STUDIA II STOPNIA

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2018/2019

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Pomocny w rejestracji będzie ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=jwYBxIGze5U&feature=youtu.be

Należy pamiętać, aby wybrać odpowiednią ścieżkę rekrutacji, „P" lub „C".

Pomóc może w tym prezentacja:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wybierz-odpowiednia-sciezke-rekrutacji/

UWAGA! Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za zły wybór ścieżki rekrutacyjnej przez kandydata!

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć -  w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

 

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA:

 • Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia pierwszego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):
  9 lipca (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia drugiego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):
  10 lipca (wtorek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Egzamin dla niepolonistów dla kandydatów na studia drugiego stopnia
  (UWAGA! Dotyczy kierunku filologia polska):
  10 lipca (wtorek), godz. 12.00, sala nr 4, gmach główny Wydziału Polonistyki
   
 • Rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):
  10 i 11 lipca (wtorek i środa), gmach główny Wydziału Polonistyki UW
  (UWAGA! Dokładny termin i godzina rozmowy będzie podana na indywidualnych kontach rejestracyjnych kandydatów)

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kierunki filologia polska i filologia bałtycka (studia pierwszego i drugiego stopnia): 13 lipca (piątek) po godz. 14.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia): 16 lipca (poniedziałek), po godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na filologię polską i filologię bałtycką (studia pierwszego i drugiego stopnia):

16, 17 i 18 lipca (poniedziałek, wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):

17 i 18 lipca (poniedziałek, wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter  w gmachu głównym Wydziału Polonistyki

 

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA:

Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia pierwszego stopnia (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):

9 lipca (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki

Rozmowa  dla cudzoziemców sprawdzająca  znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia drugiego stopnia (UWAGA! Dotyczy kierunków: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna):

10 lipca (wtorek), godz. 10.00, sala nr 7, gmach główny Wydziału Polonistyki

Egzamin dla niepolonistów dla kandydatów na studia drugiego stopnia   (UWAGA! Dotyczy kierunku filologia polska):

10 lipca (wtorek), godz. 12.00, sala nr 4, gmach główny Wydziału Polonistyki

Rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):

10 i 11 lipca (wtorek i środa), gmach główny Wydziału Polonistyki UW

(UWAGA! Dokładny termin i godzina rozmowy będzie podana na indywidualnych kontach rejestracyjnych kandydatów)

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kierunki filologia polska i filologia bałtycka (studia pierwszego i drugiego stopnia): 13 lipca (piątek) po godz. 14.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia): 16 lipca (poniedziałek), po godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na filologię polską i filologię bałtycką (studia pierwszego i drugiego stopnia):

16, 17 i 18 lipca (poniedziałek, wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter w gmachu głównym Wydziału Polonistyki

Przyjmowanie dokumentów na studia od osób zakwalifikowanych na logopedię ogólną i kliniczną (studia pierwszego i drugiego stopnia):

17 i 18 lipca (poniedziałek, wtorek i środa), od 9.00 do 15.00, sala nr 6, parter  w gmachu głównym Wydziału Polonistyki

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)  DLA NIEPOLONISTÓW - szczegółowe informacje

Egzamin dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie), którzy nie ukończyli studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska,  składa się z dwóch części i obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów: historia literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918, poetyka (teoria wiersza), kultura języka polskiego (wraz z elementami leksykologii) oraz gramatyka opisowa języka polskiego. Egzamin ma formę pisemną i trwa 90 minut.

Część pierwsza składa się z dwudziestu pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych (testowych) – z poetyki oraz historii literatury i kultury polskiej od średniowiecza do 1918 roku.

Ta część egzaminu sprawdza wiedzę z zakresu budowy wiersza polskiego i zasad poetyki klasycznej. Pozwala także ocenić umiejętności analizy utworów poetyckich i prozatorskich pod względem formalnym (narracja, środki poetyckiego wyrazu, fabuła, akcja, wątek, rodzaje i gatunki literackie itp.) oraz sprawdzić orientację w dziejach literatury polskiej, znajomość najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok dzieł i ich twórców, a także ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

 • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, „Zarys teorii literatury", Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
 • A.Kulawik, „Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego", Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
 • B.Chrząstowska, S. Wysłouch, „Poetyka stosowana", Warszawa 1978 (lub inne wydania);
 • T. Witczak, „Literatura Średniowiecza", Warszawa 1990;
 • J. Ziomek, „Literatura Odrodzenia", Warszawa 1987;
 • C.Hernas, „Literatura baroku", Warszawa 1987;
 • M. Klimowicz, „Literatura Oświecenia", Warszawa 1988;
 • A.Witkowska, „Literatura romantyzmu", Warszawa 1986;
 • H. Markiewicz, „Literatura pozytywizmu", Warszawa 1986;
 • M. Podraza-Kwiatkowska, „Literatura Młodej Polski", Warszawa 1992;
 • J. Pelc, „Literatura renesansu w Polsce", Warszawa 1994;
 • „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu", pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok)", pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiej XIX wieku", pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga składa się z dwudziestu pytań i zadań z  gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka i poprawności językowej oraz frazeologii.

Przygotowując się do tej części egzaminu, warto powtórzyć zagadnienia   z fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa oraz utrwalić wiadomości dotyczące ortografii; część zadań dotyczyć także będzie rozumienia  i wykorzystania związków frazeologicznych.

Materiałami pomocniczymi w przygotowaniach do części językoznawczej mogą być m.in. poniższe publikacje:

 • „Nauka o języku dla polonistów", pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
 • T. Karpowicz, „Gramatyka języka polskiego: zarys", Warszawa 1999;
 • „Gramatyka na bardzo dobry", oprac. K. Gierymski, Warszawa 1992.