Slawistyka

Obsługa administracyjna

INSTYTUT SLAWISTYKI
ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 311
e-mail: slavist@uw.edu.pl

Kierownik studiów na kierunku slawistyka
dr hab. MACIEJ FALSKI
e-mail: mfalski@uw.edu.pl

Opiekunowie I roku studiów:

Sekretariat ds. studenckich
mgr KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
tel.: 22 55 20 546
e-mail: ki.andrzejewsk@uw.edu.pl

Sekretariat czynny w sprawach studenckich:
poniedziałek, wtorek: 10.00-14.00
czwartek, piątek: 10:00-14:00

 

Informacje ogólne

Studia na kierunku slawistyka umożliwiają studentom realizowanie jednej spośród sześciu specjalizacji związanych z językami zachodnią i południową Słowiańszczyzną: bohemistyki, bułgarystyki, kroatystyki, serbistyki, słowacystyki, słowenistyka.

Rozbudowany program lektoratów pozwala studentom studiów I stopnia poznać wybrany język słowiański na poziomie C1. Studenci studiów II stopnia poziomem kompetencji językowych zbliżają się do poziomy natywnego użytkownika. Nauce języka towarzyszy gruntowne i wszechstronne poznawanie kultury wybranego kraju – praktyk symbolicznych, historii, życia politycznego i społecznego. Program slawistyczny został pomyślany tak, by zaspokoić oczekiwania studentek i studentów – pozwala na osiągnięcie kompetencji dobrze widzianych na rynku pracy oraz w środowisku akademickim, umożliwiając dalszy rozwój naukowy i zawodowy.

Poza przedmiotami wprowadzającymi wiedzę antropologiczną, lingwistyczną i literaturoznawczą, studenci realizują odpowiednio sprofilowane zajęcia, które dotyczą historii, wiedzy o sztuce i literaturze wybranego kraju, a także gramatyki jego języka. Pozwala to na zdobycie konkretnej wiedzy o wybranym kraju poprzez zanurzenie się w jego kulturze – zwłaszcza, że od II roku studiów I stopnia zajęcia kierunkowe zaczynają być prowadzone w języku danej specjalności.

Zajęciom obowiązkowym towarzyszy rozbudowany blok zajęć fakultatywnych, uzupełniających wiedzę ogólną i kursową, często blisko powiązanych z badaniami prowadzonymi przez poszczególnych nauczycieli. Wieloaspektowość kształcenia sprawia, że każda osoba interesująca się kulturami Słowian zachodnich i południowych znajdzie najciekawsze dla siebie ujęcie, które może następnie pogłębiać w trakcie pracy nad przygotowaniem i obroną licencjatu, a później – magisterium.

Wspieranie mobilności studentów pragnących zrealizować część studiów w uczelni zagranicznej jest jednym z podstawowych założeń kształcenia na kierunku slawistyka. Studenci chętnie korzystają z programu Erasmus oraz z bilateralnych umów rządowych łączących Polskę z Czechami, Słowacją, Słowenią, Chorwacją, Serbią i Bułgarią – corocznie kilkoro z nich wyjeżdża na semestralne stypendia do tych państw. Osoby szczególnie zainteresowane południową Słowiańszczyzną mogą ubiegać się o stypendium programu CEEPUS, oferującego możliwość wyjazdu do Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Równie ważnym elementem studiowania na slawistyce jest możliwość realizowania różnego typu inicjatywy badawczych, popularyzatorskich czy kulturalnych. Przygotowanie projektów studenckich stanowi ważne doświadczenie praktyczne i daje uczestnikom wiele satysfakcji, jak również buduje ich doświadczenie zawodowe. Kadra i władze Instytutu oraz Wydziału stale wspierają studentów w realizacji ich przedsięwzięć, dzięki czemu powstaje wiele projektów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, związanych w krajami słowiańskimi. Realizacja projektów badawczych czy działalność w studenckim ruchu naukowym często prowadzi do kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Poza korzyściami związanymi z rozwojem naukowym stwarza to okazję do nawiązania pierwszych kontaktów zawodowych, ponieważ instytucje kultury i organizacje pozarządowe są jednym z częściej wybieranych miejsc zatrudnienia wśród naszych absolwentek i absolwentów.

Dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym kompetencjom absolwenci slawistyki potrafią analizować rzeczywistość społeczną, działać w sferze publicznej, tworzyć i interpretować wypowiedzi w różnych typach dyskursu i aktywnie uczestniczyć w życiu wybranego kraju. Umiejętność pośredniczenia w kontaktach międzynarodowych sprawia, że absolwenci slawistyki charakteryzują się cechami poszukiwanymi przez pracodawców i często podejmują pracę wymagającą poruszania się w co najmniej dwóch obszarach kulturowych.