ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

ROZPORZĄDZENIE Nr 1 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r. poz.1789), wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 261) określam następującą procedurę w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Polonistyki UW:

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu, skierowany do Dziekana Wydziału. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami (kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego, autoreferat w języku polskim i angielskim, ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.) składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Władze dziekańskie przeprowadzają ocenę formalną wniosku.

  Jeżeli kandydat nie jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie, składa on oświadczenie macierzystej jednostki lub osobistą deklarację o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne (oraz ewentualnie pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania). Na tej podstawie przygotowywana jest i zawierana odpowiednia umowa dotycząca przejęcia kosztów postępowania.
 1. Rada Wydziału inicjuje postępowanie w zakresie artykułu 27 ust. 2 pkt. 1 wymienionej Ustawy, podejmując uchwałę w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Na tym samym posiedzeniu Rada powołuje Zespół Rady Wydziału ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, złożony z członków Rady posiadających tytuł profesora, w celu przygotowania projektów uchwał odnośnie do art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 wymienionej Ustawy, to jest w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów i poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Kandydatów na członków Zespołu (2-4 os.) proponuje dyrektor instytutu kierunkowego, właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Z racji funkcji Zespołowi przewodniczy Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej.
 2. Zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia Radzie Wydziału listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu, i niebędących członkami Rady Wydziału Polonistyki, z uwzględnieniem art. 27 pkt. 3 i  5 Ustawy. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów. Treść uchwał o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu  kandydatów na recenzentów wraz z załącznikami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW, zostaje przekazana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 4. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej lub spośród innych osób, a następnie przekazuje ich listę Dziekanowi Wydziału.
 5. Dziekan zleca wyznaczonym recenzentom sporządzenie w terminie dwóch miesięcy recenzji, zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania ustawowe, oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
 6. Zespół Rady Wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami, przygotowuje projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, przedkładając projekt Radzie.
 7. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami oraz protokołem posiedzenia Zespołu, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. W odniesieniu do uchwał Rady Wydziału, jeśli są odmowne, mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 21 Ustawy (dot. trybu odwoławczego).
 8. Rada Wydziału, po podjęciu uchwały o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora, przesyła wniosek wraz z aktami postępowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.
 9. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW.
 10. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 11. W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora, składa ona, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Prezydenta Rzeczypospolitej wniosek o nadanie tytułu profesora.
 12. W przypadku podjęcia przez Centralna Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Centralna Komisja rozpatruje powyższy wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.