Stypendia

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne, zapomoga oraz stypendium rektora. Studenci, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mogą skorzystać także ze stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb; po zalogowaniu się do USOSweb należy wybrać dla wszystkich, następnie wnioski.

 

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Wniosek o stypendium można złożyć w każdym momencie roku akademickiego – do 18. dnia danego miesiąca (np. żeby otrzymać stypendium za październik należy złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.

 

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym; mogą z niego skorzystać osoby, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W roku akademickim student może otrzymać 2 zapomogi; są one bezzwrotne. Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

 

Stypendium rektora mogą otrzymać osoby, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek, nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2022-2023/.

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami to świadczenie dla studentów, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.