Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 1 KJD z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R. w sprawie wprowadzenia okresowego trybu zdalnego na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym na kierunku filologia polska

ZARZĄDZENIE NR 1

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie wprowadzenia okresowego trybu zdalnego na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym na kierunku filologia polska

Na podstawie § 9 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Niżej wymienione wykłady dla studentów filologii polskiej (studia stacjonarne) w okresie od 10 stycznia 2022 roku do 30 stycznia 2022 roku przechodzą w tryb zdalny asynchroniczny; jednocześnie określa się narzędzia wykorzystywane do udostępniania materiałów dydaktycznych:

1) I rok studiów I stopnia:

 1.  specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:
 • Gramatyka opisowa języka polskiego I – platforma Kampus;
 • Historia filozofii – platforma Kampus;
 • Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie – dysk Google;
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego – dysk Google;
 1. specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej:
 • Gramatyka opisowa języka polskiego – platforma Kampus;

2) II rok studiów I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:

 1. Gramatyka opisowa języka polskiego II – platforma Kampus;
 2. Historia literatury polskiej: romantyzm – dysk Google;
 3. Kultura języka polskiego II – platforma Kampus;
 4. Teoria literatury – dysk Google;

3) III rok studiów I stopnia:

 1. specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:
 • Gramatyka historyczna języka polskiego – platforma Kampus;
 • Historia literatury polskiej po 1864 roku – dysk Google;
 1. specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej:
 • Literatury europejskie w ujęciu porównawczym – dysk Google;

4) I rok studiów II stopnia:

 1. Leksykografia – dysk Google;
 2. Metodologia badań literackich – dysk Google;

5) II rok studiów II stopnia

 1. Historia języka polskiego – platforma Kampus;
 2. Językoznawstwo ogólne – platforma Kampus.

2. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom zajęć przez poszczególnych wykładowców.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.