INFORMACJE ARCHIWALNE

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

 1. Podstawowe zasady działania systemu
  1. Cele systemu zapewniania jakości kształcenia i jego podstawy prawne
  2. Interesariusze systemu
 2. Przebieg procesu dydaktycznego na Wydziale
  1. Zasady ogólne
  2. Metody weryfikacji efektów kształcenia
  3. Zasady oceniania studentów
  4. Zasady dyplomowania
  5. Roczny harmonogram działań
 3. Procedury ewaluacyjne
  1. Ocena programów studiów i efektów kształcenia
  2. Ankiety studenckie
  3. Hospitacje i ewaluacja kadry dydaktycznej
 4. Załączniki
  1. Wzór ankiety studenckiej - nr 1 [DOC]
  2. Wzór ankiety oceniającej moduły specjalizacyjne - nr 2 [DOC]
  3. Wzór ankiety oceniającej administrację i infrastrukturę - nr 3 [DOC]
  4. Wzór tabeli partnerów społecznych (interesariuszy zewnętrznych) - nr 4 [DOC]
  5. Wzór sprawozdania z rekrutacji - nr 5 [DOC]
  6. Wzór arkusza hospitacji - nr 6 [DOC]
  7. Wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia - nr 7 [DOC]
  8. Wzór zgody na umieszczenie pracy magisterskiej w repozytorium UW - nr 8 [DOC]

1. Podstawowe zasady działania systemu

a. Cele systemu zapewniania jakości kształcenia i jego podstawy prawne

 1. Celem wprowadzenia systemu zapewniania jakości na Wydziale Polonistyki jest uporządkowanie i udoskonalenie zasad organizacji dydaktyki oraz nadanie charakteru cyklicznego i procesualnego namysłowi nad treściami kształcenia, sposobami ich przekazu oraz metodami oceniania osiągniętych efektów kształcenia. Zasady sformułowane w niniejszym dokumencie nie powielają regulacji zawartych w wymienionych poniżej aktach prawnych wyższego rzędu, a stanowią ich dopełnienie.

Misją Wydziału Polonistyki jest rozwijanie wiedzy o literaturze, kulturze polskiej i języku polskim, z uwzględnieniem wielokulturowej tradycji i historii Europy oraz wiedzy o kulturach i językach obcych, w szczególności krajów słowiańskich oraz Litwy i Łotwy. Ważnym elementem kształcenia jest także nauczanie z zakresu logopedii oraz kształcenie cudzoziemców w zakresie języka polskiego i kultury polskiej. Z misją tą związana jest koncepcja kształcenia. Studia prowadzone na Wydziale – choć wielodziedzinowe oraz prowadzone w różnych formach na różnych poziomach kwalifikacji – skupiają się na zagadnieniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych; wyposażyć powinny absolwentów w specjalistyczne kompetencje badawcze, językowe, redakcyjne, pisarskie, komparatystyczne, translatorskie, medialne oraz umiejętność prowadzenia międzykulturowego dialogu. Wszystkie kierunki studiów na Wydziale umożliwić powinny zdobycie umiejętności popularyzatorskich, animacyjnych bądź nauczycielskich. Wydział Polonistyki stawia sobie za cel kształcenie kadr dla instytucji rządowych, samorządowych, oświatowych, pozarządowych, wydawnictw, szeroko rozumianych mediów oraz ośrodków działających w sferze współpracy międzykulturowej.

System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki gwarantuje sprawny i zorganizowany przebieg procesu dydaktycznego oraz ciągłą ocenę treści programowych i procedur formalnych w zmieniających się warunkach społeczno-instytucjonalnych.

System zapewniania jakości kształcenia jest corocznie przeglądany pod kątem aktualności i efektywności zastosowanych rozwiązań przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia (w skład którego wchodzą także przedstawiciele samorządu studentów i samorządu doktorantów Wydziału Polonistyki), w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich, dydaktycznych i studiów doktoranckich. Zmiany w systemie muszą zostać zatwierdzone przez Radę Wydziału Polonistyki.

 

 1. Akty prawne wyższego rzędu, do których odnosi się System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki:
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie prowadzenia studiów,
 • Misja i strategia Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Regulamin stypendialny na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Zarządzenie nr 56 Rektora UW z dnia 3.10.2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Zarządzenie nr 76 Rektora UW z dnia 4.12.2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim,
 • Misja, Strategia i Koncepcja Kształcenia Wydziału Polonistyki przyjęte przez Radę Wydziału,
 • Szczegółowe Zasady Studiowania na Wydziale Polonistyki,
 • Regulamin studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki.

b. Interesariusze systemu

 1. Interesariuszami wewnętrznymi systemu zapewniania jakości są studenci Wydziału wszystkich stopni, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i administracyjni zatrudnieni na Wydziale. Istotną organizacyjną rolę w budowaniu systemu zapewniania jakości pełnią także:
 • Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia
  (przygotowywanie sprawozdań z oceny własnej dotyczących jakości kształcenia, zgodnie z §11 ust. 2 Zarządzenia nr 56 Rektora UW z dnia 3.10.2012,, działania diagnostyczne i opracowywanie propozycji strategicznych, opracowywanie tabeli partnerów społecznych/interesariuszy zewnętrznych, współtworzenie systemu zapewniania jakości na Wydziale, pomoc w opracowywaniu materiałów dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej),
   
 • Komisja Dydaktyczna Wydziału Polonistyki
  (opiniowanie bieżących działań legislacyjnych Rady Wydziału Polonistyki, proponowanie i opiniowanie zmian w programach studiów i zasadach studiowania, analiza raportów dotyczących jakości kształcenia, oceny efektów kształcenia)
   
 • Samorząd studentów Wydziału Polonistyki
  (opiniowanie zmian w programach studiów, zasadach studiowania i procedurach ewaluacyjnych, przegląd wyników ankiet studenckich),
   
 • Dziekan Wydziału Polonistyki, prodziekan Wydziału Polonistyki ds. studenckich, dydaktycznych i studiów doktoranckich oraz zastępcy dyrektorów instytutów ds. studenckich i dydaktycznych, kierownicy studiów podyplomowych i specjalizacji, kierownik studiów doktoranckich, kierownictwo katedry
  (czuwanie nad przebiegiem procesów dydaktycznych, rekrutacyjnych, i ewaluacyjnych, formułowanie propozycji zmian w programach i procedurach, przygotowywanie materiałów dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej),
   
