Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej www.polon.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • W angielskiej wersji strony serwis zawiera znacznik języka niezgodnego z językiem treści.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
  • Po wyświetleniu wyników widoczne są dwa pola wyszukiwania o tej samej etykiecie.
  • Wyniki wyszukiwania zawierają linki bez tekstowej zawartości.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • Serwis nie umożliwia dynamicznego dopasowywania zawartości do wielkości ekranu.
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.polon.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Grzegorz Pieprzycki. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: grzegorz.pieprzycki@uw.edu.pl, telefon 21 012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Kupców - Oboźna 8, Oboźna 8, 00-332 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Krystyna Kochman

Telefon: 22 55 26 029, 882 166 094

Email: k.kochman@wn.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku od ul. Oboźnej po schodach w górę, wejście od strony kampusu po schodach w dół; drzwi otwierane ręcznie; brak systemu służącemu do wezwania pomocy.

Korytarze i przejścia

W budynku brak wind/podnośników, budynek niedostępny dla osób poruszających się na wózku,

Dodatkowa pomoc

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem budynku

Łazienki, toalety, szatnie

W budynku nie ma wydzielonych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe dostosowania

Brak podpisów brajlowskich sal, brak pętli indukcyjnej.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd komunikacją miejską pod bramę główną UW, miejsce do parkowania na dziedzińcu UW

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek wynajmowany przez UW, pod opieką Konserwatora Zabytków; architektura budynku bardzo trudna do dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi