Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 2 KJD Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym

ZARZĄDZENIE NR 2

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zajęcia dydaktyczne dla filologii polskiej (studia zaoczne), których realizacja przypada w terminie pierwszego zjazdu w semestrze zimowym, zostają przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym;"

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym, oraz zaliczeń końcowych z przedmiotów prowadzonych dla studentów studiów niestacjonarnych, jeżeli zostały zaplanowane w terminie ostatniego zjazdu w semestrze zimowym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.