 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki oraz Komisje Rekrutacyjne instytutów kierunkowych
  (przygotowanie uchwały rekrutacyjnej, przeprowadzenie rekrutacji, sprawozdania z przebiegu rekrutacji, organizowanie dni otwartych i działań promocyjnych)
   
 • Rady Naukowe instytutów
  (opiniowanie, proponowanie i akceptowanie zmian w programach studiów/procedurach studiowania, okresowy przegląd programów studiów i efektów kształcenia),
   
 • Rada Wydziału Polonistyki
  (zatwierdzanie zmian w programach studiów/procedurach studiowania/zasadach rekrutacji, przyjmowanie raportów z przebiegu rekrutacji i realizacji efektów kształcenia).

Z wymienionymi ciałami ściśle współpracują kierownicy zakładów, dyrektorzy instytutów, pełnomocnicy ds. współpracy z zagranicą, pełnomocnicy ds. rekrutacji, pracownicy dziekanatu i instytutowych toków studiów, opiekunowie studentów. We wszystkich ciałach i komisjach Wydziału odpowiedzialnych za sprawy studenckie i dydaktyczne studenci mają swoich przedstawicieli.

 1. Interesariuszami zewnętrznymi Wydziału Polonistyki są współpracujące z nim instytucje naukowe oraz społeczne. Ze względu na rozległą współpracę Wydziału z otoczeniem społecznym informacje o przebiegu i charakterze tej współpracy (zwłaszcza w zakresie kształcenia studentów i współtworzenia programów studiów) gromadzi i porządkuje Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia. Informacje gromadzone są według wzoru przedstawionego w załączniku nr 4 i dostępne do wglądu w dziekanacie Wydziału; służą też ciałom kolegialnym Wydziału w procesie analizy programów studiów i efektów kształcenia. Współpraca z otoczeniem społecznym może mieć sformalizowany charakter i być inicjowana przez grupy interesariuszy wewnętrznych w porozumieniu z przełożonymi.

2. Przebieg procesu dydaktycznego na Wydziale

a. Zasady ogólne, zasoby informacyjne i infrastrukturalne

 1. System zapewniania jakości kształcenia opisuje procedury i zasady wspólne dla całego Wydziału, uwzględniające specyfikę kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki. Instytuty/katedra mają prawo wprowadzać własne wzory ankiet ewaluacyjnych, choć już zasada, że oceniane być mają wszystkie zajęcia w danym cyklu na wszystkich rodzajach studiów, a wyniki ankiet archiwizowane, analizowane (przez kierowników zakładów, dyrekcje instytutów, kierownictwo katedry, władze dziekańskie) i udostępniane nauczycielom akademickim, których dotyczą, oraz przedstawicielom samorządu studenckiego – jest uniwersalna (wzór ankiety wydziałowej, z którego mogą korzystać instytuty/katedra – załącznik nr 1). Podobnie wygląda kwestia monitorowania losów absolwentów kierunku: Wydział korzysta z danych opracowanych przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz z danych dostarczonych przez interesariuszy zewnętrznych, jednak jednostki prowadzące studia mogą podejmować własne inicjatywy w zakresie monitorowania karier absolwentów (zjazdy absolwentów, ankiety, wywiady). Zebrane różnymi sposobami dane o absolwentach analizowane są przez władze dziekańskie, dyrekcję instytutów kierunkowych i kierownictwo katedry.
   
 2. Szczegółowe zasady rekrutacji różnią się w zależności od kierunku studiów, instytuty kierunkowe/katedra mogą też podejmować własne działania promocyjne (dodatkowe dni otwarte, wykłady, imprezy dla licealistów itp.). Komisje rekrutacyjne składają coroczny raport z przebiegu rekrutacji i działań promocyjnych według jednego wzoru z wykorzystaniem danych z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (załącznik nr 5) – raport ten jest podstawą raportu wydziałowego składanego przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i kierownika studiów doktoranckich Radzie Wydziału w listopadzie każdego roku. Raport staje się punktem wyjścia do dyskusji nad ewentualną modyfikacją strategii rekrutacyjnych i promocyjnych.
   
 3. Programy studiów I, II i III stopnia oraz oferta specjalizacyjna są corocznie przeglądane przez prowadzące je jednostki Wydziału (dyrektorzy instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie, Komisja Dydaktyczna) i w miarę potrzeby modyfikowane; oferta studiów podyplomowych jest zmieniana w zależności od zapotrzebowania rynku pracy i pojawiających się nowych wyzwań społecznych. Studia podyplomowe prowadzone są przez jednostki Wydziału w ścisłej współpracy z otoczeniem społecznym, wnioski w sprawie zmiany oferty lub zmiany programu studiów zgłaszają kierownicy studiów podyplomowych lub dyrektorzy/kierownicy jednostek. Wszelkie zmiany programowe (na wszystkich rodzajach studiów) są akceptowane najpierw przez Radę Naukową jednostki, następnie opiniowane przez Komisję Dydaktyczną i zatwierdzane przez Radę Wydziału.

4. Pracownicy zatrudniani są na Wydziale Polonistyki w wyniku procedury konkursowej, jeżeli wymaga tego stan prawny. Podstawową zasadą pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Polonistyki jest jedność badań i nauczania. Zasada ta stosowana jest przy obsadzie zajęć dydaktycznych: zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy z zakresu dziedziny nauczania (lub formalne wykształcenie w danej dziedzinie – w wypadku przedmiotów kursowych o charakterze podstawowym). Wykłady mogą prowadzić pracownicy przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, seminaria magisterskie samodzielni pracownicy naukowi (Rada Wydziału może w uzasadnionych wypadkach przyznać prawo do prowadzenia prac magisterskich nauczycielowi akademickiemu ze stopniem naukowym doktora). Zajęcia warsztatowe i specjalizacyjne mogą prowadzić wybitni praktycy i specjaliści związani z rynkiem pracy – pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji.

5. W trosce o jakość procesu dydaktycznego określa się minimalną i maksymalną liczebność grup zajęciowych:

 • ćwiczenia: 10-25 osób
 • konwersatoria/warsztaty: 5-20 osób
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób
 • seminaria licencjackie: 5-20 osób
 • seminaria magisterskie: 5-15 osób

Decyzję o liczebności grup, w których liczba studentów jest zbyt mała lub zbyt duża, podejmuje dziekan po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu/kierownika katedry, któremu podlega merytoryczna opieka nad przedmiotem.

6. W trosce o jakość procesu dydaktycznego w wypadku, gdy liczba studentów na pierwszym roku studiów w ramach danego programu i formy studiów jest większa lub równa sto, dziekan powołuje opiekuna pierwszego roku. Kandydata na opiekuna wskazuje prodziekan ds. studenckich, dydaktycznych i studiów doktoranckich /zastępca dyrektora ds. studenckich instytutu kierunkowego spośród młodych pracowników akademickich lub doktorantów. Kandydat na opiekuna pierwszego roku studiów musi zyskać akceptację samorządu studentów.

7. Sylabusy przedmiotów umieszczane są w systemie USOS zgodnie z ogólnouniwersyteckim harmonogramem, po uprzednim sprawdzeniu poprawności opisów (w szczególności zdefiniowanych efektów kształcenia) przez koordynatora przedmiotu zgodnie z §4 Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 19.02.2010 r. Wszelkie informacje dotyczące programów i organizacji studiów są zamieszczane na stronie internetowej Wydziału oraz stronach instytutów/katedry i na bieżąco aktualizowane. Za aktualizację informacji dla studentów na stronach www odpowiadają ich administratorzy, dziekanat, sekretariaty i toki studiów jednostek, samorząd studencki oraz studenckie koła naukowe. Za informacje organizacyjne, dotyczące pracowników naukowych i życia naukowego odpowiadają kierownicy i sekretarze zakładów i katedry, dyrektorzy i sekretariaty instytutów oraz pełnomocnik dziekana ds. promocji.

Na stronie internetowej upubliczniane są sporządzane przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia raporty samooceny Wydziału, dotyczące różnych aspektów jakości kształcenia.

Za wygląd i techniczne aspekty funkcjonowania strony internetowej odpowiadają instytuty, działając w porozumieniu z Biurem Promocji UW. Decyzja o wprowadzeniu nowych narzędzi i form komunikowania (takich jak np. Facebook) należy do instytutów/katedry.

8. Wydział Polonistyki prowadzi politykę otwartego dostępu do zasobów naukowych. Pracownicy Wydziału dążą do umieszczania swych aktualnych prac naukowych w repozytorium UW (obecnie Repozytorium Otwartej Nauki). W repozytorium umieszczane są też (zgodnie z rozporządzeniem ogólnouniwersyteckim) prace doktorskie na 10 dni przed obroną. Na wniosek komisji egzaminacyjnej i za zgodą autora pracy  (wzór zgody na umieszczenie pracy w repozytorium w załączniku nr 8) w repozytorium mogą zostać umieszczone także wyróżniające się prace magisterskie oraz wybitne, mające wartość naukową i badawczą prace licencjackie. Zasadą jest samoarchiwizacja prac lub pisemne wyrażenie zgody na umieszczenie pracy w repozytorium przez osobę upoważnioną przez Wydział lub instytut. W przyszłości Wydział dążyć będzie do objęcia polityką otwartości także materiałów edukacyjnych dla studentów. Szczegółowe decyzje w kwestii polityki otwartości pozostawione są poszczególnym jednostkom Wydziału.

9. Za zakupy biblioteczne odpowiadają biblioteki Wydziału – Biblioteka im. Wacława Borowego, Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay, Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej, Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki – w porozumieniu z Komisją Biblioteczną Wydziału, w której swych przedstawicieli mają wszystkie instytuty oraz katedra, mogące tym samym zlecać zakup niezbędnych dla procesu dydaktycznego pozycji książkowych.

Planowaniu strategicznemu, ocenie infrastruktury wydziałowej oraz organizacji pracy bibliotek i administracji, diagnozie bieżących potrzeb studentów służą ankiety przeprowadzane cyklicznie przez WZZJK. Ankiety te są każdorazowo opracowywane przez Zespół w porozumieniu z władzami dziekańskimi i przeprowadzane nie rzadziej niż co dwa lata (przykładowy wzór ankiety w załączniku nr 3; WZZJK lub jednostki Wydziału chcące przeprowadzić samodzielnie kontrolę infrastruktury mogą wprowadzić własne wzory ankiet). Za pomocą tej ankiety studenci mogą również zaprezentować swoje pomysły na ulepszenie wydziałowej infrastruktury służącej ich potrzebom. Wyniki ankiet analizowane są przez dyrektorów instytutów/kierownictwo katedry i władze dziekańskie.

10. Wydział dąży do zapewnienia studentom i wykładowcom warunków niezbędnych do realizacji nowoczesnych form dydaktycznych z użyciem multimediów i narzędzi cyfrowych we wszystkich gmachach Wydziału. Za realizację tych celów odpowiadają dyrektorzy instytutów, kierownik katedry i władze dziekańskie w ramach możliwości finansowych. Zapotrzebowania sprzętowe mogą zgłaszać pracownicy Wydziału, wypełniając coroczne sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia, oraz studenci – w ankiecie oceniającej wydziałową administrację i infrastrukturę.

11. Infrastruktura Wydziału dostosowana jest do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W zapewnianiu studentom niepełnosprawnym wszechstronnej pomocy organizacyjnej, dydaktycznej i psychologicznej Wydział ściśle współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

12. Zasady stypendiowania studentów i doktorantów stosowane na Wydziale są wyznaczane przez rozporządzenia i regulaminy ogólnouniwersyteckie i ministerialne. Dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych studentów jest możliwość umieszczenia pracy dyplomowej w repozytorium UW. Inne stosowane na Wydziale systemy motywowania studentów (konkursy na najlepsze prace roczne, publikacje i możliwość wystąpienia na konferencjach, udział w kołach i objazdach naukowych) ustalane są na poziomie instytutów/katedry.

