RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 14 października 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.10.2014 r.

Część I godz 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Jarosławowi Jakielaszkowi.

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:

                        a)  dr Agnieszce Graff-Osser

                        b)  dr. Patrycjuszowi Pająkowi

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Agnieszki Grażul-Luft
  2. mgr Olgi Kaczmarek
  3. mgr. Adama Niewiadomskiego
  4. mgr Agaty Sikory
  5. mgr Alicji Wójcickiej
  6. mgr Oksany Zakhutskiej
  7. mgr. Daniela Zarewicza
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Anny Mróz.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Joanny Prędoty.
 4. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Kingi Stanaszek-Bryc.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 25.09.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania prof. dr hab. Danuty Ulickiej na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wiesława Rzońcy, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Tijany Vuković na stanowisku lektora w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 7. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2013/2014