Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/ 2017 - studia I stopnia

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 2016/2017
 

 1. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LJ&kategoria=
 2. Filologia polska, specjalność " Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LKP&kategoria=
 3. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LJ-R&kategoria=
 4. Filologia polska, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej", stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FP-LKP-R&kategoria=
 5. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ1-FP-LJ&kategoria=
 6. Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ1-FP-LJ-R&kategoria=
 7. Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLBA&kategoria=
 8. Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLBA-R&kategoria=
 9. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia
  ttps://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLKLS-FKL&kategoria=
 10. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLKLS-FKL-R&kategoria=
 11. Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-LOG&kategoria=
 12. Slawistyka, specjalności: bohemistyka, słowacystyka, kroatystyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-SL&kategoria=
 13. Slawistyka, specjalności: bohemistyka, kroatystyka, słowacystyka, stacjonarne pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-SL-R&kategoria=
 14. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK&kategoria=
 15. Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe
  https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-KUWK-R&kategoria=

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzysty Tok Studiów,
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.