13. Pomocą prawną służy studentom Akademicka Poradnia Prawna, prowadzona przez Fundację na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis" (bezpłatna pomoc prawna dla studentów warszawskich uczelni), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW oraz rzecznik akademicki ds. studenckich i pracowniczych UW.

b. Metody weryfikacji efektów kształcenia

Metody weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na kierunkach studiów       prowadzonych na Wydziale Polonistyki:

Filologia polska

 • case study (analiza przypadku)
 • egzamin dyplomowy
 • egzamin lub test bez dostępu do podręczników
 • egzamin lub test z dostępem do podręczników
 • egzamin pisemny ograniczony czasowo
 • egzamin ustny obejmujący materiał z listy lektur
 • egzamin ustny z losowaniem zestawu pytań
 • eseje
 • konspekty i scenariusze lekcji (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna)
 • ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych
 • ocena ciągła umiejętności studenta podczas zajęć dydaktycznych
 • ocena merytorycznego wkładu studenta w dyskusję
 • ocena pracodawcy/opiekuna praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji i umiejętności studentów odbywających praktyki zawodowe 
 • ocena umiejętności analizy dzieła literackiego (sprawdzana w formie ustnej lub pisemnej)
 • ocena umiejętności argumentacji w czasie dyskusji
 • ocena umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych (także w języku obcym, studia I stopnia – poziom B2, studia II stopnia – B2+)
 • ocena umiejętności przetłumaczenia fragmentu tekstu naukowego i fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski (studia II stopnia)
 • ocena umiejętności przygotowania pracy dyplomowej
 • ocena umiejętności współdziałania w grupie
 • prezentacja założeń i osiągniętych wyników pracy dyplomowej
 • prezentacje grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • prezentacje wyników w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej lub elektronicznej
 • raporty grupowe
 • raporty indywidualne
 • rozwiązywanie zadań problemowych
 • samoocena efektów kształcenia
 • sprawdzian testowy ze znajomości lektur

Kulturoznawstwo – widza o kulturze

 • egzamin bez dostępu do podręczników
 • egzamin dyplomowy
 • egzamin pisemny ograniczony czasowo
 • egzamin ustny
 • eseje
 • ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych
 • ocena ciągła umiejętności studenta podczas zajęć dydaktycznych
 • ocena merytorycznego wkładu studenta w dyskusję
 • ocena pracodawcy/opiekuna praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji i umiejętności studentów odbywających praktyki
 • ocena umiejętności przygotowania pracy dyplomowej
 • ocena umiejętności współdziałania w grupie
 • prezentacja założeń i osiągniętych wyników pracy dyplomowej
 • prezentacje grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • prezentacje wyników w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej lub elektronicznej
 • rozprawki/artykuły naukowe (prace roczne/semestralne)
 • samoocena efektów kształcenia

Slawistyka

 • badania terenowe (jako rodzaj sprawdzania efektów kształcenia przez bezpośrednią pracę w terenie)
 • case study (analiza przypadku)
 • egzamin bez dostępu do podręczników
 • egzamin dyplomowy
 • egzamin lub test z dostępem do podręczników / słowników
 • egzamin pisemny ograniczony czasowo
 • egzamin ustny
 • eseje
 • ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych
 • ocena ciągła umiejętności studenta podczas zajęć dydaktycznych
 • ocena merytorycznego wkładu studenta w dyskusję
 • ocena umiejętności przygotowania pracy dyplomowej
 • ocena umiejętności współdziałania w grupie
 • prezentacja założeń i osiągniętych wyników pracy dyplomowej
 • prezentacje grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • prezentacje wyników w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej lub elektronicznej
 • raporty grupowe
 • raporty indywidualne
 • rozprawki/artykuły naukowe (prace roczne/semestralne)
 • rozwiązywanie zadań problemowych
 • samoocena efektów kształcenia
 • sprawdzian śródsemestralny (pisemny / ustny)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

 • egzamin bez dostępu do podręczników
 • egzamin dyplomowy
 • egzamin lub test z dostępem do podręczników
 • egzamin pisemny ograniczony czasowo
 • egzamin ustny
 • eseje
 • ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych
 • ocena ciągła umiejętności studenta podczas zajęć dydaktycznych
 • ocena merytorycznego wkładu studenta w dyskusję
 • ocena umiejętności przygotowania pracy dyplomowej
 • ocena umiejętności współdziałania w grupie
 • prezentacja założeń i osiągniętych wyników pracy dyplomowej
 • prezentacje grupowe
 • prezentacje wyników w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej lub elektronicznej
 • rozprawki/artykuły naukowe (prace roczne/semestralne)
 • rozwiązywanie zadań problemowych
 • ocena pracodawcy/opiekuna praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji i umiejętności studentów odbywających praktyki zawodowe

Filologia bałtycka

 • case study (analiza przypadków)
 • egzamin bez dostępu do podręczników
 • egzamin dyplomowy
 • egzamin lub test z dostępem do podręczników
 • egzamin pisemny ograniczony czasowo
 • egzamin ustny
 • eseje
 • ocena umiejętności współdziałania w grupie
 • ocena umiejętnościci przygotowania pracy dyplomowej
 • ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych
 • ocena ciągła umiejętności studenta podczas zajęć dydaktycznych
 • ocena merytorycznego wkładu studenta w dyskusję
 • ocena pracodawcy/opiekuna praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji i umiejętności studentów odbywających praktyki zawodowe
 • prezentacja założeń i osiągniętych wyników pracy dyplomowej
 • prezentacje grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • prezentacje wyników w formie ustnej, pisemnej, audiowizualnej lub elektronicznej
 • rozprawki/artykuły naukowe (prace roczne/semestralne)
 • rozwiązywanie zadań problemowych
 • samoocena efektów kształcenia

