Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 5 KJD z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 5

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla prowadzonego na Wydziale Polonistyki w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku studiów filologia polska w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia:

1) jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie ostatniego zjazdu w semestrze letnim, zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zaplanowane są jako prowadzone w trybie zdalnym;

2) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie od pierwszego do przedostatniego zjazdu w semestrze letnim, prowadzone są w trybie zdalnym.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Workspace for Education (Google Meet), Zoom, platforma „Kampus";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązuje się do prowadzenia dyżurów dydaktycznych w trybie hybrydowym lub zdalnym, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

2. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję letnią prowadzi się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.