Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

 

Program studiów stacjonarnych - studia I stopnia

Rok studiów: I

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Podstawy przygotowania i edycji tekstu

 

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wiedza o kulturze (ćw. Słowo w kulturze)

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Literatura i kultura epok dawnych

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Poetyka z elementami teorii literatury

 

 

 

60

 

 

 

60

6

Egzamin

Korespondencja sztuk: literatura – muzyka

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Korespondencja sztuk: literatura – sztuki plastyczne

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Kultura języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Gramatyka opisowa języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Łacina w dziejach języka polskiego

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Historia filozofii

60

 

 

 

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektora języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Technologie informacyjne

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Szkolenie BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Podstawy ochrony własności intelektualnej

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

 

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura romantyzmu

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Literatura i kultura po 1864 r.

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego

30

 

 

30

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Analiza porównawcza tekstów literackich

 

 

 

30

 

 

 

30

3,5

Zaliczenie na ocenę

Językowe aspekty przekładu

 

 

 

30

 

 

 

30

3,5

Zaliczenie na ocenę

Media elektroniczne w warsztacie filologa

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Komparatystyka

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na cenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

60

 

 

 

60

0

Zaliczenie

Specjalizacje (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Język reklamy

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język mediów

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język filmu

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Retoryka w komunikowaniu publicznym

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Wprowadzenie do nauki o mediach

15

 

 

 

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Sztuka prezentacji i emisja głosu

 

 

 

 

 

30

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Polonista na rynku mediów

 

 

 

15

 

15

 

15

2,5

Zaliczenie na ocenę

Poetyka i krytyka reklamy

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Funkcjonowanie wydawnictwa Organizacja, marketing,  prawo autorskie

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Informacja naukowa w pracy redaktora i edytora

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu I

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wprowadzenie do edytorstwa

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Historia edycji polskiej literatury pięknej

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

15

 

 

 

 

 

 

15

1,5

Egzamin

Specjalizacja nauczycielska

Pedagogika dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie

 

 

 

40 (w tym 10 godz. praktyk śródrocznych)

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

40 (w tym 10 godz. praktyk śródrocznych)

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Dydaktyczny warsztat polonisty z elementami edukacji medialnej

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego

15

 

 

 

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Pedagogika dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Teoretyczne założenia opracowywania materiałów glottodydaktycznych

 

30

 

 

 

 

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język obcy

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Podstawy lingwistyki stosowanej

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język drugi

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja translatorska

Podstawy translatoryki

 

 

 

30

 

 

 

30

2,5

Zaliczenie na ocenę

Redakcja tekstu tłumaczonego

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Warsztat stylistyczny, część 1

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka kontrastywna

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Literatura światowa

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 1

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

 

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura lat 1918-1945

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura lat 1945-1989

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura najnowsza (po 1989 r.)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatury europejskie w ujęciu porównawczym

30

 

 

60

 

 

 

90

7

Egzamin

Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki

 

 

60

 

 

 

 

60

10

Egzamin

Komparatystyka mediów (drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych)

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Bloki A, B, C, (rotacyjnie)

A.

A1. Teoria i historia sztuk pięknych w kontekście porównawczym

A2. Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów)

B.

B1. Teoria mediów z elementami historii i metodologii badań medialnych

B2. Warsztaty medialne (przekład medialny, porównawcza analiza mediów i wersji przekładów)

C.

C1. Teoria i metodologia pisania o sztuce

C2. Warsztat pisarski (pisanie eseju krytycznego, naukowego o sztuce)

30

 

 

 

 

30

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Egzamin

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

4

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

30

 

 

 

30

0

Zaliczenie

Praktyki kierunkowe

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenia

Specjalizacje  (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Laboratorium badawcze

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Scenariusze dzieł filmowych

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Literackie konteksty Internetu

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Warsztat autor mediów społecznościowych

 

 

 

 

 

15

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Kształtowanie wizerunku publicznego

 

 

 

15

 

 

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Twórcze pisanie

 

 

 

 

 

15

 

2

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Dzieje edycji książki

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egzamin

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu II

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Historia polskich edycji literatury powszechniej (wraz z elementami translatologii)

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Typografia i projektowanie książki

 

 

 

 

 

15

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja nauczycielska

Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

4

Egzamin

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

 

 

 

 

 

30

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Język polski jako język obcy

 

 

 

 

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Testowanie i certyfikacja języka polskiego jako obcego

 

 

 

30

 

 

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Język polski poza granicami kraju

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Praktyki glottodydaktyczne

 

 

 

 

 

 

40

40

-

Zaliczenie na ocenę

Opracowywanie i redakcja materiałów glotto dydaktycznych

 

30

 

 

 

 

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

4

Egzamin

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

1

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja translatorska

Historia przekładów literackich

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 2

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

Warsztat stylistyczny część 2

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 3

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:                         

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 9 ECTS
  • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 8 ECTS
  • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
  • wychowanie fizyczne w wymiarze 0 ECTS
  • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
  • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
  • praktyki kierunkowe w wymiarze 2 ECTS

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 62 ECTS.

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS. Punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich lub na zajęciach z psychologii i dydaktyki ogólnej (pedagogiki) w ramach specjalizacji nauczycielskiej albo glottodydaktycznej.