SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH W R. AKAD. 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium i stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022 doktoranci i doktorantki składają zgodnie z następującymi wytycznymi:
  • termin składania: 13 września - 18 października 2021 r.
  • forma składania: elektronicznie przez USOSweb.
Oficjalne komunikaty Rektoratu w sprawie formy, terminu składania wniosków, jak również szczegółowe zasady oceny wniosków znajdują się w poniższych linkach.