Wydziałowa Komisja Wyborcza

(w kadencji 2016-2020)

 • dr hab. Iwona Burkacka - przewodnicząca

członkowie:

 • mgr Marcin Dąbrowski (wiceprzewodniczący)
 • dr Joanna Jeziorska-Haładyj
 • dr Piotr Morawski
 • dr Marta Piasecka
 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański
 • dr Joanna Tabor-Książyk
 • Izabela Grygo (przedstawicielka studentów)

 

Szanowni Państwo!

Otrzymane raz mandaty uprawniające do głosowania są ważne przez 4 lata (tzn. do roku 2020).

Prosimy ich nie niszczyć i nie wyrzucać!

 

WYBRANO PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU KADENCJI 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 31 maja 2016 roku odbyło się  posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW w celu wyboru prodziekanów kadencji 2016-2020. W głosowaniu wybrano: dr hab. Katarzynę Dróżdż-Łuszczyk, prof. dr. hab. Wojciecha Dudzika oraz dr. Łukasza Książyka.

Zespół -  pod kierunkiem Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia - rozpocznie pracę 1 września 2016r.

 

 

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu

31 maja 2016 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)

III posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

Prodziekanów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2016-2020

Zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie*

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

* Proszę pamiętać o zabraniu mandatu wyborczego  i dokumentu tożsamości!

 

 

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza niniejszym zwołuje w dniu

26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)

II posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

Dziekana Wydziału Polonistyki UW  na kadencję 2016-2020

Zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie

Przypominamy o mandatach i dokumentach tożsamości!

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie rejestracji kandydatów na Dziekana Polonistyki UW w kadencji 2016-2020

        Na podstawie § 78 p. 3 Statutu UW w związku z § 37 Ordynacji Wyborczej UW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

§ 1

         Rejestruje się następującego kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020:

Zbigniewa GRENIA – w związku ze złożonym 11 marca 2016 r. pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.

§ 2

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW Wydziału Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

 

UWAGA! SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA DZIEKANA

Wydziałowa Komisja Wyborcza gorąco zaprasza

na zebranie otwarte z kandydatem na dziekana Wydziału Polonistyki UW

kadencji 2016-2020

prof. dr. hab. Zbigniewem Greniem

termin:

5 kwietnia 2016 r. (wt.) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)


Zapis dźwiękowy spotkania z prof. Zbigniewem Greniem [wma]

Deklaracja programowa

Zbigniew Greń, kandydat na dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020

Szanowni Państwo Elektorzy Wydziału Polonistyki UW

            W zgodzie z procedurą wyboru władz dziekańskich pozytywny wynik indykacji uprawnia do kandydowania na urząd dziekana. Wynik, jaki dzięki przychylności Państwa uzyskałem, skłonił mnie do tego, aby zadeklarować gotowość do ubiegania się o ten zaszczytny urząd na następną kadencję. Traktuję ten wynik jako dowód Państwa życzliwości i zaufania, a deklarację skorzystania z biernego prawa wyborczego za osobiste zobowiązanie w stosunku do całej społeczności akademickiej. Deklaruję tym samym gotowość wykonywania funkcji dziekana w następnej kadencji, jeżeli taka będzie Państwa wola, w zgodzie z niżej sformułowanymi zasadami.

1. W pracy tej zamierzam kierować się dotychczasowymi regułami, zgodnie z którymi działania oparte na kooperacji mają wyższość nad działaniem w izolacji czy w konflikcie. Stąd też, jako ważne wyzwanie w następnej kadencji, widzę potrzebę integracji jednostek wewnętrznych Wydziału oraz działania środowiskowe, przy pełnej świadomości różnic występujących między potencjalnymi kooperantami.

2. Sposób funkcjonowania środowiska naukowego, w tym system i metody zarządzania, nie są obojętne dla wyników przez nas uzyskiwanych. Decydująca  jest tu otwartość nas wszystkich na współpracę, podejmowanie nowych inicjatyw, szukanie nowych kierunków działania. Wydział nasz ma już określone doświadczenie w tym względzie, wspólnych inicjatyw dydaktycznych i naukowo- badawczych, w ramach Uniwersytetu (np. z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej), jak i poza nim (z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego). Niezależnie od takich czy innych dotychczasowych doświadczeń z tej współpracy, wydaje się, że otwartość ta daje nowe możliwości, pozwala poszerzać ofertę dydaktyczną. Równie istotna jest współpraca na polu badawczym, przy czym ważne jest, aby to jednostki naszego Wydziału występowaly z inicjatywą badawczą. Rolą władz dziekańskich jest ułatwianie zawiązywania współpracy, usuwanie przeszkód formalnych, wspieranie działań.

