RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.04.2015 r.

Część I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Krzysztofowi Cieślikowi
  2. mgr Kamili Gądek-Kownackiej (+wyróżnienie)
  3. mgr Annie Mróz
  4. mgr Annie Staszewskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
  1. mgr Sylwii Łozińskiej
  2. mgr Agaty Łukszy
  3. mgr Anity Pieńkowskiej
  4. mgr Magdy Szcześniak
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Marii Jakubowskiej
  2. mgr Ewy Rodek
  3. mgr. Jakuba Skrzeka
  4. mgr Małgorzaty Ślarzyńskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Natalii Basek
  2. mgr. Witolda Zakrzewskiego
 5. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Elizy Czerwińskiej
  2. mgr Doroty Dobrzyńskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10.03.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wyniki ocen okresowych w 2015 r.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Cegieły na stanowisku profesora nadzwyczajnego na lat 5 w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Adeli Kobelskiej na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Barbary Brzuskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Wysockiej-Mielczarskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 9. Uchwała Rady Wydziału w sprawie głosowania elektronicznego na posiedzeniach Rady Wydziału Polonistyki UW.
 10. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014