Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 15 Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 15

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

W  załączniku nr 2 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

  1. do § 1 dodaje się zapis informujący, że zaliczenie wykładu z przedmiotu Gramatyka historyczna języka polskiego dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku filologia polska odbędzie się w formie pisemnej w trybie zdalnym na Platformie Kampus;
  2. uchyla się § 2;
  3. zmienia się numerację § 3 na § 2.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz

  • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14 (WERSJA ZAKTUALIZOWANA) - Lista zajęć dydaktycznych wyjątkowo kończących się zaliczeniem w trybie zdalnym w sesji zimowej roku akademickiego  2021/2022 [PDF]