Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 28 KJD z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich 19 i 21 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 28

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki
19 i 21 grudnia 2022 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki ustanawia się godziny dziekańskie:

  1. 19 grudnia 2022 roku od godziny 15.00 do 20.00 na kierunkach studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne;
  2. 21 grudnia 2022 roku od godziny 16.30 do 20.00 dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych 21 grudnia 2022 r. w grupach, których uczestnicy nie będą brali udziału w wydziałowym spotkaniu przedświątecznym.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.