Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 4 KJD z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów

Na podstawie § 11 ust. 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Utrzymuje się terminy egzaminów podane w Harmonogramie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 (dalej: „Harmonogram"), stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 200 ze zm.).

2. Egzaminy, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie zdalnym, przeprowadza się za pomocą narzędzia informatycznego podanego w Harmonogramie.

3. Egzaminy, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie stacjonarnym, mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich studentów lub dla wybranej grupy studentów (w szczególności dla osób przebywających w izolacji, na kwarantannie lub w samoizolacji).

4. Do przeprowadzania w trybie zdalnym egzaminów, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie stacjonarnym, stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

  1. egzaminy ustne:
  1. Google Meet;
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zoom;
  1. egzaminy pisemne:
  1. narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus";
  2. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu Google Workspace for Education, w szczególności Google Classroom i Formularze Google.

5. Egzaminator z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem informuje studentów o możliwości podejścia do egzaminu w trybie zdalnym oraz o narzędziu informatycznym wybranym do jego przeprowadzenia.

6. Egzamin z Historii języka polskiego dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku filologia polska zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym na platformie
e-learningowej „Kampus".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.