FILOLOGIA POLSKA

Informacje ogólne

Studia pierwszego i drugiego stopnia

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Obecnie studia te przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, uwzględniające wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu (również w charakterze nauczyciela języka polskiego jako języka obcego), w redakcjach czasopism, wydawnictwach oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi.

Studia pierwszego stopnia

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska studenci mają do wyboru dwie specjalności: literaturoznawczo-językoznawczą oraz specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej".

  • Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza jest podstawową specjalnością na kierunku filologia polska. Studenci zyskują wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz nauki o języku. Uczą się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, przygotowują się do analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka; przyswajają wiedzę o zasobach bibliotecznych i cyfrowych.
  • Specjalność „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" nastawiona jest na ukazywanie relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi – głównie z innymi literaturami europejskimi – oraz z innymi sztukami (plastyka, muzyka). Studenci poznają literaturę i kulturę polską z perspektywy komparatystycznej; uzyskują podstawowe kompetencje międzykulturowe, a także sprawności komunikacyjne i analityczne w tym zakresie. Kształceniu tego rodzaju kompetencji służą także lektoraty nowożytnych języków obcych oraz warsztatowe zajęcia z przekładu tekstu literackiego. Specjalność ta zaspokaja potrzeby studentów łączących studia polonistyczne z innymi filologiami, filozofią, historią sztuki, medioznawstwem itp. Zajęcia na tej specjalności odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Specjalizacje

Na studiach pierwszego stopnia studenci muszą wybrać jedną specjalizację zawodową. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się na drugim roku studiów i trwają cztery semestry.

  • Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja przygotowuje do pracy w szkole podstawowej w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Program uwzględnia potrzeby nauczania zintegrowanego na wszystkich poziomach edukacji. Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe absolwentów specjalizacji sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa.

  • Specjalizacja glottodydaktyczna

Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest przygotowanie do przyszłej pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego. Studenci poznają nowe metody i techniki efektywnego nauczania języka polskiego jako obcego oraz strategie doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Uczą się zasad planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowania materiałów dydaktycznych.

  • Edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Specjalizacja przygotowuje do pracy w wydawnictwach prasowych i książkowych. Zajęcia dostarczają wiedzy wydawniczej i uczą pozyskiwania informacji naukowej; uczą redakcji językowej tekstu i podstaw leksykografii; rozwijają kompetencje w zakresie edycji dzieł literackich i innych tekstów kultury.

  • Specjalizacja translatorska

Specjalizacja translatorska jest adresowana do studentów pierwszego stopnia filologii polskiej, znających na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski. Studenci tej specjalizacji uczą się: przekładu standardowych tekstów użytkowych, tekstów popularnonaukowych i naukowych z obszaru nauk humanistycznych; przekładu współczesnej prozy artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem autorów często publikowanych i popularnych w Polsce; przekładu tekstów kultury obecnych w mediach audiowizualnych; dialogów, filmowych, programów telewizyjnych, tekstów utworów muzycznych, publikacji internetowych; oceny i recenzji tłumaczenia; rewizji i korekty tłumaczenia.

  • Filologia dla mediów

Specjalizacja przygotowuje do pracy w dziedzinie reklamy i public relations oraz w mediach (radio, telewizja, film, portale internetowe, redakcje kulturalne). Zajęcia ukazują filologiczny i literacki fundament tekstów reklamowych. Omawiane są artystyczne aspekty komunikacji multimedialnej. Studenci uczą się pisania i oceny tekstów dla mediów, ćwiczą analizę przekładu medialnego, przeprowadzają badania odbioru. Otrzymują także podstawową wiedzę w dziedzinie nowych technologii przekazu i mediów we współczesnym świecie.

Studia drugiego stopnia

Program studiów łączy w sobie tradycje polonistycznego kształcenia akademickiego z potrzebami współczesnych studentów nastawionych z jednej strony na zdobywanie konkretnej, ukierunkowanej i zgodnej z zainteresowaniami wiedzy, z drugiej zaś – na elastyczność programu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/2019 student studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska będzie miał możliwość sprofilowania swoich zainteresowań i wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia odpowiadających trzem modułom: „Tradycja", „Nowoczesność", „Komparatystyka". W ramach tych modułów studenci realizują przedmioty obowiązkowe (z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru dostosowane do indywidualnych zainteresowań i skorelowane z seminariami magisterskimi. Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska nastawione jest z jednej strony na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnohumanistycznej (dotyczącej między innymi historii literatury najnowszej, literatury popularnej, historii języka czy językoznawstwa ogólnego), z drugiej – na wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia prac badawczych (temu mają służyć projekty realizowane w ramach konwersatoriów oraz seminaria magisterskie), z trzeciej zaś – na zdobycie przez studentów umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, lecz także w innych zawodach, wymagających kreatywności, współpracy w zespole, definiowania celów, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.

Więcej informacji o rekrutacji na studia i studiach na Wydziale Polonistyki UW na stronach:

 

Efekty kształcenia (studia I stopnia na kierunku filologia polska) [PDF]

Efekty kształcenia (studia II stopnia na kierunku filologia polska) [PDF]

 

STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

Program studiów pierwszego stopnia

3-letnie studia licencjackie - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2007/2008 i w latach następnych

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Specjalność język - literatura - kultura

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) - rok akademicki 2022/2023

Studia dwustopniowe
- studia trzyletnie pierwszego stopnia - licencjackie (od roku 2007/2008).
- studia dwuletnie drugiego stopnia - magisterskie (od roku 2010/2011).

Specjalizacje zawodowe
Terminy zajęć

Terminy zajęć specjalizacji zawodowych
FILOLOGIA POLSKA
- studia zaoczne

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (022) 55 20 696
faks: (022) 55 21 022
Kierownik studiów na kierunku filologia polska
dr hab. MONIKA KRESA

Dyżur:
wtorek, godz. 11.30 – 12.30, Gmach Polonistyki, pok. 28d
środa, godz. 15.00 – 16.00, Gmach Polonistyki, pok. 28d
 
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)
 

Sekcja toku studiów

JOANNA BIŃKOWSKA
e-mail: j.a.binkowska@uw.edu.pl

 

Sekcja Toku Studiów pracuje stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, przerwa w godz. 12.30 – 13.00, w Gmachu Polonistyki, pok. 11.