System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Akty prawne

 

Uchwała Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 24 czerwca.2008 r.
w sprawie zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. h Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

 

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej "Wydziałem", obejmują projektowanie dydaktyki, realizację programów nauczania, ocenianie studentów i doktorantów oraz wdrażanie wniosków w tym zakresie.

§ 2.
 1. Celem zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego jest zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia.
 2. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 1, następuje w szczególności poprzez:
  1. przegląd organizacji studiów i procesu kształcenia, w tym programów nauczania, planów studiów, obsady zajęć i treści sylabusów;
  2. okresową ocenę nauczycieli akademickich, której dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów;
  3. przeprowadzanie wśród studentów i doktorantów badań ankietowych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz analizę wyników tych badań;
  4. hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale;
  5. ustalenie i przestrzeganie przejrzystego i spójnego systemu oceniania studentów i doktorantów.
§ 3.

W procesie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia uczestniczą:

 1. Dziekan i prodziekani Wydziału, dyrektorzy (zastępcy dyrektora) instytutów, kierownicy katedr i zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Wydziału, organizując proces kształcenia;
 2. nauczyciele akademiccy, realizując program nauczania;
 3. pracownicy administracyjni, zapewniając obsługę procesu dydaktycznego;
 4. studenci i doktoranci, wpływając na poziom procesu dydaktycznego;
 5. Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Rozdział II
Projektowanie procesu dydaktycznego

§ 4.
 1. Szczegółowe programy zajęć dydaktycznych przygotowują prowadzący zajęcia zgodnie ze swoją wiedzą i autonomicznymi koncepcjami.
 2. Nad kształtem programów zajęć kursowych (zwłaszcza ćwiczeń) czuwają, pod kątem ich rzeczywistej „kursowości" i optymalnego ujednolicenia, kierownicy zakładów.
 3. Przeglądów programów zajęć dydaktycznych przygotowanych w postaci sylabusów dokonuje, zależnie od struktury danej jednostki organizacyjnej Wydziału, dyrektor instytutu lub kierownik zakładu.
 4. Dyrektor instytutu (kierownik zakładu) może powierzyć dokonanie przeglądu programów zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 3, osobom szczególnie wyspecjalizowanym w danej dziedzinie.
 5. Przeglądy programów zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 3, odbywają się w cyklu rocznym, w tym także wobec przedmiotów trwających przez jeden semestr (lub krócej). W przypadku sylabusów zajęć kursowych możliwe jest ich przeglądanie nie w każdym roku akademickim.
§ 5.
 1. Obsadę zajęć dydaktycznych proponują kierownicy zakładów w porozumieniu z dyrektorami instytutów.
 2. Obsady zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich spoza Wydziału dokonuje dyrektor instytutu, dbając o odpowiednie kompetencje zapraszanych do współpracy osób.
§ 6.
 1. Programy zajęć dydaktycznych opracowane w postaci sylabusów oraz obsadę i rozkład zajęć ogłasza Dziekan, który decyduje również o tym, z jakim wyprzedzeniem w stosunku do następnego roku akademickiego ma nastąpić takie ogłoszenie.
 2. Za planowanie programów i realizowanie zajęć dydaktycznych w ramach poszczególnych specjalizacji odpowiadają pełnomocnicy powoływani przez Dziekana.
§ 7.
 1. Na studiach drugiego stopnia dla osób, które uzyskały dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia poza Wydziałem, przewiduje się możliwość zorganizowania zajęć wyrównawczych. Program tych zajęć ustala Dziekan lub wyznaczeni przez niego opiekuni naukowi.
 2. Nad przygotowaniem programu, obsadą zajęć i przebiegiem studiów trzeciego stopnia czuwa powoływany przez Dziekana kierownik studiów doktoranckich. Program tych studiów kształtują zespoły specjalistów reprezentujących poszczególne instytuty. Program jest przygotowywany we współpracy z wydziałowym samorządem doktorantów i przedstawiany Radzie Wydziału.
§ 8.
 1. Zapisy studentów na zajęcia dydaktyczne odbywają się za pośrednictwem systemu USOS z możliwością korekty dokonywanej przez wykładowców, którzy mogą przyjmować zapisy metodą tradycyjną na pierwszych zajęciach.
 2. Dopuszczalną liczbę studentów w grupie determinuje typ zajęć. Liczebność grup studenckich na wszystkich typach zajęć (ich dolną i górną granicę) określają kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału, stosownie do rodzaju zajęć i specyfiki danego instytutu (zakładu) oraz w zgodzie z ogólnymi ustaleniami Rady Wydziału na temat wielkości grup dydaktycznych.
 3. Liczebność grup na ćwiczeniach, proseminariach i seminariach powinna umożliwić czynny udział wszystkim studentom i pozwolić im na swobodny kontakt z wykładowcą. Przy projektowaniu obsady zajęć dydaktycznych kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału (dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów) powinni zadbać, by liczba studentów w grupie ćwiczeniowej i proseminaryjnej nie przekraczała 30, zaś w grupie seminaryjnej - 15 osób. O dopuszczalnej liczbie studentów na zajęciach fakultatywnych decyduje prowadzący zajęcia.

