Aktualności

« Back

List Dziekana Wydziału Polonistyki i Prodziekana ds. studenckich do Społeczności Wydziału Polonistyki

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi reakcji Wydziału Polonistyki na zgłoszenie przypadków molestowania seksualnego, postanowiliśmy przedstawić przebieg tej sprawy, ograniczając się jedynie do faktów.

Informacje o możliwych przypadkach molestowania seksualnego pojawiły się w kwietniu 2021 roku, kiedy osoby pokrzywdzone i wspierające je przedstawicielki Studentek zaczęły opowiadać o nich zaufanym nauczycielkom i nauczycielom akademickim pracującym na Wydziale Polonistyki. W związku z tymi informacjami 21 kwietnia prodziekan ds. studenckich poprosił Studentki o spotkanie, zapewniając przy tym, że – podobnie jak wszystkie poprzednie spotkania – będzie ono miało charakter całkowicie poufny i że żadna ze spraw na nim poruszonych nie zostanie przekazana dalej bez Ich wyraźnej zgody. Spotkanie odbyło się 28 kwietnia. Na prośbę Studentek wzięli w nim udział także dr hab. Monika Kresa i dr Łukasz Wróbel. Na spotkaniu zostały przedstawione trzy sprawy. Prodziekan ds. studenckich uzyskał na nim zgodę, aby poinformować o możliwych przypadkach molestowania seksualnego dziekana Wydziału Polonistyki, który podobnie jak prodziekan ds. studenckich i wszystkie pozostałe osoby poinformowane przez Studentki o sprawie (sprawach), wyraził pełną gotowość pomocy w przeprowadzeniu dalszej procedury. Przebieg tej procedury definiuje Zarządzenie nr 205 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie 28 kwietnia było pierwszym z kilku spotkań, które odbyły się w następnych tygodniach i dotyczyły między innymi kwestii prawnych związanych ze sprawą. O przebiegu tych spotkań i otrzymywanym wsparciu Studentki informowały mailowo wszystkie osoby zaangażowane w działania. Ostatecznie, zgodnie z wolą osób skarżących, po wpłynięciu stosownych zgłoszeń i po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, koordynatorka ds. antydyskryminacji złożyła do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim wnioski o wszczęcie procedury antydyskryminacyjnej w dwóch sprawach. Trzecia sprawa została skierowana do mediacji, którą prowadziła rzeczniczka akademicka UW.

Pierwsza sprawa została zgłoszona w maju 2021 r., a jej rozpatrywanie przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW zakończyło się w lipcu.

Druga sprawa została zgłoszona we wrześniu 2021, a jej rozpatrywanie przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW zakończyło się w styczniu 2022 r.

Należy podkreślić, że na każdym etapie postępowania – w zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy – władze dziekańskie Wydziału Polonistyki były w stałym kontakcie zarówno z rzeczniczką akademicką UW, jak i z koordynatorką ds. antydyskryminacji oraz z przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW.

Całość postępowania antydyskryminacyjnego ma charakter poufny. Obowiązująca na Uniwersytecie Warszawskim procedura nie przewiduje możliwości publikacji opinii Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim. Dziekan Wydziału Polonistyki dostał opinie Komisji do wglądu wyłącznie jako materiał „do rąk własnych" i poufny. Oficjalne odniesienie się do oskarżeń o molestowanie seksualne na Wydziale Polonistyki stało się możliwe dopiero po tym, gdy sprawa została podana do publicznej wiadomości, czyli po 21 marca 2022 r. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że zarówno na poziomie dziekańskim, jak i rektorskim podjęte zostały działania mające na celu odsunięcie obwinionych pracowników od działalności dydaktycznej i to w obydwu przypadkach jeszcze przed wydaniem przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW opinii. W pierwszej sprawie dziekan Wydziału Polonistyki zdecydował o nieprzedłożeniu Rektorowi wniosku o przedłużenie kończącej się właśnie umowy o zatrudnienie. W drugiej – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w grudniu 2021 r. zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę i zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy do czasu wygaśnięcia umowy.

Na koniec musimy stanowczo podkreślić, że w żadnym momencie władze dziekańskie nie podważały wiarygodności zeznań Studentek, lecz udzieliły Im pełnego wsparcia. Wszystkim nam zależy na tym, żeby Wydział Polonistyki był miejscem wolnym od jakichkolwiek form dyskryminacji i przemocy. Doskonale rozumiemy emocje, które towarzyszą pojawieniu się oskarżeń o molestowanie seksualne. Bardzo jednak prosimy o dzielenie się wyłącznie prawdziwymi informacjami. Podawanie do publicznej wiadomości nieprawdy działa na niekorzyść sprawy, zwłaszcza w kontekście skierowania jej przez Rektora do prokuratury.

Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Polonistyki

prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr Łukasz Książyk