Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 11 KJD Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10

ZARZĄDZENIE NR 11

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 20 MAJA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 (DWPL z 2022 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt „3003-11A1KT Kultura języka polskiego I" skreśla się
„05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                  dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz.";
i dodaje się
„05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                  dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                 dr Magdalena Wanot-Miśtura";

2) w § 3 pkt „3001-11A1PA Poetyka i analiza dzieła literackiego" dodaje się
„28.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„30.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„05.07.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„07.07.2022 dr Helena Markowska-Fulara";

3) w § 3 pkt „3001-11A2TL Teoria literatury" dodaje się
„23.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara
„24.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";

4) w § 7 pkt „3007-L1B1SW Słowo i wypowiedź" do informacji o formie egzaminu
dodaje się „tryb zdalny; narzędzie: Kampus Egzaminy".

2. Harmonogram przyjmuje postać określoną w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: