Filologia polskiego języka migowego

Filologia polskiego języka migowego, studia stacjonarne II stopnia

Informacje ogólne

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków  czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych. W budżecie programu przewidziane są środki umożliwiające studentom wyjazdy na polskie i zagraniczne konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia prowadzone przez zagraniczne uczelnie realizujące programy Deaf studies.

Na studiach nie są przewidziane ścieżki specjalizacyjne, studenci mogą natomiast wybrać jeden z dwóch modułów: lingwistyczno-dydaktyczny lub społeczno-kulturowy. Dodatkowy nabór do modułów nie jest prowadzony, studenci mają możliwość swobodnego wyboru modułu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia w ramach modułów odbywają się od pierwszego semestru studiów.

Studia nie dają możliwości uzyskania uprawnień nauczycielskich. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na kampusie centralnym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim w budynku Wydziału Polonistyki. Wszystkie sale powierzchniowo przystosowane są do liczby studentów. Większość z nich jest dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz jest wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Sylwetka absolwenta

Studia dają sposobność uzyskania kompleksowego spojrzenia na zagadnienie komunikacji z osobami niesłyszącymi na różnych płaszczyznach i w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Z tego względu wśród efektów uczenia się na kierunku filologia polskiego języka migowego znajdują się nie tylko umiejętności językowe w PJM (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), ale także wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z innego zakresu. Absolwenci kierunku będą łączyć znajomość PJM z wiedzą na temat aktów prawnych dotyczących osób niesłyszących i PJM oraz działalności instytucji im przeznaczonych, będą znać kulturę Głuchych oraz będą mieć świadomość znaczenia języka dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej mniejszości językowo-kulturowej Głuchych. Świadomość relacji i różnic między językami fonicznymi a migowymi oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej  i międzykulturowej umożliwi im zrozumienie potrzeb i oczekiwań głuchych uczniów, klientów czy pacjentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom filologii polskiego języka migowego na skuteczną odpowiedź na potrzeby niesłyszących w zakresie edukacji, zdrowia czy wsparcia socjalnego. Studia mogą przygotować absolwentów do podjęcia pracy badawczej w zakresie lingwistyki lub kulturoznawstwa,  a także do dalszego kształcenia m.in. w zakresie translatoryki foniczno-migowej.