Rozdział III
Realizacja procesu dydaktycznego

§ 9.

Podstawowymi metodami oceny kadry dydaktycznej i kształtowania w ten sposób jakości procesu dydaktycznego są: ocena okresowa nauczycieli akademickich, ankietyzacja studentów i doktorantów oraz hospitacje zajęć dydaktycznych.

§ 10.
 1. Nauczyciele akademiccy powinni spełniać wymagania umożliwiające kształcenie na danym kierunku studiów. Nad spełnieniem tych wymagań czuwają Dziekan i dyrektorzy instytutów.
 2. Okresową ocenę nauczycieli akademickich prowadzi według określonego harmonogramu Wydziałowa Komisja Kadrowa.
§ 11.
 1. Ankietyzacji studentów i doktorantów przeprowadzanej na Wydziale podlegają nauczyciele akademiccy i doktoranci.
 2. Ankietyzacja powinna spełniać warunki określone w odrębnych przepisach, w szczególności w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego, stosownych uchwałach Senatu Uniwersytetu Warszawskiego i ustaleniach Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia, oraz składać się z dwóch części: ogólnouniwersyteckiej i wydziałowej.
 3. Część wydziałową ankietyzacji przygotowują, stosownie do specyfiki poszczególnych instytutów, zespoły powoływane przez dyrektorów instytutów w uzgodnieniu z Wydziałowym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem wydziałowej części ankietyzacji są umiejętności dydaktyczne i organizacyjne prowadzącego zajęcia.
 4. Ankietyzacji dokonuje się w we współpracy z samorządem studentów i samorządem doktorantów Wydziału.
 5. Przeprowadzanie ankiet odbywa się raz w ciągu roku akademickiego pod koniec trwania danych zajęć.
 6. Za techniczne przeprowadzenie ankietyzacji oraz zebranie i uporządkowanie ankiet odpowiedzialni są sekretarze zakładów.
 7. Wyniki ankietyzacji są elementem oceny nauczyciela akademickiego dokonywanej przez Wydziałową Komisję Kadrową.
 8. Ankietowani nauczyciele akademiccy mają prawo wglądu do wyników ankietyzacji.
 9. Wyniki ankiet są przechowywane w sekretariatach instytutów lub w dziekanacie Wydziału.
§ 12.
 1. Hospitacjom podlegają zajęcia dydaktyczne, w tym także zajęcia prowadzone przez samodzielnych nauczycieli akademickich.
 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez:
  1. doktorantów - podlegają hospitacji w ramach poszczególnych zakładów, którą przeprowadzają promotorzy lub kierownicy zakładów;
  2. lektorów zagranicznych - są hospitowane przez dyrektorów instytutów lub kierowników
  zakładów.
 3. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez lektorów zagranicznych i doktorantów podlegają hospitacjom przynajmniej raz w roku akademickim.
 4. Hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pozostałych nauczycieli akademickich przeprowadza się w przypadku sytuacji szczególnie niepokojących lub na wyraźnie wyrażoną prośbę własną wykładowcy. O przeprowadzeniu hospitacji decyduje bezpośredni przełożony prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Hospitujący pisemnie dokumentuje odbytą hospitację poprzez sporządzenie jej oceny, która ma formę nieznormalizowanej opinii opisowej. Dokumentacja hospitacji jest przechowywana w sekretariatach instytutów lub w dziekanacie Wydziału.
§ 13.

