ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

Rozporządzenie

Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Nr 3 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie procedury w przewodzie doktorskim

Na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym, wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. określam następującą procedurę w przewodach doktorskich no Wydziale Polonistyki UW.

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, złożony przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia:
  a) z propozycją tematu i koncepcją rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;
  b) z propozycją promotora wraz z deklaracją samodzielnego pracownika naukowego o przyjęciu opieki promotorskiej (ewentualnie z propozycją drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, jeśli jest przewidziany jego udział w przewodzie), z opinią w sprawie tematu i zaawansowania pracy.Kandydat składa pełną dokumentację, zgodnie z wymogami prawnymi.
  Kandydat może wraz z wnioskiem przedstawić certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego z wykazu certyfikatów załączonego do Rozporządzenia Ministra z dnia 30 października 2015 r. oraz wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski.
 2. W wypadku kandydata spoza Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego składa on oświadczenie jednostki zatrudniającej go o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne lub podpisuje umowę o osobistym sfinansowaniu kosztów.
 3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
 4. W momencie wszczęcia przewodu doktorskiego Rada Wydziału zatwierdza temat pracy i osobę promotora oraz powołuje członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i, jeżeli to konieczne, języka obcego nowożytnego. Rada Wydziału może dodatkowo wyznaczyć: drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej), kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej), promotora pomocniczego (w razie jego udziału w przewodzie doktorskim). W zakresie dyscypliny dodatkowej w skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik katedry) lub przewodniczący Rady Naukowej instytutu właściwego merytorycznie dla danego postępowania, promotor, specjalista w zakresie owej dyscypliny ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora; w zakresie języka obcego nowożytnego: dyrektor (kierownik katedry) lub przewodniczący Rady Naukowej instytutu właściwego merytorycznie dla danego postępowania, promotor, egzaminator - lektor wybranego języka w szkole wyższej. Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający jego znajomość języka obcego, zgodnie z wymogami prawa, jest zwolniony z egzaminu w tym zakresie. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i Komisji Doktorskiej Rada może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 5. Promotor przedstawia przewodniczącemu Rady rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią i jednocześnie zamieszcza tę opinię w Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca winna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a jeśli napisana jest w języku innym niż polski, również streszczeniem w języku polskim.
 6. Podstawą wyznaczenia recenzentów jest pismo promotora, zawierające propozycje recenzentów i tematyki egzaminu kierunkowego. Rada Wydziału wyznacza recenzentów i zatwierdza temat egzaminu z dyscypliny podstawowej. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy, zatrudniona w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż Uniwersytet Warszawski.
 7. Na tym samym posiedzeniu Rada wyznacza komisję ds. obron doktorskich, właściwą dla danego tematu pracy i powołuje członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny, w tym: promotor i przewodniczący komisji egzaminacyjnej -dyrektor (zastępca dyrektora) lub przewodniczący rady naukowej instytutu kierunkowego (specjalizacyjnego, ew. katedry) właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Pozostałych dwóch kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej proponuje dyrektor danego instytutu, a w wypadku, gdy pełni on funkcję promotora/recenzenta w przewodzie doktorskim - przewodniczący rady naukowej instytutu.
 8. Jeżeli udział dyrektora i przewodniczącego rady instytutu /katedry/ w komisji egzaminacyjnej jest niemożliwy ze względów formalnych - nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi lub pełnią oni w przewodzie doktorskim funkcje promotora/recenzenta, przewodniczącym komisji zostaje przewodniczący właściwej komisji doktorskiej, a w przypadku niemożności jego udziału w tej funkcji ze względów proceduralnych, osoba wybrana spośród członków właściwej komisji ds. obron doktorskich.
 9. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału, w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada Wydziału. UzupeMoną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie, która kieruje ją do ponownej recenzji do tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej pracy w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje w formie elektronicznej zostają przekazane do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.
 10. Egzamin z dyscypliny podstawowej odbywa się po wpłynięciu dwu pozytywnych recenzji i zdaniu przez doktoranta pozostałych wymaganych egzaminów, przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału.
 11. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala termin egzaminu w porozumieniu z członkami komisji, przewodniczy egzaminowi i jest odpowiedzialny za przebieg zgodny z procedurą.
 12. W wypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich, Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz.
 13. Obsługę administracyjną w trakcie przewodu doktorskiego zapewnia Dziekanat.
 14. Rada Wydziału podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony pracy doktorskiej na wniosek komisji egzaminacyjnej, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami.
 15. Obrona odbywa się przed wskazaną komisją doktorską. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie.
 16. Uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora podejmuje Rada Wydziału, na wniosek komisji ds. obron doktorskich.
 17. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora staje się prawomocna wraz z momentem jej podjęcia.