3. Nie ulega wątpliwości, że Wydział nasz, wszystkie jego jednostki, dzięki doskonałej kadrze naukowej, prezentuje najwyższy poziom naukowy w uprawianych u nas dyscyplinach. Wymiernymi rezultatami są konkretne wyniki badań, bogaty, zróżnicowany i wysoko oceniany dorobek naukowy, nagradzany i nominowany do nagród. O wartości naszej kadry świadczy też udział w różnorodnych przedsięwzięciach badawczych, w tym środowiskowych i międzynarodowych, znaczny przyrost uzyskiwanych grantów wszelkiego rodzaju. Dokonuje się to przy rosnącej przecież biurokratyzacji życia naukowego. Należy stale dbać o pomnażanie dorobku i jego najwyższą jakość. Rolą jednostek organizacyjnych Wydziału na wszystkich jego poziomach jest inspirowanie badań naukowych i umożliwianie ich prowadzenia w sposób niezakłócony.

4. Wyznacznikiem atrakcyjności dydaktycznej wydaje się być coroczny nabór studentów. Mimo problemów demograficznych udaje nam się utrzymywać właściwy poziom przyjęć na studia. Istotne jest jednak, aby nie tylko przyjmować na studia, ale i umieć utrzymać studentów i doprowadzić ich do promocji. Ważną sprawą jest to, aby nasi studenci czuli się na Wydziale, w poszczególnych jednostkach, jak u siebie. Sądzę, z dotychczasowej praktyki, że udział studentów w życiu Wydziału i ich wpływ na sprawy Wydziału jest w pełni realny. Zgodnie z tym, deklaruję wolę współdziałania ze studentami, z samorządem studentów, z kołami naukowymi, uwzględniania opinii i zdania przy podejmowaniu wszelkich decyzji mających wpływ na nasze wspólne miejsce studiów i pracy. Dotyczy to również doktorantów i ich samorządu. W tym wypadku jest to istotne również z tego względu, iż Wydział nasz wyróżnia się liczbą doktorantów na całym Uniwersytecie, co, mam nadzieję, wynika zarówno z atrakcyjności kierunków u nas uprawianych, jak i oferty szczegółowej, skierowanej do absolwentów studiów magisterskich.

5. Niebagatelną rolę w działalności dydaktycznej spełniają interesujące dla studentów programy studiów. W takim stopniu, w jakim jest to zależne od nas, winniśmy zwiększać  atrakcyjność programów, bez strat w poziomie proponowanego wykształcenia. Intencje takie przyświecały w bieżącej kadencji zarówno władzom dziekańskim, jak i kierownictwom jednostek Wydziału. Deklaruję stałe poparcie dla takiego podejścia do programów dydaktycznych realizowanych na Wydziale. Programy dydaktyczne to jednak nie wszystko. W dzisiejszych czasach równie istotna wydaje się być atrakcyjna, nowoczesna forma ich podania. W bieżącej kadencji dokonaliśmy kolejnych zakupów, mających na celu modernizację narzędzi dydaktycznych, politykę tę należy bez wątpienia kontynuować.

6. Bliskie temu są działania w zakresie tzw. infrastruktury lokalowej. Należy dążyć do pozyskiwania nowych lokali, lecz zmiany w tym zakresie zależne są przede wszystkim od władz centralnych Uniwersytetu. To, o co możemy zadbać sami, to właściwy stan budynków i pomieszczeń, którymi dysponujemy. Deklaruję kontynuację działań już prowadzonych, w ramach planu inwestycji wydziałowych, tak, abyśmy mogli pracować we właściwych warunkach, a studenci nasi nie odnosili wrażenia, że studiują „w poprzedniej epoce".

7. Jednym z ważnych zakresów działalności władz Wydziału i jednostek jest sfera szeroko rozumianych działań promocyjnych. Mogą one zaowocować zarówno podniesieniem pozycji Wydziału, jak i zwiększeniem szans na nabór kandydatów na studia. Należy wykorzystać tu zarówno 200-lecie Uniwersytu, w roku bieżącym, jak i 200-lecie warszawskiej polonistyki, w roku 2018. W tym okresie przypadają też rocznice innych kierunków i instytutów. Przy tej okazji otwierają się mozliwości wyjścia poza jednostkę, a  nawet poza Wydział i Uniwersytet. Przyjęty na ten okres program obchodów jubileuszowych jest w pełni realny, należy go więc wykorzystać nie tylko ze względów naukowych, ale i w celach promocyjnych. 