Częstotliwość odbywania i czas trwania dyżurów (lub innych form konsultacji) określają dyrektorzy instytutów. Sekretarze zakładów dbają, by czas i miejsce odbywania dyżurów były znane studentom. Formą weryfikacji faktycznego odbywania dyżurów (konsultacji) są wyniki ankiet studenckich.

Rozdział IV
Ocenianie studentów i doktorantów

§ 14.
 1. Kryteria oceniania danego przedmiotu określa się w sylabusach dostępnych za pośrednictwem systemu USOS oraz przekazuje studentom na pierwszych zajęciach dydaktycznych.
 2. Kwestię nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych (dopuszczalną liczbę nieobecności oraz formy ich usprawiedliwiania i zaliczania) rozwiązuje prowadzący dane zajęcia.
 3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i wyznaczania dodatkowych terminów egzaminacyjnych określa Dziekan Wydziału.
 4. Harmonogram sesji egzaminacyjnej, uwzględniający indywidualne propozycje nauczycieli akademickich, opracowują poszczególne instytuty, które po zasięgnięciu opinii samorządu studentów zgłaszają go Dziekanowi Wydziału na 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji. Dziekan w konsultacji z samorządem studentów ogłasza harmonogram sesji (zwykłej i poprawkowej) nie później niż na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.
 5. Czas, miejsce i sposób zapisów na egzaminy ustne ogłaszają z 2-tygodniowym wyprzedzeniem sekretarze poszczególnych zakładów poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie jej na stronie internetowej zakładu.
 6. Za organizację i przebieg egzaminu pisemnego odpowiada prowadzący egzamin. Egzaminator w jasny i jednoznaczny sposób określa na początku egzaminu konsekwencje zachowania niezgodnego z wymogami egzaminacyjnymi.
 7. Ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych (w szczególności egzaminów dla całego roku) powinno nastąpić nie później niż po 2 tygodniach od daty egzaminu w systemie USOS lub w sposób tradycyjny, tzn. poprzez wywieszenie przez wykładowcę (sekretarza zakładu) na tablicy ogłoszeń listy z ocenami zaopatrzonej w podpis egzaminatora i pieczątkę danej jednostki.
 8. Studenci mają prawo wglądu do egzaminacyjnych prac pisemnych. Realizacji tego prawa służy ich archiwizowanie i udostępnianie. Prace są przechowywane w zakładach lub w sekretariatach instytutów do końca następnego roku akademickiego.

Rozdział V
Wdrażanie wniosków z przeglądu jakości procesu dydaktycznego

§ 15.

.

 1. Dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów przeprowadzają raz w roku akademickim przegląd opinii studentów i doktorantów na temat jakości kształcenia. Celem tego przeglądu jest rozpoznanie sytuacji szczególnie niepokojących i podjęcie stosownych działań zmierzających do ich rozwiązania.
 2. Dziekan, współdziałając z Wydziałowym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia, dokonuje raz na dwa lata analizy wniosków wynikających z przeglądów przeprowadzanych przez dyrektorów instytutów i kierowników zakładów.
 3. Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 2, przygotowuje projekty zmian mających na celu podnoszenie jakości procesu dydaktycznego.
 4. Projekty zmian, o których mowa w ust. 3, Dziekan przedstawia Radzie Wydziału.
 5. Dziekan i Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia monitorują wprowadzanie przyjętych zmian w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości procesu dydaktycznego.