Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 9 KJD z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich 4 i 5 maja 2022 roku i trybu odbywania się zajęć 15 czerwca 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 9

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 4 i 5 maja 2022 roku i trybu odbywania się zajęć 15 czerwca 2022 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki 4 i 5 maja 2022 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

§ 2

1. We środę 15 czerwca 2022 roku zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki odbywają się według czwartkowego planu zajęć.

2. W przypadku konfliktu czasowego między zajęciami przewidzianymi jako obowiązkowe w ramach programu danego kierunku studiów a zajęciami obieralnymi, w szczególności przedmiotami ogólnouniwersyteckimi czy lektoratami żetonowymi lub zajęciami sportowymi, pierwszeństwo mają zajęcia prowadzone w ramach programu studiów.

3. Nieobecności studentów Wydziału Polonistyki, którzy z powodu konfliktu opisanego w ust. 2 nie będą mogli uczestniczyć w obieralnych zajęciach dydaktycznych organizowanych poza Wydziałem, jest nieobecnością usprawiedliwioną przez KJD.

4. Nauczyciele akademiccy, którzy z uwagi na konflikt opisany w ust. 2 nie będą mogli przeprowadzić obieralnych zajęć dydaktycznych dla studentów spoza Wydziału Polonistyki, powinni je odrobić w ustalonym ze studentami terminie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.