SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018:

1.Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, DZIENNE (STACJONARNE):

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FP-LJ&kategoria=studia_2

2.Filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej", DZIENNE (STACJONARNE):

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FP-LKP&kategoria=studia_2

3.Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, ZAOCZNE (NIESTACJONARNE):

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ2-FP-LJ&kategoria=studia_2

4.Logopedia ogólna i kliniczna, DZIENNE (STACJONARNE):

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-LOG&kategoria=studia_2

5.Filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, DZIENNE (STACJONARNE):

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-FLBA&kategoria=studia_2

 

UWAGA!

Wszystkie informacje związane z rekrutacją na studia na pozostałych prowadzonych przez Wydział Polonistyki kierunkach znajdują się:

KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE:

http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia/

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE:

http://www.ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia,79.html

SLAWISTYKA:

http://slawistyka.uw.edu.pl/rekrutacja-2.html

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)  DLA NIEPOLONISTÓW - szczegółowe informacje

Egzamin dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie), którzy nie ukończyli studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska,  składa się z dwóch części i obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów: historia literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918, poetyka (teoria wiersza), kultura języka polskiego (wraz z elementami leksykologii) oraz gramatyka opisowa języka polskiego. Egzamin ma formę pisemną i trwa 90 minut.

Część pierwsza składa się z dwudziestu pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych (testowych) – z poetyki oraz historii literatury i kultury polskiej od średniowiecza do 1918 roku.

Ta część egzaminu sprawdza wiedzę z zakresu budowy wiersza polskiego i zasad poetyki klasycznej. Pozwala także ocenić umiejętności analizy utworów poetyckich i prozatorskich pod względem formalnym (narracja, środki poetyckiego wyrazu, fabuła, akcja, wątek, rodzaje i gatunki literackie itp.) oraz sprawdzić orientację w dziejach literatury polskiej, znajomość najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok dzieł i ich twórców, a także ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

 • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, „Zarys teorii literatury", Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
 • A.Kulawik, „Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego", Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
 • B.Chrząstowska, S. Wysłouch, „Poetyka stosowana", Warszawa 1978 (lub inne wydania);
 • T. Witczak, „Literatura Średniowiecza", Warszawa 1990;
 • J. Ziomek, „Literatura Odrodzenia", Warszawa 1987;
 • C.Hernas, „Literatura baroku", Warszawa 1987;
 • M. Klimowicz, „Literatura Oświecenia", Warszawa 1988;
 • A.Witkowska, „Literatura romantyzmu", Warszawa 1986;
 • H. Markiewicz, „Literatura pozytywizmu", Warszawa 1986;
 • M. Podraza-Kwiatkowska, „Literatura Młodej Polski", Warszawa 1992;
 • J. Pelc, „Literatura renesansu w Polsce", Warszawa 1994;
 • „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu", pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok)", pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiej XIX wieku", pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga składa się z dwudziestu pytań i zadań z  gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka i poprawności językowej oraz frazeologii.

Przygotowując się do tej części egzaminu, warto powtórzyć zagadnienia   z fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa oraz utrwalić wiadomości dotyczące ortografii; część zadań dotyczyć także będzie rozumienia  i wykorzystania związków frazeologicznych.

Materiałami pomocniczymi w przygotowaniach do części językoznawczej mogą być m.in. poniższe publikacje:

 • „Nauka o języku dla polonistów", pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
 • T. Karpowicz, „Gramatyka języka polskiego: zarys", Warszawa 1999;
 • „Gramatyka na bardzo dobry", oprac. K. Gierymski, Warszawa 1992.

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzysty Tok Studiów,
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów..

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 2. dwóch fotografii, zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. ksero dowodu osobistego.

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.