program most - PRZEWODNIK

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE MOST

Na stronie internetowej UKA: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna zamieszczone są:

♦ Regulamin Programu MOST,

♦ Druk „Porozumienia o programie zajęć",

♦ Druk „ Aneks Porozumienia o programie zajęć"

♦ Druk „Karty okresowych osiągnięć studenta",

♦ Wykaz Koordynatorów na poszczególnych Uniwersytetach.

Wszelka korespondencja jest wymieniana pomiędzy Prorektorami ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów a Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną (UKA). Prorektorzy przekazują ją następnie do Koordynatorów, których zadaniem jest informowanie poszczególnych jednostek o podjętych decyzjach.

►REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY, CAŁY ROK AKADEMICKI ORAZ SEMESTR LETNI

♦ Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc dla studentów przyjeżdżających
do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych
przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

♦ Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 18 maja Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

♦ Pomiędzy 30 października a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 2 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich/Dyrektora/ Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

♦ Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

♦ Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.

♦ Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

  • nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
  • nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,
  • nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

♦ Student może ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów nie związany z kierunkiem studiowanym na uczelni macierzystej.

♦ Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku
lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

♦ Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST.

O wynikach kwalifikacji studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych Uniwersytetów
są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem.

♦ Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.

ZADANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED STUDENTEM ZAKWALIFIKOWANYM NA PROGRAM MOST:

►Student przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć"

♦ Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów w obrębie kierunku, na który został zakwalifikowany. Sporadycznie może wybrać przedmioty z innego kierunku po uzyskaniu zgody władz tego kierunku

♦ Sporządzając program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS nie była mniejsza niż 30ECTS/semestr  i 60 ECTS/rok)

♦ W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć" student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić
w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający
z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.

♦  „Porozumienie o programie zajęć" zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

♦ W przypadku kiedy zajęcia na danym kierunku wiążą się z odpłatnymi wyjazdami terenowymi Prodziekan ds. studenckich może odmówić studentowi podpisania Porozumienia z tym konkretnym przedmiotem, jeżeli stwierdzi, że nie jest w stanie sfinansować studentowi goszczącemu na UW kosztów wyjazdów badawczych. Może także poinformować studenta o ewentualnych kosztach, a student sam decyduje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedmiotu.

♦ Podczas pobytu w ramach Programu MOST na UW studenci studiów I stopnia  mogą zapisać się na bezpłatny lektorat językowy. Studenci studiów II stopnia mogą także zapisać się na lektorat, ale muszą wnieść opłatę. Studenci przyjęci na Program MOST na cały rok akademicki otrzymują 120 żetonów umożliwiających im rejestrację na wybrany lektorat językowy. W przypadku pobytu semestralnego student otrzymuje odpowiednio 60 żetonów. W sytuacji, jeśli student przyjęty na semestr studiów przedłuży swój pobyt i będzie chciał w następnym semestrze również skorzystać z lektoratu, wówczas zobowiązany jest napisać podanie o przyznanie żetonów do Pełnomocnika Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych Pani mgr Jolanty Urbanikowej. W przypadku otrzymania zgody na przyznanie dodatkowych 60 żetonów, jednostka przyjmująca studenta przypisuje studentowi żetony i może on zarejestrować się na zajęcia z wybranego języka obcego. Podsumowując – student Programu MOST może otrzymać maksymalnie 120 żetonów na zajęcia z języków obcych.

♦ Studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą brać udział również w zajęciach z wychowania fizycznego. W tym celu należy zgłosić się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW http://www.wfisport.uw.edu.pl/, gdzie zostaną studentom przydzielone żetony (na pobyt semestralny - 30 żetonów, na rok akademicki - 60 żetonów ), tak by umożliwić zarejestrowanie się na wybrane zajęcia.     

♦ Ponadto studenci Programu MOST przyjeżdżający do Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z zajęć ogólnouniwersyteckich. W przypadku jeśli student będzie chciał zapisać się na taki przedmiot, jednostka przyjmująca studenta na Program zobowiązana jest przydzielić mu odpowiednią liczbę żetonów, która umożliwi mu rejestrację na dany OGUN.

♦ Studenci będący na ostatnim roku studiów I st., II st. lub studiów jednolitych magisterskich wybierają seminaria licencjackie bądź magisterskie w uczelni macierzystej, gdyż w uczelni macierzystej przygotowywana jest praca licencjacka/ magisterska oraz później obrona tej pracy. 

♦ „Porozumienie o programie zajęć" zaakceptowane przez Prodziekana ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru.

♦ Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej
w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot.

♦ Student sporządza na zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST „Kartę okresowych osiągnięć studenta", na której znajdą się wszystkie wybrane w uczelni przyjmującej przedmioty (wpisane wcześniej w Porozumienie o programie zajęć). Zaliczenia z przedmiotów wraz z pkt. ECTS są wpisywane tylko do Karty. Wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego nie wpisują żadnych zaliczeń do Indeksu.

JEDNOSTEKI  DYDAKTYCZNE UW ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

Rozpoczęcie odbywania studiów w ramach Programu MOST

♦ gromadzenia dokumentów studentów (zawiadomienie o zakwalifikowaniu na Program MOST, formularz zgłoszeniowy, Porozumienie o programie zajęć (oryginał uczelnia macierzysta, xero uczelnia przyjmująca), Kartę okresowych osiągnięć studenta (oryginał uczelnia macierzysta, xero uczelnia przyjmująca), certyfikat (xero), kartę obiegową;

♦ immatrykulowania studenta z IRK MOST do systemu USOS – link do instrukcji: http://portal.uw.edu.pl/documents/5875610/7014743/Immatrykulacja+w+USOS%2C%20ver.+5.4.6?version=1.2 , indeks typu M;

♦ udzielania wszelkich informacji i pomocy związanych z tokiem studiów;

♦ wydania studentowi karty obiegowej upoważniającej go do korzystania z zasobów Biblioteki Wydziałowej, Biblioteki Głównej UW ;

Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST:

♦ rozliczenia studenta przed powrotem do uczelni macierzystej (sprawdzić zgodność zaliczonych przedmiotów na Karcie okresowych osiągnięć studenta z wybranymi na Porozumieniu o programie zajęć;
w przypadku rezygnacji studenta z Programu należy wybrać w USOS status na programie- skreślony);

♦ przyjęcia na zakończenie studiów od studenta karty obiegowej podpisanej przez Bibliotekę Wydziałową, Bibliotekę Główną UW oraz Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych;

♦ wydania Certyfikatu Programu MOST (druki dostępne u Koordynatora MOST na UW – Katarzyny     Chmielewskiej Biuro Spraw Studenckich);

Powrót studenta UW do uczelni macierzystej:

♦ rozliczenia studenta i przepisania studentowi przedmiotów zrealizowanych w uczelni przyjmującej z  Karty okresowych osiągnięć studenta do USOS

 

DANE KOORDYNATORA:

Koordynator Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim:

mgr Katarzyna Chmielewska

Biuro Spraw Studenckich UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski pok. 21

Tel. 022 55 20 468

e-mail: kchmielewska@adm.uw.edu.pl