Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 12 Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 KJD

ZARZĄDZENIE NR 12

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w trybie zdalnym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.