8. Wszyscy wiemy, że działamy w określonych ramach prawnych i finansowych. Sytuacja prawna jest nam w znacznej mierze narzucana odgórnie, nasze możliwości wpływania na nią  są ograniczone, choć z możliwości odwoławczych (np. w sprawach kategoryzacji) staramy się i będziemy się starać, o ile zajdzie taka potrzeba, korzystać. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, również w znacznej mierze zależymy od zewnętrznych źrodeł finansowania. Tu jednak mozliwości  naszych działań są nieco większe, zależą od umiejętności pozyskiwania dodatkowych środków (cieszy znaczny przyrost grantów w ostatnich latach) i od naszej gospodarności. Sytuacja finansowa Wydziału zdaje się być obecnie ustabilizowana. Pozwala to żywić nadzieję, że oprócz utrzymywania stabilnej sytuacji kadrowej, będzie można kontynuować pewne działania już wprowadzone, przede wszystkim w zakresie polityki osobowej – przez wykorzystanie mechanizmów projakościowych, jak i inwestycyjnej – w tym wypadku z udziałem funduszy pozawydziałowych.

            Swoją deklarację pozwolę sobie zakończyć w tonie, w jakim uczyniłem to przed czterema laty, w podobnej sytuacji. Otóż naczelną zasadą, jaka będzie przyświecać w pracy władz dziekańskich, o ile wolą Państwa przypadnie mi zadanie kierowania Wydziałem w następnej kadencji, będzie zasada szczerej i otwartej rozmowy, a w wypadku pojawiających się problemów, zasada negocjacji, nastawionych na rozwiązanie problemu w optymalnym horyzoncie czasowym, ku zadowoleniu wszystkich stron.

            W związku z okresem, w jakim wypadło mi skierować do Państwa niniejszą deklarację, pozwalam sobie przy tej okazji złożyć Państwu najlepsze życzenia Wesołych Świąt, w rodzinnej atmosferze spokoju i wypoczynku od trudów dnia powszedniego.

Kilka informacji o sobie

Urodziłem się w 1954 r. na Śląsku Cieszyńskim, co nie pozostało bez wpływu na moje zainteresowania badawcze.

Doktoryzowałem się w 1985 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskałem w 1994 roku, tytuł profesorski w roku 2002, stanowisko profesora zwyczajnego na UW w roku 2009.

Zajmuję się problematyką slawistyczną, głównie bohemistyczną, choć ostatnio też słowacystyczną, oraz, ze względów wyżej wymienionych, śląskoznawczą. Szczególnie interesuje mnie tematyka pogranicz. W badaniach, oprócz tradycyjnych narzędzi językoznawczych, staram się korzystać z metod socjolingwistycznych i kognitywnych. Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 4 monografii autorskich i jednej we współautorstwie. Publikowałem w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rosji, w Słowenii, w Macedonii, na Litwie, na Ukrainie, w Mołdawii, w Japonii. Recenzje moich prac ukazały się w Polsce, w Czechach, w Serbii, w Rumunii, w Bułgarii i na Węgrzech.

Brałem udział w konferencjach w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, w Macedonii, w Bułgarii, w Rosji, na Litwie.

Wypromowałem 6 doktorów i 89 magistrów (od 2002 roku). Byłem recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniach profesorskich w Polsce, w Czechach i na Słowacji, w tych samych krajach recenzowałem też projekty grantowe.

Czlonkostwo w organizacjach naukowych (w wyborze)

 • Komitet Słowianoznawstwa PAN, wiceprzewodniczący Komitetu,
 • Komitet Językoznawstwa PAN,
 • Komisja Socjolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
 • Komisja Literackich Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, członek Prezydium,
 • The Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures,
 • Warszawskie Towarzystwo Naukowe, członek zwyczajny,
 • Sekcja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN,
 • Sekcja Dialektologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN

Doświadczenie organizacyjne, w kolejności chronologicznej: wicedyrektor Instytutu Slawistyki PAN (jedna kadencja), dyrektor Instytutu Slawistyki PAN (dwie kadencje), prodziekan  na Wydziale Polonistyki UW (dwie kadencje), dziekan Wydziału Polonistyki UW w bieżącej kadencji.