Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 12 KJD Z DNIA 23MAJA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 10

ZARZĄDZENIE NR 12

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 23 MAJA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 (DWPL z 2022 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt „3003-11A1KT Kultura języka polskiego I" skreśla się

„24.06.2022    dr Jarosław Łachnik,
dr Magdalena Wanot-Miśtura";

2) w § 3 pkt „3001-11A1PA Poetyka i analiza dzieła literackiego" dodaje się

„24.06.2022    dr hab. Przemysław Pietrzak";

2. Harmonogram przyjmuje postać określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: