RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 20 lutego 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 20.2.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE
 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

                 a) dr. Tomaszowi Korpyszowi

                 b) dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej

     2.Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji

        habilitacyjnej:

         a) dr. Piotra Morawskiego

                 b) dr. Tomasza Platy

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Valeriyowi Butevychowi (+wyróżnienie)
  2. mgr Weronice Lipszyc
  3. mgr Urszuli Swobodzie-Rydz
  4. mgr Alicji Urbanik-Kopeć
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Danuty Maciejewskiej-Bogusz.
 3. Sprawa przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Woźnickiej.
 4. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Joanny Roś
  2. mgr Anny Wotlińskiej
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Anny Dżabaginy
  2. mgr Marty Przyszychowskiej
  3. mgr. Jana Zdunika
 6. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wiltos.
 7. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Józefowicza.
 8. Rezygnacja prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty z funkcji promotora w przewodzie doktorskim mgr Aliny Gromadki.

CZĘŚĆ II godz. 17.15

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 16 stycznia 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębala, prof. UW, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Molisak na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Kępińskiej, prof. UW na stanowisku adiunkta w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 5. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Cypriana Mielczarskiego, prof. UW, w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka Łazińskiego, prof. UW, w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Michała Friedricha na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 8. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Karola Samsela w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Damiana Makucha na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, powołanie komisji i recenzentów.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie komisji.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie komisji.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW, powołanie komisji.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, powołanie komisji.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie komisji.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, powołanie komisji.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie komisji.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie komisji.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie komisji.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, powołanie komisji.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, powołanie komisji.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, powołanie komisji.
 23. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.
 24. Specjalizacja „Zagłada Żydów – reprezentacje i upamiętnienia" na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze.
 25. Korekta programu specjalizacji „Kultura Wizualna" na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawstwa-wiedza o kulturze.
 26. Limity rekrutacyjne na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019.
 27. Uchwała rekrutacyjna na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 28. Limit zwolnień z opłat edukacyjnych w roku kalendarzowym 2018.
 29. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zmian w Szczegółowych zasadach studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.
 30. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 31. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014