AKTUALNOŚCI

« Back

XXIII EDYCJA KONKURSU PRAC MAGISTERSKICH IM. JANA JÓZEFA LIPSKIEGO

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych na temat zjawisk mających miejsce od XIX w. do  współczesności. Tematyka powinna być bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
 • historia i teoria literatury;
 • wiedza o współczesnej kulturze;
 • Varsaviana;
 • historia najnowsza;
 • społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
 
Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być  zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.
 
Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:
 • jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
 • jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
 • krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
 • dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
 • wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.
Pobierz:
 
Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2018 roku na adres: 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa
Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.otwarta.org
Dodatkowych informacji o konkursie udziela  biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,
tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org