RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2024 r.


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 15 maja 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 15.5.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1.Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

 1. dr. hab. Michałowi Kuziakowi, prof. UW
 2. dr hab. Ewie Szczęsnej, prof. UW

2. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Andrzejowi Fabianowskiemu, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

 1. HABILITACJE
 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Agacie Chałupnik
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej:
 1. dr. Marka Kochana
 2. dr. Pawła Mościckiego
 3. dr Laury Polkowskiej

   

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Adzie Łobożewicz
  2. mgr Karolinie Pożodze (+wyróżnienie)
  3. mgr Rozalii Słodczyk (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Boberta Birkholca
  2. mgr Anny Kurowickiej
  3. mgr Joanny Prędoty
  4. mgr Anny Wotlińskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Igora Barkowskiego.
 4. Powtórne skierowanie do recenzji poprawionej rozprawy doktorskiej mgr Daniela Ciesielskiego.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Doroty Dremierre
  2. mgr Alicji Karszni-Sobczak
  3. mgr Agaty Kłosek
  4. mgr Kai Kojder-Demskiej
  5. mgr Anny Kuder
  6. mgr Barbary Łukaszewicz
  7. mgr Magdaleny Pawłowskiej
  8. mgr Kamili Potockiej-Pirosz
  9. mgr Agaty Sutkowskiej
  10. mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych
 6. Zamkniecie przewodu doktorskiego:
  1. mgr Justyny Lipko-Koniecznej
  2. mgr Anny Webster (Rogozińskiej)
  3. mgr Joanny Woźnickiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 17 kwietnia 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Powołanie kandydatów Wydziału Polonistyki do Rady Programowej Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Cypriana Mielczarskiego, prof. UW w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Grzegorz Godlewskiego, prof. UW w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Marka Łazińskiego, prof. UW w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 8. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. Michała Friedricha w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Marcina Napiórkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. Igora Piotrowskiego w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Marty Rakoczy w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 12. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 13. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 14. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 15. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 16. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 17. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 18. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 19. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 20. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 21. Wyniki konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 22. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony dr Agnieszki Piotrowskiej na stanowisku w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Justyny Prusinowskiej w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 24. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony dr Danieli Pelčakovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 25. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony mgr Tijany Stojanović w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 26. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej, powołanie eksperta.
 27. Korekta szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki.
 28. Zmiany w składzie redakcji kwartalnika „Tekstualia"
 29. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014