Logopedia ogólna i kliniczna

 • egzamin pisemny
 • egzamin pisemny w formie testu
 • egzamin ustny
 • konspekty i scenariusze lekcji (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna, studia I stopnia)
 • kontrola obecności
 • ocena aktywnego udziału w ćwiczeniach
 • ocena aktywnego udziału w dyskusji
 • ocena bieżącego przygotowania do zajęć i ocena znajomości materiału
 • ocena ciągła
 • ocena pracodawcy/opiekuna praktyk i koordynatora praktyk dotycząca kompetencji i umiejętności studentów odbywających praktyki zawodowe 
 • opracowanie konspektu
 • pisemna interpretacja tekstu literackiego (specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia)
 • pisemne zaliczenie końcowe
 • praca pisemna (studium przypadku)
 • prezentacja wybranego tematu
 • referat
 • sprawdziany śródsemestralne
 • sprawozdanie z wykonanego zadania
 • test jednokrotnego wyboru
 • zaliczenie pisemne poszczególnego bloku tematycznego w formie testu
 • zaliczenie pisemne w formie testu
 • zaliczenie pisemne w formie testu, pytań uzupełnienia i krótkich wypowiedzi pisemnych
 • zaliczenie poszczególnych zadań/ćwiczeń
 • zaliczenie prac zespołowych

c. Zasady oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

Zasady organizacji sesji egzaminacyjnej opisane są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szczegółowych Zasadach Studiowania na Wydziale Polonistyki. System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki precyzuje reguły w wyżej wymienionych dokumentach pominięte.

Studenci studiów I, II i III stopnia oraz słuchacze studiów podyplomowych oceniani są w skali 2-5! (ocena celująca liczona jest do średniej jako 5) zgodnie z informacjami o zasadach zaliczenia przedmiotu podanymi w programie studiów i sylabusie przedmiotu. Oceniany jest stopień osiągnięcia opisanych w sylabusie efektów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opanowania lektur obowiązkowych, umiejętności samodzielnego wnioskowania i wiązania informacji pochodzących z różnych źródeł, poprawności i płynności wypowiedzi (zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej – w przypadkach, gdy forma egzaminu/zaliczenia pozwala na jej sprawdzenie).

Egzaminy i prace pisemne archiwizowane są przez rok od czasu ich oceny, opatrzone są recenzją lub klarowną punktacją (wraz z zasadami jej przeliczania na ocenę) i dostępne do wglądu studenta podczas dyżurów egzaminatora.

Podczas egzaminów ustnych/kolokwiów studentowi zostaje przedstawione uzasadnienie wystawionej oceny w odniesieniu do wymogów sformułowanych w sylabusie przedmiotu, wskazane zostają mocne i słabe strony przedstawionych odpowiedzi oraz obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w których wskazana będzie dalsza praca studenta.

Oceny semestralne/roczne muszą znaleźć się w systemie USOS najpóźniej tydzień po terminie zaliczenia/egzaminu. Praca semestralna/roczna oddana przez studenta w terminie powinna zostać oceniona przez prowadzącego w terminie dwóch tygodni od jej dostarczenia (o ile inne reguły nie zostały sformułowane w sylabusie przedmiotu). Praca roczna/semestralna, której część lub całość jest plagiatem (źródło plagiatu musi zostać wskazane), skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu, w ramach którego powstała (bez możliwości zwolnienia z opłat). W wypadku rażącego naruszenia prawa sprawa plagiatu kierowana jest do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów UW.

System oceny studentów III stopnia jest bardziej wszechstronny i obejmuje (prócz oceniania osiągnięć doktorantów w ramach zajęć dydaktycznych) również ocenę praktyk dydaktycznych w ramach hospitacji (patrz niżej) oraz innych osiągnięć zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich (zaawansowania rozprawy doktorskiej, aktywności naukowej, realizacji programu studiów). Ostatecznej oceny dokonuje kierownik studiów doktoranckich na podstawie oceny promotora/opiekuna naukowego oraz poświadczonych danych przedstawionych przez doktoranta.

d. Zasady dyplomowania

Dziekanat i toki studiów instytutów kierunkowych odpowiadają za techniczne aspekty procesu dyplomowania (przetwarzanie dokumentów, przygotowanie obrony) oraz wydawanie dyplomów. Za sprawdzenie pracy pod kątem ewentualnego plagiatu – w tym sprawdzenie w systemie antyplagiatowym – odpowiadają promotorzy. W przypadku wykrycia plagiatu sprawa jest kierowana do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów UW. Za archiwizację pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych i dostarczenie w regulaminowym terminie odpowiednich dokumentów odpowiedzialny jest student. Temat pracy magisterskiej musi zostać zatwierdzony przez dyrektora właściwego instytutu/kierownika katedry. Temat pracy licencjackiej zatwierdza promotor.

Recenzenci i promotorzy zobowiązani są umieścić recenzje pracy dyplomowej w systemie APD najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin dyplomowy.

 1. Licencjat
 1. praca licencjacka
 1. temat – zatwierdzany przez promotora
 2. objętość – do ok. 40 tys. znaków

Praca licencjacka sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

 • orientacji w dziedzinie, której dotyczy praca;
 • poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru badań;
 • formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi pisemnej;
 • zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem;
 • samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału;
 • sporządzania przypisów i bibliografii.
 1. egzamin licencjacki – trzy pytania zadane przez komisję, w tym co najmniej jedno związane z problematyką pracy, a pozostałe uzależnione od specyfiki programów nauczania przyjętych w ramach poszczególnych kierunków i specjalności:
 1. filologia polska, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna – związane z problematyką seminarium licencjackiego określoną w sylabusie;
 2. slawistyka – wybrane z zestawu zagadnień egzaminacyjnych opublikowanych na stronie internetowej; co najmniej jedno pytanie zadane w języku danej specjalności;
 3. filologia bałtycka – wybrane z zestawu zagadnień egzaminacyjnych opublikowanych na stronie internetowej; jedno pytanie zadane w języku danej specjalności;
 4. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – jedno pytanie związane z problematyką wskazanego seminarium licencjackiego, jedno pytanie sprawdzające umiejętność tłumaczenia i samodzielnego opracowania tekstu w języku greckim lub łacińskim (na podstawie wybranych w porozumieniu z promotorem 20 stron tekstu).
 1. Magisterium
 1. praca magisterska
 1. temat –  zatwierdzany przez promotora i dyrektora właściwego instytutu/kierownika katedry
 2. objętość – od 3 do 5 arkuszy wydawniczych (120 – 200 tys. znaków), chyba że w sytuacji szczególnie uzasadnionej specyfiką badań dyrektor właściwego instytutu na wniosek promotora zezwoli na mniejszy lub większy rozmiar pracy

 

Praca magisterska sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności:

 • pogłębionej i uszczegółowionej znajomości dziedziny, której dotyczy praca;
 • poprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem i terminologią właściwymi dla wybranego obszaru badań;
 • świadomego posługiwania się uzasadnioną metodologią badawczą;
 • samodzielnego zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu badań nad podjętym zagadnieniem, hierarchizowania uzyskanej wiedzy;
 • samodzielnego formułowania hipotez i sądów badawczych, polemiki z innymi stanowiskami;
 • samodzielnego formułowania uzasadnionych wniosków badawczych;
 • sporządzania przypisów i bibliografii.

 

 1. egzamin magisterski - trzy pytania zadane przez komisję, w tym co najmniej jedno związane z problematyką i metodologią pracy, a pozostałe uzależnione od specyfiki programów nauczania przyjętych w ramach poszczególnych kierunków i specjalności:
 1. filologia polska, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna – związane z problematyką seminarium magisterskiego;
 2. slawistyka – związane z problematyką seminarium magisterskiego; co najmniej jedno zadane w języku danej specjalności;
 3. filologia bałtycka – związane z problematyką seminarium magisterskiego; jedno zadane w języku danej specjalności;
 4. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – jedno pytanie związane z problematyką seminarium magisterskiego, jedno pytanie sprawdzające umiejętność tłumaczenia i samodzielnego opracowania tekstu w języku greckim lub łacińskim (na podstawie wybranych w porozumieniu z promotorem 30 stron tekstu).

e. Roczny harmonogram działań

 

styczeń

sporządzenie uchwał rekrutacyjnych

luty

powołanie komisji rekrutacyjnych 

zimowa sesja egzaminacyjna

 II tura rejestracji w USOS na zajęcia w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego

marzec

sporządzenie zamówień dydaktycznych przez dziekanat oraz jednostki wydziału

zamknięcie sesji poprawkowej w USOS

kwiecień

sporządzenie planu zajęć na kolejny rok akademicki

akceptacja planu zajęć przez samorząd studencki

uczestnictwo w Dniu Otwartym UW

maj

umieszczenie sylabusów na następny rok akademicki w systemie USOS

wprowadzenie planu zajęć do USOS

czerwiec

WZZJK sporządza raport samooceny

I tura rejestracji na przedmioty w USOS

I tura rejestracji kandydatów na studia w IRK

egzaminacyjna sesja letnia

analiza ankiet studenckich (kierownicy jednostek, samorząd studencki)

lipiec

I tura rekrutacji

dyżury komisji rekrutacyjnej

sierpień

II tura rejestracji kandydatów na studia w IRK

wrzesień

II tura rejestracji kandydatów na studia w IRK

II tura rekrutacji

sesja poprawkowa

II tura rejestracji na przedmioty w USOS odbywające się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego

październik

II tura rejestracji na przedmioty w USOS

przygotowanie raportu rekrutacyjnego

pracownicze sprawozdania z realizacji efektów kształcenia

raport toków studiów dotyczący zaliczeń modułów i etapów studiów

listopad

sprawozdanie dziekana z realizacji efektów kształcenia na Wydziale

grudzień

I tura rejestracji w USOS na zajęcia w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego

 

3. Procedury ewaluacyjne

a. Ocena programów studiów i efektów kształcenia

Programy studiów przeglądane są co roku przez władze dziekańskie, dyrekcje instytutów kierunkowych, kierownictwo katedry i: korekty zatwierdzane są przez rady naukowe jednostek, Komisję Dydaktyczną i Radę Wydziału (w przypadku zajęć obowiązkowych najpóźniej w marcu, jeśli zmiany dotyczyć mają kolejnego roku akademickiego). Oceniany jest merytoryczny kształt modułów, efekty kształcenia oraz adekwatność punktacji ECTS. Poszczególne moduły (zwłaszcza praktyczne i specjalizacyjne) mogą być konsultowane z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału.

Ocenie systemu efektów kształcenia i ich realizacji służy ankieta przeprowadzana wśród pracowników wydziału, pozwalająca również zebrać informacje o technicznych i organizacyjnych warunkach niezbędnych dla osiągnięcia zaplanowanych efektów kształcenia (wzór ogólnowydziałowy w załączniku nr 7, ankietę wypełniają pracownicy do połowy października, oceniając zamknięty sesją wrześniową rok akademicki). Dane z ankiety analizują kierownicy zakładów i dyrektorzy/kierownicy jednostek. Ankiety archiwizowane są w jednostkach w postaci elektronicznej przez rok. Uzupełnieniem danych z ankiet są zestawienia informacji przygotowywane przez toki studiów jednostek/dziekanat do połowy października na podstawie danych z USOS. Wykazy powinny być archiwizowane przez toki studiów przez 5 lat (cykl studiów I i II stopnia) i obejmować:

 • średnią ocen z danych przedmiotów/modułów w roku akademickim i liczbę osób, które modułu/przedmiotu nie zaliczyły (z podziałem na NK i oceny niedostateczne),
 • liczbę osób skreślonych z danego roku (z wyszczególnieniem liczby rezygnacji), powtarzających rok i wpisanych na kolejny rok studiów warunkowo oraz liczbę osób kończących studia w terminie.

Wnikliwej analizie podlegają zwłaszcza dane świadczące o kłopotach z osiągnięciem minimalnych wymaganych efektów kształcenia i/lub o powtarzających się w ramach modułów niedostatecznych wynikach w nauce.

Na podstawie krótkich raportów z instytutów i katedry oraz sprawozdań z systemu USOS przekazywanych władzom dziekańskim przez jednostki do końca października dziekan na listopadowej Radzie Wydziału przedstawia raport o realizacji efektów kształcenia za miniony rok akademicki.

b. Ankiety studenckie

Ankietowane są wszystkie zajęcia kończące się w danym cyklu dydaktycznym na Wydziale Polonistyki (również zajęcia zamawiane i świadczone, specjalizacyjne, seminaryjne – w tym seminaria doktoranckie – i zajęcia dla studentów zaocznych i słuchaczy studiów podyplomowych). Osobna ankieta służy ocenie modułów specjalizacji zawodowych (załącznik nr 2), które podlegają ocenie raz na dwa lata. Instytuty/katedra mogą wykorzystać ogólnowydziałowy wzór ankiety oceniającej zajęcia (załącznik nr 1), stworzyć własny, mogą też skorzystać z ankietyzacji ogólnouniwersyteckiej oferowanej przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. Zalecane są wzory ankiet, które umożliwiają przekazanie przez studentów prowadzącym sugestii i uwag dotyczących prowadzenia zajęć.

Wyniki ankiet są opracowywane  w wersji elektronicznej i archiwizowane przez dwa lata, w przypadku profesorów zatrudnionych w trybie mianowania – przez cztery lata. Wyniki ankiet brane są pod uwagę przez komisję oceniającą podczas oceny okresowej pracownika, udostępniane pracownikowi, którego dotyczą, oraz przedstawicielom samorządu studenckiego. Zestawienia wyników ankiet analizowane są przez kierowników zakładów i dyrektorów instytutów/kierownika katedry. Powtarzające się niepokojące sygnały mogą być wskazaniem dla hospitacji zajęć i dyskusji z pracownikiem o możliwych sposobach polepszenia wyników. Niskie wyniki ankiet zajęć zamawianych są wskazaniem do zmiany prowadzącego/rezygnacji z zamówień w kolejnym cyklu dydaktycznym.

c. Hospitacje i ewaluacja kadry dydaktycznej

 

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Polonistyki jest oceniana zgodnie w wymogami ministerialnymi i ogólnouczelnianymi.

Ocenie dydaktycznych kwalifikacji kadry służą ankiety studenckie oraz system hospitacji. Obowiązkowym corocznym hospitacjom podlegają zajęcia wszystkich doktorantów. Hospitacji dokonuje opiekun naukowy/promotor, kierownik zakładu lub wskazany przez niego pracownik, który omawia z doktorantem przebieg zajęć oraz wypełnia arkusz hospitacji (ogólnowydziałowy wzór arkusza hospitacji w załączniku nr 6). Podpisany przez hospitowanego i hospitującego arkusz jest archiwizowany przez 2 lata w sekretariacie instytutu/katedry/centrum.

Hospitacje zajęć pozostałych pracowników jednostki mogą zostać zlecone przez kierownictwo jednostki na życzenie pracownika lub w trybie interwencyjnym (na przykład w wyniku powtarzających się w ankietach studenckich – w przynajmniej dwóch cyklach dydaktycznych – istotnych uwag krytycznych lub innych niepokojących sygnałów). Hospitujący musi mieć stopień naukowy co najmniej równy  stopniowi hospitowanego.

4. Załączniki

 1. Wzór ankiety studenckiej - nr 1 [DOC]
 2. Wzór ankiety oceniającej moduły specjalizacyjne - nr 2 [DOC]
 3. Wzór ankiety oceniającej administrację i infrastrukturę - nr 3 [DOC]
 4. Wzór tabeli partnerów społecznych (interesariuszy zewnętrznych) - nr 4 [DOC]
 5. Wzór sprawozdania z rekrutacji - nr 5 [DOC]
 6. Wzór arkusza hospitacji - nr 6 [DOC]
 7. Wzór sprawozdania z realizacji efektów kształcenia - nr 7 [DOC]
 8. Wzór zgody na umieszczenie pracy magisterskiej w repozytorium UW - nr 8 [DOC]

Funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW

Badany obszar

Procedura

Metody i kryteria

Częstotliwość badania

Dokumentacja

Zespoły/osoby

monitorujące
i opiniujące

podejmujące decyzje

Monitorowanie i weryfikacja programów kształcenia

przegląd programów studiów I, II, III stopnia, oferty specjalizacyjnej oraz studiów podyplomowych w kontekście zdefiniowanych i realizowanych efektów kształcenia

analiza wyników egzaminów, analiza ankiety oceniającej moduły specjalizacyjne, analiza ankiety ogólnouniwersyteckiej PEJK, analiza ankiety przeznaczonej dla pracowników wydziału (zał. nr 7)

corocznie

sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia za miniony rok akademicki przedstawione przez dziekana Radzie Wydziału, archiwizowane ankiety dla pracowników (czas archiwizacji - 1 rok)

kierownicy i dyrektorzy jednostek, Komisja Dydaktyczna Rady Wydziału

Rady Naukowe instytutów i Rada Wydziału

Monitorowanie i weryfikacja programów kształcenia

ewaluacja zajęć

analiza wyników ankiet oceniających zajęcia

cykl dydaktyczny wg USOS

archiwizowane wyniki ankiet udostępniane nauczycielom akademickim, których dotyczą oraz przedstawicielom samorządu studentów

samorząd studencki, kierownicy zakładów, dyrekcje instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie

decyzje dotyczące oceny pracowników podejmuje komisja oceniająca, a w sprawie przełożenia wyników ankiet na przyszłą obsadę zajęć - dyrektorzy instytutów, kierownik katedry

Monitorowanie i weryfikacja programów kształcenia

badanie losów absolwentów

analiza wniosków z badania PEJK, analiza ankiet, wywiadów i informacji ze zjazdów absolwentów

na bieżąco

archiwizowanie raportów z PEJK i wyników własnych badań

władze dziekańskie, dyrekcje instytutów kierunkowych, kierownik katedry

Rady Naukowe instytutów i Rada Wydziału

Monitorowanie i weryfikacja programów kształcenia

współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

analiza informacji o przebiegu i charakterze współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

na bieżąco

załącznik nr 4 do wglądu w dziekanacie

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Rada Wydziału

Skuteczność pozyskiwania dobrych kandydatów na studia

kontrola procedur rekrutacyjnych i działań promocyjno-rekrutacyjnych

analiza raportów instytutowych komisji rekrutacyjnych i działań promocyjnych (wzór – załącznik nr 5)

corocznie

raport wydziałowy

(listopad każdego roku)

Komisja Rekrutacyjna i kierownik studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki

Rada Wydziału

Jakość dydaktyki i kadry dydaktycznej

procedura konkursowa przy zatrudnianiu

analiza warunków konkursu

doraźnie (w razie potrzeby)

teczki personalne nauczycieli akademickich

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Wydziału / Komisja Kadrowa Rady Wydziału

Rada Wydziału na wniosek dziekana

Jakość dydaktyki i kadry dydaktycznej

ewaluacja zajęć dydaktycznych

analiza wyników ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne

po zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych

archiwizowane wyniki ankiet

samorząd studencki, kierownicy zakładów, dyrekcje instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie

kierownicy zakładów, dyrekcje instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie

Jakość dydaktyki i kadry dydaktycznej

hospitacje zajęć

analiza wyników hospitacji (arkusz hospitacji - zał. nr 6)

corocznie doktoranci, pozostali pracownicy - na życzenie lub w trybie interwencyjnym na podstawie zlecenia dyrekcji instytutu lub dziekana

archiwizowane arkusze hospitacji (2 lata)

opiekun naukowy/promotor, kierownik zakładu lub wskazany przez niego pracownik (hospitujący musi mieć stopień naukowy co najmniej równy hospitowanemu)

kierownicy zakładów, dyrekcje instytutów, kierownik katedry, dyrekcja centrum, władze dziekańskie

Jakość dydaktyki

procedura uruchamiania zajęć wg liczebności grup

analiza liczebności grup wg raportów z USOS (patrz ustalona liczebność - rozdz. 2 a pkt. 5 Systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

w danym cyklu wg USOS

raporty z USOS

dyrektorzy instytutów, kierownik katedry

dziekan

Opisy przedmiotów

przegląd sylabusów przed wprowadzeniem do USOS

analiza zapisów w sylabusach pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej

w danym cyklu wg. USOS

opisy przedmiotów w USOS

koordynatorzy przedmiotów

kierownicy zakładów

Publikowanie informacji o kształceniu na Wydziale Polonistyki

przegląd stron internetowych jednostki i instytutów kierunkowych

analiza informacji zamieszczonych na stronach internetowych pod kątem ich aktualności i zgodności z zapisami – rozdz. 2a pkt. 7 Systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki

semestralnie

strony internetowe

opiekunowie stron internetowych, pełnomocnik dziekana ds. promocji i rekrutacji

dziekan, dyrektorzy instytutów, kierownik katedry 

Publikowanie informacji o prowadzonych badaniach naukowych

polityka otwartego dostępu do zasobów naukowych

samoarchiwizacja prac lub wyrażenie zgody na umieszczenie pracy (także doktorskiej –  na 10 dni przed obroną oraz wyróżniających się prac dyplomowych – na wniosek komisji egzaminacyjnej i za zgodą autora) w repozytorium UW (obecnie Repozytorium Otwartej Nauki) . Wzór zgody – zał. nr 8

na bieżąco

repozytorium

redakcja repozytorium

promotor, autor

Środki wsparcia dla studentów i infrastruktura

ewaluacja działań administracji oraz bibliotek wydziałowych/

instytutowych

analiza wyników ankiet

co dwa lata

archiwizowane wyniki ankiet przez dwa lata

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

dyrektorzy instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie

Środki wsparcia dla studentów i infrastruktura

przegląd infrastruktury technicznej i rozwiązań organizacyjnych

analiza informacji zgłaszanych przez pracowników Wydziału w corocznych sprawozdaniach z realizacji efektów kształcenia;

analiza ankiet przeprowadzanych w związku z tworzeniem i realizacją celów strategicznych Wydziału

na bieżąco

archiwizacja ankiet autoewaluacyjnych pracowników Wydziału i raportów sporządzonych przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia,

dyrekcje instytutów, kierownik katedry,

władze dziekańskie

dyrektorzy instytutów, kierownik katedry, władze dziekańskie

Ocenianie studentów i doktorantów

zasady dyplomowania na wydziale

analiza funkcjonowania i prawidłowości zasad dyplomowania

co dwa lata

wnioski przedstawiane Radzie Wydziału w sprawozdaniu dziekańskim z jakości kształcenia

Komisja Dydaktyczna Rady Wydziału

Rada Wydziału

Ocenianie studentów i doktorantów

przegląd zgodności metod i kryteriów oceny ze zdefiniowanymi w sylabusach efektami kształcenia

analiza sylabusów i wyników egzaminów

corocznie

archiwizowane egzaminy i prace pisemne (czas archiwizacji – 1 rok)

koordynatorzy przedmiotów

dyrektorzy instytutów, kierownik katedry

Ocenianie studentów i doktorantów

przegląd spójności metod i kryteriów weryfikacji efektów kształcenia między poszczególnymi formami studiów (stacjonarne i niestacjonarne)

analiza zestawień przygotowanych przez toki studiów jednostek/dziekanat na podstawie danych z USOS obejmujących:

– średnią ocen z danych przedmiotów/modułów w roku akademickim i liczbę osób, które modułu/przedmiotu nie zaliczyły (z podziałem na NK i oceny niedostateczne),

– liczbę osób skreślonych z danego roku (z wyszczególnieniem liczby rezygnacji), powtarzających rok i wpisanych na kolejny rok studiów warunkowo liczbę osób kończących studia w terminie

corocznie

zestawienia informacji przygotowanych przez toki studiów jednostek/dziekanat na podstawie danych z USOS (wykazy archiwizowane przez 5 lat)

prodziekan ds. studenckich

dziekan

Ocenianie studentów i doktorantów

przegląd systemu oceniania studentów i doktorantów oraz przegląd punktacji ECTS

analiza zestawień przygotowanych przez toki studiów jednostek/dziekanat na podstawie danych z USOS obejmujących:

– średnią ocen z danych przedmiotów/modułów w roku akademickim i liczbę osób, które modułu/przedmiotu nie zaliczyły (z podziałem na NK i oceny niedostateczne),

– liczbę osób skreślonych z danego roku (z wyszczególnieniem liczby rezygnacji), powtarzających rok i wpisanych na kolejny rok studiów warunkowo oraz liczbę osób kończących studia w terminie

corocznie

zestawienia informacji przygotowanych przez toki studiów jednostek/dziekanat na podstawie danych z USOS (wykazy archiwizowane przez 5 lat)

dyrekcje instytutów, kierownik katedry

dziekan i Rada Wydziału