Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 26 KJD w sprawie organizacji studiów I stopnia na Wydziale Polonistyki

ZARZĄDZENIE NR 26

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 LISTOPADA 2022 R.

w sprawie organizacji studiów I stopnia na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Studenci organizowanych przez Wydział Polonistyki studiów I stopnia mają obowiązek zrealizować określoną w programie studiów liczbę semestrów zajęć wychowania fizycznego do końca III etapu studiów.

2. Dopuszcza się możliwość realizowania zajęć wychowania fizycznego na etapie późniejszym niż ten określony w planie studiów.

3. O ile wszystkie pozostałe wymagania etapowe zostały spełnione, student, który nie zaliczył wymaganej planem studiów liczby semestrów wychowania fizycznego w trakcie I lub II etapu studiów, zostaje wpisany na kolejny etap studiów w trybie zwykłym, a nie warunkowym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.