Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

 

Program studiów stacjonarnych - studia I stopnia

Rok studiów: I

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Podstawy przygotowania i edycji tekstu

 

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wiedza o kulturze (ćw. Słowo w kulturze)

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Literatura i kultura epok dawnych

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Poetyka z elementami teorii literatury

 

 

 

60

 

 

 

60

6

Egzamin

Korespondencja sztuk: literatura – muzyka

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Korespondencja sztuk: literatura – sztuki plastyczne

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Kultura języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Gramatyka opisowa języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Łacina w dziejach języka polskiego

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Historia filozofii

60

 

 

 

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektora języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Technologie informacyjne

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Szkolenie BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Podstawy ochrony własności intelektualnej

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

 

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura romantyzmu

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Literatura i kultura po 1864 r.

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego

30

 

 

30

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Analiza porównawcza tekstów literackich

 

 

 

30

 

 

 

30

3,5

Zaliczenie na ocenę

Językowe aspekty przekładu

 

 

 

30

 

 

 

30

3,5

Zaliczenie na ocenę

Media elektroniczne w warsztacie filologa

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Komparatystyka

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na cenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

60

 

 

 

60

0

Zaliczenie

Specjalizacje (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Język reklamy

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język mediów

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język filmu

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Retoryka w komunikowaniu publicznym

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Wprowadzenie do nauki o mediach

15

 

 

 

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Sztuka prezentacji i emisja głosu

 

 

 

 

 

30

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Polonista na rynku mediów

 

 

 

15

 

15

 

15

2,5

Zaliczenie na ocenę

Poetyka i krytyka reklamy

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Funkcjonowanie wydawnictwa Organizacja, marketing,  prawo autorskie

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Informacja naukowa w pracy redaktora i edytora

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu I

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wprowadzenie do edytorstwa

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Historia edycji polskiej literatury pięknej

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

Egzamin

Specjalizacja nauczycielska

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako drugi

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Podstawy lingwistyki stosowanej

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Teoretyczne założenia opracowywania materiałów glottodydaktycznych

 

30

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

30

 

 

 

 

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja translatorska

Podstawy translatoryki

 

 

 

30

 

 

 

30

2,5

Zaliczenie na ocenę

Redakcja tekstu tłumaczonego

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Warsztat stylistyczny, część 1

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka kontrastywna

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Literatura światowa

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 1

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

 

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura lat 1918-1945

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura lat 1945-1989

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura najnowsza (po 1989 r.)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatury europejskie w ujęciu porównawczym

30

 

 

60

 

 

 

90

7

Egzamin

Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki

 

 

60

 

 

 

 

60

10

Egzamin

Komparatystyka mediów (drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych)

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Bloki A, B, C, (rotacyjnie)

A.

A1. Teoria i historia sztuk pięknych w kontekście porównawczym

A2. Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów)

B.

B1. Teoria mediów z elementami historii i metodologii badań medialnych

B2. Warsztaty medialne (przekład medialny, porównawcza analiza mediów i wersji przekładów)

C.

C1. Teoria i metodologia pisania o sztuce

C2. Warsztat pisarski (pisanie eseju krytycznego, naukowego o sztuce)

30

 

 

 

 

30

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Egzamin

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

4

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

30

 

 

 

30

0

Zaliczenie

Praktyki kierunkowe

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenia

Specjalizacje  (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Laboratorium badawcze

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Scenariusze dzieł filmowych

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Literackie konteksty Internetu

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Warsztat autor mediów społecznościowych

 

 

 

 

 

15

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Kształtowanie wizerunku publicznego

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Twórcze pisanie

 

 

 

 

 

15

 

2

2

Egzamin

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Dzieje edycji książki

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egzamin

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu II

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Historia polskich edycji literatury powszechniej (wraz z elementami translatologii)

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Typografia i projektowanie książki

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja nauczycielska

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

5

Zaliczenie na ocenę

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

Zaliczenie na ocenę

Edukacja medialna w szkole

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język obcy

 

 

 

 

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Testowanie i certyfikacja umiejętności językowych

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Język polski poza granicami kraju

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Opracowywanie i redakcja materiałów glottodydaktycznych

 

30

 

 

 

 

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

4

Zaliczenie na ocenę

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach Metodyki języka polskiego jako obcego)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

Zaliczenie na ocenę

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

Zaliczenie

Specjalizacja translatorska

Historia przekładów literackich

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 2

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

Warsztat stylistyczny część 2

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 3

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:                         

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 9 ECTS
  • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 8 ECTS
  • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
  • wychowanie fizyczne w wymiarze 0 ECTS
  • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
  • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
  • praktyki kierunkowe w wymiarze 2 ECTS

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 62 ECTS.

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS. Punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich lub na zajęciach z psychologii i dydaktyki ogólnej (pedagogiki) w ramach specjalizacji nauczycielskiej albo glottodydaktycznej.