Aktualności

« Back

Konferencja „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu”

W imieniu Zakładu Literatury Romantyzmu serdecznie zapraszamy na konferencję „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu", która odbędzie się 11–13 października 2022 r.

Romantyzm, pojmowany jako początek nowego myślenia o człowieku i świecie, był także „przewrotem kopernikańskim" w refleksji o literaturze. Ważnym zwiastunem zmian artystyczno-światopoglądowych było powstawanie nowych gatunków literackich oraz twórcze modyfikowanie zastanych form wypowiedzi.

Mimo że problematyka romantycznej genealogii wydaje się szczególnie interesująca, nie wszystkie jej konteksty i aspekty zostały wystarczająco rozpoznane. Dlatego podczas październikowej konferencji podejmiemy namysł nad romantycznym gatunkiem. Przyjrzymy się, w jaki sposób romantycy przyswajali i przekształcali formy klasyczne, takie jak sonet, oda, hymn, epos, bajka, epigramat, przypowieść, poemat, tragedia, komedia, jak tworzyli nowe formy gatunkowe.

Założenia konferencji wynikają z jednej strony z potrzeby objęcia refleksją początków polskiego romantyzmu jako radykalnego przełomu w myśleniu o gatunkach, swobodzie twórczej wyrażającej się w hybrydyczności form artystycznych, skłonności do rozpatrywania literatury w kategoriach szeroko pojmowanego „dzieła otwartego", z drugiej – z dojmującego braku komplementarnych opracowań na temat genologii romantycznej. Romantycy nie pisali podręczników poetyki, stworzyli jednak własne wyraziste formuły tworzenia gatunków. Burząc schematy, budowali nowe normy i wzorce. Dali początek nowoczesnemu pojmowaniu gatunku jako wyrazu nie tylko konwencji, lecz także oryginalności twórczej, indywidualizmu, fantazji, szeroko pojętej artystycznej osobowości.

Pobierz

Kontakt do organizatorów:

genologie.romantyczne@gmail.com