Sztuka pisania

Kierunek sztuka pisania realizowany jest w ramach trzyletnich studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim. Studia mają formę stacjonarną.

Na program kształcenia składają się dwa moduły: teoretyczny i praktyczny.    

Pierwszy oferuje studentowi wiedzę będącą podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Blok przedmiotów z kształcenia teoretycznego zawiera wykłady z historii i teorii literatury, historii i teorii kultury, historii mediów tradycyjnych oraz najnowszych, teorii komunikacji, zasad ortografii i interpunkcji, kultury języka. Wiedza rozwijająca i pogłębiająca wykształcenie ogólnoakademickie przekazywana jest na następujących wykładach, ćwiczeniach i warsztatach: Tradycja europejska (główne toposy w sztuce i literaturze), Kanon literatury powszechnej XX wieku ‒ dzieje konwencji artystycznych, Kanon literatury polskiej  ‒ dzieje konwencji artystycznych, Najnowsza literatura polska, Obiegi kultury popularnej, Edycja krytyczna, Zagadnienia procesu twórczego, Poetyka (stylistyka), Poetyka (genologia), Analiza i interpretacja tekstów kultury, Komunikacja i kultura intermedialna, Kulturowa historia mediów, Gatunki internetowe i język nowych mediów, Zasady ortografii i interpunkcji, Etyka słowa, Kultura języka, Projektowanie książki, Edycja krytyczna oraz w ramach proseminariów i seminariów w dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii.

Wiedzę teoretyczną przedstawianą w ramach przedmiotów kierunkowych uzupełniają wykłady monograficzne. Ich tematyka jest ściśle powiązane z zasadniczymi obszarami kształcenia i nastawiona na rozwijanie problemów omawianych na zajęciach. Student wybiera ‒ w zgodzie z zainteresowaniami ‒ w każdym z semestrów jeden z dwóch wykładów (semestr I: Średniowiecze w kulturze popularnej, Tradycje romantyczne w sztuce i literaturze, semestr II: Geniusz i szaleństwo w sztuce, Bestseller w kulturze, semestr III: Współczesne teorie kultury, Sztuka perswazji i prowadzenie dyskusji, semestr IV: Kulturowa historia muzyki rozrywkowej, Dzieje kontrkultury, semestr V: Fenomen gier komputerowych, Postmodernizm w kulturze, semestr VI: Fenomen seriali, Kino gatunków).

Obok przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną program sztuki pisania zawiera zbiór przedmiotów praktycznych. W tej grupie znajdują się między innymi: Komputerowy skład tekstu, Edycja tekstów w Sieci, Grafika komputerowa, Redakcja i korekta tekstu, Warsztaty prozatorskie, Warsztaty poetyckie, Małe formy publicystyczne ‒ warsztaty, Technika reportażu, Teksty użytkowe  ‒ warsztaty, Krytyka literacka, muzyczna, filmowa ‒ warsztaty, Tekst reklamowy ‒ warsztaty, Sztuka kryminału i horroru ‒ warsztaty, Gatunki literatury popularnej i masowej.

Zajęcia warsztatowe z obszaru twórczego pisania ‒ oprócz praktykujących pisarzy, krytyków literackich oraz poetów i twórców filmowych zatrudnionych na Wydziale Polonistyki ‒ poprowadzą zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów (w tym przedstawiciele instytucji kultury).

Kierunek sztuka pisania stanowi odpowiedź na rozwój wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną, a także zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek ma uczyć studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji, interpretowania i rozumienia współczesnych procesów cywilizacyjnych i kulturowych, a przede wszystkim umiejętności wypowiadania się i formowania myśli w tradycyjnych i nowych mediach.  

Absolwent kierunku w obszarze praktycznych umiejętności zdobędzie kompetencje językowe oraz literackie techniki narracyjne pozwalające wypowiadać się w różnych  stylach i formach gatunkowych: 1) literatury wysokiej (liryka, opowiadanie, powieść, esej), 2) publicystyki literackiej (krytyka literacka), 3) publicystyki dziennikarskiej (felieton, artykuł, komentarz prasowy, reportaż), 4) literatury popularnej (powieść kryminalna, sensacyjna, horror, romans), 5) tekstów i gatunków użytkowych oraz reklamowych i perswazyjnych (m.in. reklama, notka prasowa, informacja na stronie internetowej, news). Pozyska 6) umiejętności redagowania tekstów, korekty tekstów, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia komunikacji. Absolwent będzie też wstępnie przygotowany do 7) kontynuowania kształcenia i pisania tekstów naukowych na poziomie licencjackim z zakresu edytorstwa, historii literatury, kultury popularnej, teorii kultury i mediów.

Studia na kierunku sztuka pisania mają rozwijać kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kształcenie ma zapewnić wiedzę, ale też praktyczne umiejętności przydatne w głównych zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  • redakcjach pism,
  • wydawnictwach,
  • instytucjach związanych z nowymi mediami,
  • marketingu medialnym,
  • portalach internetowych
  • jako copywriter,
  • twórca literatury,
  • krytyk literacki.

Program studiów