURZE LITERACKIEJ I TEATRALNEJ W LATACH 1945-2000.

mgr ANNA WOTLIŃSKA

PASJA I INTUICJA. PORTRETY KOBIET W PUBLICYSTYCE MARII GROSSEK-KORYCKIEJ.

mgr ROBERT BIRKHOLC

SUBIEKTYWIZACJA ZAPOŚREDNICZONA JAKO FORMA REPREZENTACJI DOŚWIADCZEŃ BOHATERÓW FILMOWYCH.

mgr MILENA WOJTYŃSKA-NOWOTKA

SŁOWNICTWO "ROZPRAW LITERACKICH" MAURYCEGO MOCHNACKIEGO.

mgr ROZALIA SŁODCZYK

EKFRAZA I HYPOTYPOZA. INTERFERENCJE LITERATURY I MALARSTWA W PROZIE WŁOSKIEJ I ESEISTYCE POLSKIEJ XX WIEKU.

mgr ANNA KUROWICKA

POLITICS OF ASEXUALITY. A CRITICAL ANALYSIS OF DISCOURSES ON ASEXUALITIES

mgr ADA ŁOBOŻEWICZ

STAROPOLSKIE KALENDARZE W DZIAŁANIU. SIEDEMNASTOWIECZNE KALENDARZE OSOBISTE BAZYLEGO ŁUSZCZEWSKIEGO I LUDWIKA MIKOŁAJA GRABIAŃSKIEGO.

mgr KAROLINA POŻOGA

DIAGNOZOWANIE I OCENA LOGOPEDYCZNA PRZEBIEGU AFAZJI W OSTREJ FAZIE NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU.

mgr VALERIY  BUTEVYCH

PAN COGITO POMIĘDZY KARTEZJUSZEM A NIETZSCHEM I FREUDEM (POETYCKA ANTROPOLOGIA ZBIGNIEWA HERBERTA W KONTEKŚCIE FILOZOFII PODMIOTU I FILOZOFII PODEJRZENIA).

mgr MAŁGORZATA POPIAŁO

NORMA I UZUS W POLSKIM JĘZYKU URZĘDOWYM NA PRZYKŁADZIE STATUTÓW, REGULAMINÓW I FORMULARZY WYBRANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH.

mgr DANUTA MACIEJEWSKA-BOGUSZ

WARIACJE LITERACKIE JAKO KATEGORIA KOMPOZYCJI TEKSTU I JAKO WYMIAR DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNOŚCI (JERZY ANDRZEJEWSKI, CZESŁAW MIŁOSZ, STANISŁAW DYGAT, TADEUSZ KONWICKI).

mgr WERONIKA LIPSZYC

KRYZYS TRADYCYJNEJ WŁADZY WZROKU W POLSKIEJ LITERATURZE I POLSKIM MALARSTWIE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU.

mgr MARTA CMIEL-BAŻANT

SŁOWEŃSKA KRYTYKA LITERACKA OKRESU MIĘDZYWOJNIA (1918-1941)

mgr URSZULA SWOBODA-RYDZ

CZYNNIKI PSYCHOLINGWISTYCZNE I NEUROLINGWISTYCZNE WARUNKUJĄCE NABYWANIE DRUGIEGO JĘZYKA (L2). SZYBKOŚĆ CZYTANIA JAKO MIARA KOMPETENCJI

mgr KATARZYNA MACIEJAK

STRATEGIE NADAWCZE WIDEOBLOGERÓW PROWADZĄCYCH KANAŁY POPULARNONAUKOWE W SERWISIE YOUTUBE.PL

mgr NATALIA MĘTRAK-RUDA

MYŚL I KOCHAJ. SZCZĘŚLIWY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W PORADNIKACH Z DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

mgr ALICJA URBANIK-KOPEĆ

ALTERNATYWNY MODEL EMANCYPACJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH ROBOTNIC FABRYCZNYCH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

