Aktualności

« Back

Program NAWA – SPINAKER

(English below)

Informujemy, że na Wydziale Polonistyki UW (w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego) od 1 lipca br. realizowany będzie program NAWA – SPINAKER („Pomiędzy słowami" – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów" (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

Celem projektu będzie utworzenie nowego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia i organizacja szkoły historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych (studiów I-II stopnia). Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 22.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia (w wysokości ok. 1 400 EUR) pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

Planowane efekty: podniesienie poziomu nauczania zdalnego, umiędzynarodowienie programu kształcenia w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego, zainteresowanie studentów zagranicznych ofertą dydaktyczną Wydziału Polonistyki i wzmocnienie jego pozycji w zakresie studiów nad kulturą polską oraz przygotowanie infrastruktury dla podobnych działań w przyszłości.

Zespół:

Dr Marcin Będkowski

Dr Magdalena Cabaj

Dr hab. Magdalena Derwojedowa

Dr Marta Falkowska

Dr hab. Alina Molisak

Mgr Katarzyna Muszyńska

Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Dr hab. Magdalena Zawisławska

Wkład Funduszy Europejskich: 310 250 PLN.

Rekrutacja uczestników: 20.09-22.10.2021. Więcej informacji na stronie www projektu, która będzie dostępna od 1 września!

Kontakt: pomiedzyslowami@uw.edu.pl

Koordynator projektu: dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl

 

We would like to inform you that the NAWA - SPINAKER programme ("Pomiędzy słowami" - school of literature, history, and knowledge of Polish language for foreign students) will be implemented at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw (Institute of Polish Literature and Institute of Polish Language) from the 1st of July this year. The programme is co-financed by the European Social Fund within the framework of the Operational Programme Knowledge Education Development, a non-competitive project entitled " Supporting the institutional capacity of Polish higher education institutions through the creation and implementation of international study programs" (Action 3.3. Internationalization of Polish higher education), specified in the application for project co-financing No. POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

The project objectives will be to create a new intensive international educational programme and to organize a school of history of literature and knowledge of Polish language for foreign students (undergraduate and postgraduate). Classes in English will be held in two sessions: winter (online: 22.11-5.12.2021) and summer (online: 25-29.05 and onsite: 9-13.05.2022). Participants will receive scholarships (of about EUR 1,400) to reimburse travel, accommodation, and food costs.

Planned effects: raising the level of remote teaching, internationalization of the teaching programme at the Institute of Polish Literature and the Institute of Polish Language, attracting foreign students to the teaching offer of the Faculty of Polish Studies and strengthening its position in the field of Polish culture studies, preparing the infrastructure for similar activities in the future.

 

Academic team:

PhD Marcin Będkowski

PhD Magdalena Cabaj

Prof. Magdalena Derwojedowa

PhD Marta Falkowska

Prof. Alina Molisak

MA Katarzyna Muszyńska

Prof. Marta Wojtkowska-Maksymik

Prof. Magdalena Zawisławska

 

European Funds contribution: 310 250 PLN.

Recruitment of participants: 20.09-22.10.2021. More information on the project website, which will be available from 1 September!

Contact: pomiedzyslowami@uw.edu.pl

Project Coordinator: Prof. Marta Wojtkowska-Maksymik, m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl