Oferta studiów podyplomowych Wydziału Polonistyki

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oferuje następujące studia podyplomowe:

 

Filologia polska w praktyce: Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania innego przedmiotu niż język polski. Wymagane jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przedmiotem nauczania w polskim systemie oświaty. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych do wykonywania zawodów polonistycznych. Absolwent studiów Polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/polonistyka-dla-nauczycieli.

 

Filologia polska w praktyce: Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Specjalizacja nauczycielska dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filologii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej.

Propozycja programowa dostosowana jest do obowiązujących standardów kształcenia opublikowanych przez MNiSW w styczniu 2012 r. Absolwenci studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska dla polonistów są przygotowani do pracy nauczyciela w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego).

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/specjalizacja-nauczycielska-dla-polonistow/.

 

Filologia polska w praktyce: Redakcja językowa tekstu

Studia Redakcja językowa tekstu są przeznaczone dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej – w związku z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnictwach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskonalących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów cudzych a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach rynku wydawniczego i prasowego. Dla słuchaczy mających nawet kilkunastoletnie doświadczenie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas studiów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, a po latach żałują.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/redakcja-jezykowa-tekstu.

 

Filologia polska w praktyce: Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych)

Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych) jest kontynuacją studiów Redakcja językowa tekstu. Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/redakcja-jezykowa-tekstu-dla-zaawansowanych.

 

Filologia polska w praktyce: Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1. Cudzoziemców zobowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/dydaktyka-jezyka-polskiego-jako-obcego.

 

Filologia polska w praktyce: Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów audiowizualnych. Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Absolwent studiów zdobywa umiejętności samodzielnego opracowania skryptów AD dzieła sztuki, filmu, inscenizacji oraz napisów dla niesłyszących, które wspomagają udział w życiu społecznym i kulturalnym osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/media-bez-barier-audiodeskrypcja-ad-i-napisy-dla-nieslyszacych.

 

Filologia polska w praktyce: Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Studia Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem mają charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność w polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed nauczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim jako drugim. Ścieżka programowa Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem ma na celu przygotowanie aktywnych zawodowo nauczycieli do efektywnej pracy z takimi uczniami.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/jezyk-polski-jako-obcy-i-drugi-w-pracy-z-dzieckiem.

 

Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla absolwentek i absolwentów polonistyki oraz filologii obcych. Ofertę kierujemy szczególnie do środowiska nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, którzy planują zająć się nauczaniem polszczyzny cudzoziemców. Studia są przeznaczone dla osób chcących pracować z obcokrajowcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kandydatki i kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja;
 • bezbłędne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2;
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej;
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego;
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej;
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych.

Uwaga! Osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, muszą wykazać się zdanym państwowym egzaminem certyfikatowym z języka polskiego na poziomie C1.

Po ukończeniu studiów absolwentki/absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oprócz wiedzy metodycznej zdobywają także wiedzę interdyscyplinarną – obejmującą takie dziedziny, jak m.in. literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia Polski, gramatyka funkcjonalna, komunikacja międzykulturowa, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pedeutologia – a tym samym uzyskują kompleksowe przygotowanie do wykonywania tego zawodu, szczególnie poza granicami Polski.

Więcej informacji: https://polonicum.uw.edu.pl/studia-podyplomowe#informacje-ogolne.

 

Pedagogika teatru

Studia podyplomowe Pedagogika teatru powstały w 2014 roku jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Studia skierowane są do artystek i artystów, nauczycieli i nauczycielek, animatorek i animatorów kultury, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do:

 • prowadzenia warsztatów teatralnych i innych działań edukacyjnych i animacyjnych;
 • pracy teatralnej z różnymi grupami uczestników w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych;
 • inicjowania i prowadzenia grup teatralnych i projektów partycypacyjnych.

Wyjątkowość kształcenia na studiach Pedagogika teatru polega na łączeniu teorii z praktyką. Program wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie:

 • zajęcia poświęcone analizom kultury tworzą: konwersatoria na temat kategorii kultury współczesnej, teorii teatralnych XX wieku, inicjatyw performatywnych podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz refleksji nad różnymi typami instytucji teatralnych w Polsce;
 • warsztaty stanowią praktyczne zajęcia teatralne, dotyczące pracy z ciałem, mediów w teatrze, reżyserii i pedagogiki teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu teatralnego z perspektywy audience development oraz zajęcia przybliżające różne formy edukacyjne w sztuce współczesnej;
 • pozostałe zajęcia proponują pedagogiczną i psychologiczną refleksję nad pracą twórczą z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi.

Studia kończą się realizacją performatywnego projektu, który ma charakter partycypacyjny.

Więcej informacji: https://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/o-studiach/.

 

Pomagisterskie studium logopedyczne

Oferta dydaktyczna Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW (PSLog) jest adresowana do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo).

Na program studiów składają się zajęcia, w czasie których studenci PSLog zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy logopedy mającego kontakt z osobami w różnym wieku: dziećmi i dorosłymi.

Absolwenci PSLog zdobywają tytuł zawodowy logopedy umożliwiający podjęcie pracy w placówkach oświaty (dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia pedagogiczne), placówkach kultury i placówkach służby zdrowia.

Program studiów obejmuje:

 1. przedmioty medyczne (np. anatomia i fizjologia człowieka, foniatria, neurologia, psychiatria dziecięca);
 2. przedmioty lingwistyczne (np. fonologia, fonetyka, gramatyka normatywna);
 3. przedmioty psychologiczne (np. psychologia rozwojowa, neuropsychologia);
 4. przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/pomagisterskie-studium-logopedyczne.

 

Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie

Studia podyplomowe Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie są odpowiedzią na rozwój potrzeb polskiego rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na światowy ruch prostego języka, a także na coraz powszechniejszą deklarację urzędów i firm co do respektowania w komunikacji z klientami standardów plain language. Z tym związane jest również rosnące społeczne zapotrzebowanie na konsultantów językowych w urzędach i firmach oraz ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny.

Studia mają uczyć przekazywania informacji w tekstach użytkowych (np. w opisach usług na stronach ofertowych, w opisach produktów i usług, w artykułach informacyjnych, w FAQ-ach, w regulaminach, instrukcjach, mejlach i tradycyjnej korespondencji adresowanych do klientów firm i urzędów), które spełniałyby wymóg jasności, przystępności, etyczności z jednoczesnym zachowaniem reguł poprawności językowej.

Program realizowany jest w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych. Studia mają formę hybrydową (część zajęć odbywa się stacjonarnie, a część – zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego zaaprobowanych przez UW). Na program kształcenia składają się dwa moduły: teoretyczny i praktyczny. Pierwszy oferuje uczestnikowi wiedzę będącą podstawą dla podjęcia działań praktycznych w urzędzie lub firmie na rzecz efektywnej komunikacji. Oprócz przedmiotów przekazujących wiedzę teoretyczną program zawiera obszerny zbiór przedmiotów czysto praktycznych. W tej grupie znajdują się m.in.: aplikacje i źródła pomocy językowej, warsztaty prostego języka, ortografia i interpunkcja, etyka słowa, wiedza o specjalnych potrzebach komunikacyjnych w społeczeństwie (w tym: wiedza o umiejętności rozumienia i tworzenia informacji w dorosłym społeczeństwie polskim, o potrzebach komunikacyjnych Głuchych, seniorów, osób dorosłych z SLI i ze spektrum autyzmu, osób dla których polszczyzna nie jest pierwszym językiem, o roli wizualizacji w komunikacji oraz sposobach i technologiach włączania cyfrowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem).

Zajęcia warsztatowe są prowadzone przez mających doświadczenie w szkoleniach firmowych pracowników Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW oraz zaproszonych ekspertów w implementowaniu standardów komunikacyjnych wśród osób specjalnych potrzeb komunikacyjnych.

Po studiach absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, instytucjach rynku prasy codziennej, instytucjach świadczących usługi dla obywateli, w tym spółkach ubezpieczeniowych, centrach medycznych, portalach internetowych, bankach itp.

 

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Program studiów podyplomowych Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych.

Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów wydajemy książkę jednego z naszych słuchaczy!

Więcej informacji: http://ilp.uw.edu.pl/kursy/szkola-mistrzow-studia-technik-pisarskich-i-prezentacji-tekstu-literackiego/.