Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 3 KJD Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów

Na podstawie § 11 ust. 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Egzaminacyjną sesję zimową w roku akademickim 2021/2022 na prowadzonym w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku filologia polska organizuje się jako  prowadzoną w całości w trybie zdalnym.

2. Do przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

  1. egzaminy ustne: Google Meet;
  2. egzaminy pisemne:
  1. narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus";
  2. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu Google Workspace for Education, w szczególności Google Classroom i Formularze Google.

3. Utrzymuje się terminy egzaminów podane w Harmonogramie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 200 ze zm.).

4. Egzaminator informuje studentów, za pomocą którego narzędzia zostanie przeprowadzony egzamin, co najmniej siedem dni przed terminem podanym w harmonogramie sesji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.