Aktualności

« Back

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI w sprawie stanowiska Rady Wydziału dotyczącego ujawnionych przypadków przemocy seksualnej na Wydziale Polonistyki oraz sposobów jej zapobiegania

UCHWAŁA Nr 175

Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie stanowiska Rady Wydziału dotyczącego ujawnionych przypadków przemocy seksualnej na Wydziale Polonistyki oraz sposobów jej zapobiegania

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 11 i 12, w związku z § 3 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Rada Wydziału Polonistyki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 22 marca 2022 r. została poinformowana przez Dziekana o postępowaniu w sprawie dwóch profesorów oskarżonych przez studentki i doktorantki o molestowanie seksualne. Po przeprowadzeniu kilkumiesięcznych procedur Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji uznała złożone przez nie skargi za uzasadnione i wiarygodne.

Dajemy pełną wiarę świadectwom ofiar. Jest nam wstyd, że na naszym Wydziale dochodziło do naruszania godności osobistej i dóbr osobistych – w szczególności prawa do nietykalności cielesnej i integralności seksualnej – które stanowią fundament wolności człowieka. Jest nam wstyd, że działań tych dopuścili się pracownicy, którzy z racji charakteru wykonywanego zawodu i zajmowanych stanowisk powinni czuć się szczególnie zobowiązani nie tylko do przestrzegania tego prawa, ale też do sprawowania nadzoru nad jego respektowaniem przez innych. Osoby, które doznały przemocy, przepraszamy za to, że zawiniliśmy brakiem czujności, a nawet zaniechaniem. Bierzemy na siebie środowiskową odpowiedzialność za tę krzywdę. Zawiedliśmy Wasze zaufanie. Dziękujemy za to, że zdecydowałyście się ujawnić prawdę. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak trudna i wymagająca odwagi była to decyzja. Pragniemy z całą mocą podkreślić, że jednoznacznie potępiamy akty molestowania seksualnego oraz wszelkie inne przejawy dyskryminacji. Zachowania te uznajemy za karygodne i haniebne.

Wszystkie osoby, których świadectwa mogą przyczynić się do rzetelnego zbadania sprawy, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich do wydziałowych pełnomocników ds. równości.

Na wniosek Rady Wydziału Dziekan powołał w dniu 23 marca 2022 r. Komisję ds. Opracowania Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej na Wydziale Polonistyki. Zadaniem Komisji jest przygotowanie planu działań antyprzemocowych i wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na odbudowę zaufania i odzyskanie przez Studentki i Studentów, Doktorantki i Doktorantów utraconego poczucia bezpieczeństwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.