Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 25 KJD z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia limitów liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 25

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie ustalenia limitów liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych na kierunkach organizowanych przez Wydział Polonistyki

Na podstawie § 1 ust. 9 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim Planowanie, ustalanie wymiaru oraz zasady rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 319 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne ustala się limity liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych na kierunkach organizowanych przez Wydział Polonistyki:

1) filologia bałtycka:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

2

15

25

konwersatorium

I i II

2

15

25

seminarium licencjackie

I

2

10

15

seminarium magisterskie

II

2

8

10

warsztaty

I i II

2

15

25

wykład

I i II

2

35

35


 

2) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

5

25

25

ćwiczenia

II

2

20

20

konwersatorium

I

5

20

20

konwersatorium

II

2

20

20

seminarium licencjackie

I

3

15

15

seminarium magisterskie

II

2

15

15

warsztaty

I

5

20

20

warsztaty

II

2

20

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

3) filologia polska:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

10

20

25

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

15

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

4) filologia polskiego języka migowego:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

II

5

15

20

wykład

II

10

nd.

nd.

5) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

10

20

25

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

I i II

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

15

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

6) logopedia ogólna i kliniczna:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

8

18

20

konwersatorium

I i II

5

18

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

12

15

wykład

I i II

10

nd.

nd.

7) slawistyka:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

4

20

20

konwersatorium

I

4

20

20

konwersatorium

II

2

12

12

seminarium licencjackie

I

5

12

12

seminarium magisterskie

II

3

8

8

tutoring

II

1

2

2

warsztaty

I

4

20

20

warsztaty

II

2

12

12

wykład

I i II

5

nd.

nd.

8) sztuka pisania:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

8

18

20

konwersatorium

I

5

18

20

proseminarium

I

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

warsztaty

I

5

18

20

wykład

I

10

nd.

nd.

9) sztuki społeczne:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

II

5

15

20

wykład

II

10

nd.

nd.

2. Uruchomienie zajęć dydaktycznych w grupie, w której liczba uczestników przekracza limity ustalone dla danego kierunku i stopnia studiów, jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej.

3. KJD podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii właściwego kierownika studiów lub dyrektora instytutu/kierownika katedry, któremu podlega merytoryczna opieka nad przedmiotem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.