Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

Od roku akademickiego 2012/2013 Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej proponuje studia licencjackie i magisterskie dzienne na kierunku slawistyka, ze specjalnościami związanymi z językiem kierunkowym, takimi jak: bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka, serbistyka, słowacystyka, słowenistyka.

Najważniejszym celem studiów jest nauka wybranego języka słowiańskiego na poziomie C1 na studiach licencjackich oraz osiągnięcie kompetencji zbliżonych do poziomu przeciętnego użytkownika danego języka na poziomie magisterskim. Towarzyszy temu gruntowne poznanie kultury wybranego kraju, wyrażającej się poprzez praktyki symboliczne, historię, życie polityczne i społeczne. Przyświeca temu założenie, że same kompetencje językowe nie budują jeszcze znajomości danej kultury, a z kolei nadmiar wiedzy teoretycznej może prowadzić do zamazania praktycznego wymiaru studiów. Program slawistyczny stara się pogodzić zarówno oczekiwania studentek i studentów, jak i pozwolić na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy, a także w środowisku akademickim, jeżeli ktoś wybierze dalszą drogę rozwoju naukowego.

Dlatego więc w programie studiów dominuje nauka języka kierunkowego (język A wybierany na pierwszym roku studiów spośród aktualnej na dany rok akademicki oferty). Lektorat uzupełniany jest przez zajęcia – wykłady i ćwiczenia – prowadzone od drugiego roku w tym języku. Student/ka może również wybrać drugi język słowiański na drugim roku studiów licencjackich i obowiązkowo na studiach magisterskich. Oprócz lektoratów proponujemy zajęcia wprowadzające podstawową wiedzę w danej dziedzinie nauki – antropologii, lingwistyce i literaturoznawstwie. Z kolei zajęcia z historii, wiedzy o sztuce, literatury i gramatyki kraju A pozwalają na zanurzenie się w kulturze i zdobycie konkretnej wiedzy o wybranym kraju. Wieloaspektowość sprawia, że każda osoba interesująca się kulturami Słowian zachodnich i południowych znajdzie najciekawsze dla siebie ujęcie, które może następnie pogłębiać w trakcie pracy nad przygotowaniem i obroną licencjatu na pierwszym etapie, a później – magisterium. Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć do wyboru. Zajęcia fakultatywne uzupełniają wiedzę ogólną i kursową, ale także stanowią dla pracowników szansę zaprezentowania tematyki, która jest im najbliższa i w której prowadzą własne badania.

Jednym z najważniejszych aspektów studiów są wyjazdy zagraniczne do kraju języka kierunkowego i/lub drugiego kraju słowiańskiego. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej korzysta z umów bilateralnych między Polską a Republiką Czeską, Słowacją, Słowenią, Chorwacją, Serbią i Bułgarią; w ramach porozumień dwustronnych corocznie kilkoro studentek i studentów wyjeżdża na semestralne stypendia do tych państw. Poza tym Instytut korzysta także ze stypendiów przyznawanych przez CEEPUS, który oferuje możliwość wyjazdu również do Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Studenci chętnie korzystają także z programu Erasmus. Inicjatywy naukowe i badawcze środowiska studenckiego również są też ważnym elementem studiowania. W ostatnich latach powstało wiele projektów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, związanych w krajami słowiańskimi. Przygotowanie projektów studenckich stanowi ważne doświadczenie praktyczne i daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również buduje ich doświadczenie zawodowe.

Absolwent/ka studiów slawistycznych zna bardzo dobrze wybrany język słowiański. Posiada kompetencje kulturowe pozwalające na aktywne uczestnictwo w kulturze wybranego kraju. Dzięki wiedzy praktycznej i teoretycznej, w wielu wypadkach uzupełnionej o doświadczenie pobytu w kraju A, umie pośredniczyć w kontaktach międzynarodowych i chętnie podejmuje pracę bądź inicjuje projekty wymagające poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych. Kompetencjom slawistycznym towarzyszą umiejętności charakterystyczne dla studiów humanistycznych. Absolwent/ka potrafi analizować rzeczywistość społeczną, umie aktywnie uczestniczyć w sferze publicznej, tworzyć i interpretować wypowiedzi na każdym poziomie dyskursu. Atutem naszych studiów jest nacisk na kompetencje językowe, nauka analizowania różnorodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz tworzenia samodzielnych projektów. Działalność w kole naukowym bądź przy realizacji zadań wymaganych przez program często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, które także są jednym z często wybieranych miejsc zatrudnienia przez nasze absolwentki/absolwentów.