mgr ANNA KRASUSKA

DZIEŁO LITERACKIE CYPRIANA NORWIDA W PERSPEKTYWIE PARNASIZMU FRANCUSKIEGO

mgr KATARZYNA KUŁAKOWSKA

RUCH TEATRALNEJ KONTRKULTURY W POLSCE Z PERSPEKTYWY DOŚWIADCZEŃ JEGO UCZESTNICZEK

mgr ARTUR HELLICH

AUTOBIOGRAFIA DRUGIEGO STOPNIA. STRATEGIE GRY Z KONWENCJĄ

mgr PIOTR KUBKOWSKI

„SPRĘŻYŚCI". WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW W PERSPEKTYWIE HISTORII KULTURY (1895-1905)

mgr DOROTA DOBRZYŃSKA

CZARNY ROMANTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE POPULARNEJ (ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW)

mgr KATARZYNA ZEGADŁO-GAŁECKA

ODZYSKANA TOŻSAMOŚĆ. NATALIA GAŁCZYŃSKA JAKO FIGURA LITERACKA I PISARSKA – W PERSPEKTYWIE KRYTYKI FEMINISTYCZNEJ

mgr MACIEJ JAWORSKI

MIT ORFEUSZA W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU

mgr AGNIESZKA SOSNOWSKA

ZABIEG ZNIKANIA JAKO REAKCJA NA KRYZYS NOWOCZESNOŚCI, ANALIZA WYBRANYCH PRAKTYK ARTYSTYCZNYCH OD POŁOWY XX WIEKU W UJĘCIU KULTUROZNAWCZYM

mgr MICHAŁ GRABOWSKI

"SPISKI TATRZAŃSKIE" – PRÓBA MONOGRAFII

mgr SYLWIA STĘPIEŃ

KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI ROMANTYCZNEJ W EPISTOLOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA I GEORGE'A GORDONA BYRONA. STUDIUM KOMPARATYSTYCZNE

mgr KATARZYNA SZRODT

PORTRET TRZECH POKOLEŃ POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW NA EMIGRACJI W KANADZIE W LATACH 1939-1989

mgr KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA

PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO NA CZESKO-NIEMIECKIM POGRANICZU OD ROKU 1918 DO WSPÓŁCZESNOŚCI NA PRZYKŁADZIE GMINY DOLNI ŽANDOV

mgr DAMIAN MAKUCH

WOKÓŁ POJĘCIA FANTAZJI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WOBEC POLSKIEGO IDEALIZMU "POŁUDNIA XIX WIEKU"

mgr MAGDA NABIAŁEK

SCENICZNOŚĆ JAKO KATEGORIA DRAMATOLOGICZNA W ANALIZIE WYBRANYCH DZIEŁ JULIUSZA SŁOWACKIEGO

mgr MAGDALENA STASIECZEK-GÓRNA

PROBLEMY SZYKU WYRAZÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE.

mgr JAKUB SKRZEK

METODY INGERUJĄCE A METODY NIEINGERUJĄCE W PRACY Z DZIECKIEM Z DYSLALIĄ OBWODOWĄ

mgr ŁUKASZ ZAREMBA

OBRAZ JAKO PRZEDMIOT SPORU U KULTURZE POLSKIEJ PO 1989 ROKU W UJĘCIU STUDIÓW NAD KULTURĄ WIZUALNĄ

mgr JUSTYNA ŻULEWSKA

FLUENCJA WERBALNA U CHORYCH PO UDARZE PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGU

mgr OLGA KACZMAREK

Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna.

mgr KAMILA GĄDEK-KOWNACKA

ANALIZA LINGWISTYCZNA WYPOWIEDZI NA FORACH INTERNETOWYCH

mgr AGATA ŁUKSZA

Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych

mgr MAGDA SZCZEŚNIAK

Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku

mgr ANITA PIEŃKOWSKA

Figura emigrantki w twórczości Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej na tle literatury polskiej pisanej na obczyźnie

mgr JOANNA MAJEWSKA

"Na początku  było zdumienie". Stefan Grabiński - fantastyka z ducha nowoczesności