Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 13 Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R. w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 13

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) oraz § 1 ust. 7 zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 r. poz. 194 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedłuża się czas obowiązywania zmian trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustalone w zarządzeniu nr 11 KJD na okres od 13 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku:

1) czasowe przeniesienie prowadzenia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego obowiązuje na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

a) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

b) filologia polska;

c) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

d) logopedia ogólna i kliniczna;

e) sztuki społeczne.

2) w trybie stacjonarnym zajęcia dydaktyczne prowadzone są na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:  

a) filologia bałtycka;

b) filologia polskiego języka migowego;

c) slawistyka;

d) sztuka pisania.

2. Od 10 stycznia 2022 roku, tj. po zakończeniu wakacji zimowych, zajęcia dydaktyczne prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym, które na mocy zarządzenia nr 11 KJD zostały czasowo przeniesione w tryb zdalny, wracają do trybu stacjonarnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.