Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 10 KJD z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 10

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 MAJA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin oraz formę (ustną lub pisemną) przeprowadzenia egzaminu.

4. Egzaminacyjna sesja letnia odbywa się w trybie stacjonarnym. Wszelkie odstępstwa od tej zasady zostały odnotowane w harmonogramie wraz z informacją o narzędziu, za pomocą którego zostanie przeprowadzony egzamin.

5. Określone w harmonogramie forma egzaminu i tryb egzaminu oraz narzędzie służące do przeprowadzenia egzaminu obowiązują także w sesji poprawkowej semestru letniego.

6. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru letniego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Jeżeli tryb przeprowadzenia zaliczenia końcowego z danego przedmiotu nie został określony w sylabusie przedmiotu jako zdalny, odbywa się ono w trybie stacjonarnym. Zapis ten nie dotyczy przedmiotów zaplanowanych jako zdalne w programie studiów oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich realizowanych jako zajęcia internetowe.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się zmianę trybu zaliczenia ze stacjonarnego na zdalny. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: