Zarządzenia KierOwnika Jednostki Dydaktycznej

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów

Na podstawie § 11 ust. 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Utrzymuje się terminy egzaminów podane w Harmonogramie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 (dalej: „Harmonogram"), stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 200 ze zm.).

2. Egzaminy, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie zdalnym, przeprowadza się za pomocą narzędzia informatycznego podanego w Harmonogramie.

3. Egzaminy, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie stacjonarnym, mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym dla wszystkich studentów lub dla wybranej grupy studentów (w szczególności dla osób przebywających w izolacji, na kwarantannie lub w samoizolacji).

4. Do przeprowadzania w trybie zdalnym egzaminów, które w Harmonogramie zostały wskazane jako organizowane w trybie stacjonarnym, stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

 1. egzaminy ustne:
 1. Google Meet;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zoom;
 1. egzaminy pisemne:
 1. narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus";
 2. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu Google Workspace for Education, w szczególności Google Classroom i Formularze Google.

5. Egzaminator z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem informuje studentów o możliwości podejścia do egzaminu w trybie zdalnym oraz o narzędziu informatycznym wybranym do jego przeprowadzenia.

6. Egzamin z Historii języka polskiego dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku filologia polska zostanie przeprowadzony w trybie zdalnym na platformie
e-learningowej „Kampus".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach niestacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów

Na podstawie § 11 ust. 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Egzaminacyjną sesję zimową w roku akademickim 2021/2022 na prowadzonym w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku filologia polska organizuje się jako  prowadzoną w całości w trybie zdalnym.

2. Do przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

 1. egzaminy ustne: Google Meet;
 2. egzaminy pisemne:
 1. narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus";
 2. narzędzia Google dostępne w ramach pakietu Google Workspace for Education, w szczególności Google Classroom i Formularze Google.

3. Utrzymuje się terminy egzaminów podane w Harmonogramie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 200 ze zm.).

4. Egzaminator informuje studentów, za pomocą którego narzędzia zostanie przeprowadzony egzamin, co najmniej siedem dni przed terminem podanym w harmonogramie sesji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 2

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zajęcia dydaktyczne dla filologii polskiej (studia zaoczne), których realizacja przypada w terminie pierwszego zjazdu w semestrze zimowym, zostają przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym;"

2) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym, oraz zaliczeń końcowych z przedmiotów prowadzonych dla studentów studiów niestacjonarnych, jeżeli zostały zaplanowane w terminie ostatniego zjazdu w semestrze zimowym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 1

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 R.

w sprawie wprowadzenia okresowego trybu zdalnego na zajęciach realizowanych w trybie stacjonarnym na kierunku filologia polska

Na podstawie § 9 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Niżej wymienione wykłady dla studentów filologii polskiej (studia stacjonarne) w okresie od 10 stycznia 2022 roku do 30 stycznia 2022 roku przechodzą w tryb zdalny asynchroniczny; jednocześnie określa się narzędzia wykorzystywane do udostępniania materiałów dydaktycznych:

1) I rok studiów I stopnia:

 1.  specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:
 • Gramatyka opisowa języka polskiego I – platforma Kampus;
 • Historia filozofii – platforma Kampus;
 • Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie – dysk Google;
 • Poetyka i analiza dzieła literackiego – dysk Google;
 1. specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej:
 • Gramatyka opisowa języka polskiego – platforma Kampus;

2) II rok studiów I stopnia, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:

 1. Gramatyka opisowa języka polskiego II – platforma Kampus;
 2. Historia literatury polskiej: romantyzm – dysk Google;
 3. Kultura języka polskiego II – platforma Kampus;
 4. Teoria literatury – dysk Google;

3) III rok studiów I stopnia:

 1. specjalność literaturoznawczo-językoznawcza:
 • Gramatyka historyczna języka polskiego – platforma Kampus;
 • Historia literatury polskiej po 1864 roku – dysk Google;
 1. specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej:
 • Literatury europejskie w ujęciu porównawczym – dysk Google;

4) I rok studiów II stopnia:

 1. Leksykografia – dysk Google;
 2. Metodologia badań literackich – dysk Google;

5) II rok studiów II stopnia

 1. Historia języka polskiego – platforma Kampus;
 2. Językoznawstwo ogólne – platforma Kampus.

2. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane uczestnikom zajęć przez poszczególnych wykładowców.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 15

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

W  załączniku nr 2 do zarządzenia nr 14 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

 1. do § 1 dodaje się zapis informujący, że zaliczenie wykładu z przedmiotu Gramatyka historyczna języka polskiego dla III roku studiów stacjonarnych na kierunku filologia polska odbędzie się w formie pisemnej w trybie zdalnym na Platformie Kampus;
 2. uchyla się § 2;
 3. zmienia się numerację § 3 na § 2.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz

 • Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14 (WERSJA ZAKTUALIZOWANA) - Lista zajęć dydaktycznych wyjątkowo kończących się zaliczeniem w trybie zdalnym w sesji zimowej roku akademickiego  2021/2022 [PDF]

ZARZĄDZENIE NR 14

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin, formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

4. Forma egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie obowiązują także w sesji poprawkowej semestru zimowego.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru zimowego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie sesji zimowej, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Ustala się listę zajęć dydaktycznych, których zaliczenie końcowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może odbyć się w trybie zdalnym, mimo że sylabus przewiduje zaliczenia w trybie stacjonarnym. Lista wraz z narzędziami przewidzianymi do przeprowadzenia poszczególnych zaliczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie zdalnej z przedmiotów nieuwzględnionych w załączniku nr 2. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 13

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) oraz § 1 ust. 7 zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 r. poz. 194 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedłuża się czas obowiązywania zmian trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustalone w zarządzeniu nr 11 KJD na okres od 13 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku:

1) czasowe przeniesienie prowadzenia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego obowiązuje na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

a) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

b) filologia polska;

c) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

d) logopedia ogólna i kliniczna;

e) sztuki społeczne.

2) w trybie stacjonarnym zajęcia dydaktyczne prowadzone są na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:  

a) filologia bałtycka;

b) filologia polskiego języka migowego;

c) slawistyka;

d) sztuka pisania.

2. Od 10 stycznia 2022 roku, tj. po zakończeniu wakacji zimowych, zajęcia dydaktyczne prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym, które na mocy zarządzenia nr 11 KJD zostały czasowo przeniesione w tryb zdalny, wracają do trybu stacjonarnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 12

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w trybie zdalnym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 11

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Do trybu zdalnego czasowo przenosi się zajęcia prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

1) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

2) filologia polska;

3) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

4) logopedia ogólna i kliniczna;

5) sztuki społeczne.

2. W dotychczasowym stacjonarnym trybie i z uwzględnieniem postanowień wynikających z zarządzenia nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 181) prowadzi się zajęcia na następujących kierunkach studiów:

1) filologia bałtycka;

2) filologia polskiego języka migowego;

3) slawistyka;

4) sztuka pisania.

            3. Zajęcia organizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" prowadzone są w dotychczasowym trybie.

            4. Zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane na Wydziale Polonistyki, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzone są w trybie zdalnym.

            5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w dotychczasowym trybie.

6. Przeniesienie do trybu zdalnego zajęć, o których mowa w ust. 1 i 4, następuje na okres 2 tygodni, tj. od 29 listopada 2021 roku do 12 grudnia 2021 roku.

7. Okres przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony na czas nieprzekraczający kolejnych 2 tygodni, czyli do 22 grudnia 2021 r.

§ 2

1. Zajęcia przeniesione na mocy niniejszego zarządzenia do trybu zdalnego powinny być prowadzone w sposób synchroniczny.

2. Wykłady prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym powinny być udostępniane w trybie asynchronicznym.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach dopuszczalne jest prowadzenie wykładów w trybie asynchronicznym.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia, które na mocy niniejszego zarządzenia są przeniesione do trybu zdalnego, może – po uzyskaniu zgody wszystkich osób uczestniczących w zajęciach – prowadzić je w formie stacjonarnej lub hybrydowej (tj. w bezpośredniej obecności części studentów i umożliwiając pozostałym zdalne uczestniczenie w zajęciach). Zgłoszenia takich zajęć należy przesłać najpóźniej do 1 grudnia 2021 roku na adres dziekan.polon@uw.edu.pl.

5. Możliwość określona w ust. 4 nie dotyczy zajęć, w których uczestniczy powyżej 40 osób.

6. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia, tj. zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

7. Aby zapewnić studentom możliwość właściwego uczestniczenia w zajęciach czasowo przeniesionych do trybu zdalnego na mocy niniejszego zarządzenia, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) bezzwłocznie poinformować studentów grupy o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć;

3) przekazać studentom podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 3

1. Dopuszcza się, by w okresie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom).

2. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 4

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się na zasadach określonych w § 6 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223):

1) egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym;

2) KJD na wniosek kierującego pracą dyplomową może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych, zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny dla studentów kierunku logopedia ogólna i kliniczna odbywają się na zasadach określonych przez jednostki organizujące te zajęcia.

3. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez KJD dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 10

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 2 listopada 2021 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki i Radą Samorządu Studentów 2 listopada 2021 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 9

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej [3007-SP-DJP-EPM];
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [3007-SP-DJP-GF];
 3. Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności [3007-SP-DJP-WDD];
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych [3007-SP-DJP-JPZ];
 5. Język polski w świecie [3007-SP-DJP-JPS];
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej [3007-SP-DJP-PLS];
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego [3007-SP-DJP-SND];
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego [3007-SP-DJP-TZJ];
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne [3007-SP-DJP-WDM];
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej [3007-SP-DJP-WT];

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy [3004-SP-JPJO];
 2. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego [3004-SP-MNJPJO];
 3. Metodyka nauczania kultury polskiej [3004-SP-MNKP];
 4. Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych [3004-SP-PPNJO];
 5. Testowanie znajomości języka polskiego [3004-SP-TZJP];
 6. Wiedza o kulturze polskiej i historii Polski [3004-SP-WOKP];

3) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów [3007-SP-PDN-KSJ];
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-LED];
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XIX];
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XXI];
 5. Metodyka języka polskiego w liceum [3007-SP-PDN-MJL];
 6. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne [3007-SP-PDN-MJP];
 7. Przeszłość języka polskiego [3007-SP-PDN-PJP];
 8. Seminarium [3007-SP-PDN-SD];
 9. Seminarium [3007-SP-PDN-SEM];
 10. Warsztat pracy z tekstem [3007-SP-PDN-WPT];
 11. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania [3007-SP-PDN-WJP];

4) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne [3007-SP-RJT-ZG];
 2. Najnowsze polskie słownictwo [3007-SP-RJT-NS];
 3. Nazwy własne w tekstach [3007-SP-RJT-NW];
 4. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej [3007-SP-RJT-OI];
 5. Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW];
 6. Warsztaty redaktorskie – praca nad tekstem autorskim [3007-SP-RJT-WR];
 7. Współczesna stylistyka [3007-SP-RJT-WS];

5) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii [3007-SP-RTZ-EE];
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego [3007-SP-RTZ-TT];
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych [3007-SP-RTZ-OT];
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych [3007-SP-RTZ-WR];
 5. Problemy stylistyki teoretycznej [3007-SP-RTZ-PS];
 6. Teoria komunikacji w praktyce [3007-SP-RTZ-TK];

6) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego [3001-SP-SM-PT];
 2. Techniki pisarskie [3001-SP-SM-TP];
 3. Tradycja literacka [3001-SP-SM-TL];
 4. Współczesne życie literackie [3001-SP-SM-WZ].

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony i zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek prowadzącego zajęcia.

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować słuchaczy;

3) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Względem zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów przewidzianych na sesję zimową w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu zaliczenia i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego powinna znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

ZARZĄDZENIE NR 8

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia bałtycka:

a) Historia literatury łotewskiej [3020-BB1HLO], I rok studiów II stopnia;

b) Konwersatorium literaturoznawcze 2 [3020-BA3KL2], III rok studiów I stopnia;

c) Nauka języka łotewskiego [3020-BB1NLO], I rok studiów II stopnia;

d) Nauka języka łotewskiego [3020-BB2NLO], II rok studiów II stopnia;

2) filologia polskiego języka migowego:

a) Kultura i historia Głuchych [3020-J1B1KG], I rok studiów II stopnia;

b) Pisanie tekstu naukowego – warsztaty [3020-J1B2PT], II rok studiów II stopnia;

3) logopedia ogólna i kliniczna:

a)  Dysleksja rozwojowa [3007-L1A3DR], III rok studiów I stopnia;

b)  Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna [3007-L1B2KW], II rok studiów II stopnia;

c)   Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej
[3007-L1B2KA], II rok studiów II stopnia;

d)  Mowa niepłynna [3007-L1B1MN], I rok studiów II stopnia;

e)  Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) – ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne [3007-L1S2OJ2], II rok studiów II stopnia;

f)   Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów [3007-L1B1ML], I rok studiów II stopnia;

g)  Psychologia kliniczna dziecka [3007-L1A2PK], II rok studiów I stopnia;

h)  Rozwój mowy dziecka [3007-L1A2RM], II rok studiów I stopnia;

4) slawistyka:

a)  Gramatyka opisowa języka słoweńskiego (1) [3005-KL4GOSLW], II rok studiów I stopnia;

b)  Historia języka słoweńskiego z elementami gramatyki historycznej
[3005-KU6HJSLW], I rok studiów II stopnia;

c)   Lingwistyka kulturowa dla slawistów [3005-KU8LK], II rok studiów II stopnia;

d)  Aktualne kierunki badań slawistycznych [3005-KL4AKT], II rok studiów I stopnia.

2. Dla prowadzonego na Wydziale Polonistyki w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku studiów filologia polska w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia:

1) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze zimowym, zostają przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym;

2) w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem pkt. 1, prowadzi się następujące zajęcia dydaktyczne:

a)  dla III rok studiów I stopnia:

 • Dialektologia [3003-13A3DL];
 • Gramatyka historyczna języka polskiego [3003-13A3GHJP];
 • Historia literatury polskiej po 1864 roku [3001-13A3LP];
 • Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii) [3007-R3A3HEL];
 • Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PEWNP];
 • Polski romantyzm i jego tradycja literacka [3001-Z2153LR1];
 • Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PSWNP];
 • Redakcja językowa tekstu II [3007-R3A3RJT-2];
 • Stylistyka [3003-13A3STYL];

b)  dla I roku studiów II stopnia:

 • „Język mówi nami" – dyskurs i tekst z perspektywy historycznej i współczesnej [3003-ZU2161HJP1];
 • Konwersatorium – moduł TRADYCJA (Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej) [3001-13B1B2LP-KON-T];
 • Konwersatorium – moduł NOWOCZESNOŚĆ (Współczesna sztuka i literatura – pespektywa aksjologiczna) [3001-13B1B2WS-KON-N];
 • Leksykografia [3003-13B1LEK];
 • Literatura polska lat 1918-1945 [3001-13B1LW1];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2161LW1];
 • Metodologia badań językoznawczych – diachronia [3003-13B1M-D];
 • Metodologia badań językoznawczych – synchronia [3003-13B1M-S];
 • Metodologia badań literackich [3001-13B1M-L];
 • Opracowanie językowe tekstu naukowego [3003-13B1OJTN];
 • Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum [3007-N3B1PAiPL];
 • Romantyzm i europejska kultura literacka pierwszej połowy XIX wieku
  [3001-ZU2161LR1];
 • Techniki autoprezentacji [3007-N3B1TA];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG1];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG2];
 • Translatorium, poziom B2+ (język rosyjski) [3001-13B1KTR-ROS];
 • Warsztat interpretacji tekstu [3007-N3B1WIT];

c)   dla II roku studiów II stopnia:

 • Epifanie literatury. Historia edycji na przestrzeni wieków [3007-ZU2162ES1];
 • Historia języka polskiego [3003-13B2HJ];
 • Językoznawstwo ogólne [3020-13B2JO];
 • Konteksty nauczania języka polskiego [3007-N3B2KNJP];
 • Literatura najnowsza [3001-13B2LN];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2162LW1];
 • Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie ogólne) [3007-N3B2MJP-LO-KO];
 • Przeszłość języka polskiego i środowiskowe jego odmiany [3003-ZU2162HJ1];
 • Psycholingwistyka [3007-N3B2PS];
 • Romantyzm polski w kontekście europejskim [3001-ZU2162LR1].

3. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

4. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

5. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

6. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować studentów grupy;

3) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązuje się do prowadzenia dyżurów dydaktycznych w trybie hybrydowym lub zdalnym.

4. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości w trybie zdalnym, zaliczenie końcowe również może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego musi znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie formy zaliczenia na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem zimowej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 7

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 14 MAJA 2021 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej i egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 13 ust. 3 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich organizowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin, formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

§ 2

1. Egzaminacyjna sesja letnia i egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki odbywają się w całości w trybie zdalnym.

2. Forma przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie egzaminacyjnej sesji letniej obowiązują także dla egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

3. Termin przeprowadzenia egzaminu w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 76).

§ 2

Przywraca się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 3).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 r.


Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 5

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust.  1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 2).

§ 2

Zawiesza się do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, z wyłączeniem:

 1.  praktyk kierunkowych i zawodowych, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęć zdefiniowanych jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 27 marca 2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 3 ust.  4 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposób modyfikacji planu studiów kierunku sztuki społeczne, którzy rozpoczęli kształcenie na I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

§ 2

 1. Z uwagi na terenowy charakter zajęć zmienia się określony w planie studiów termin realizacji przedmiotu Objazd.
 2. Realizacja przedmiotu Objazd  zostaje jednorazowo przesunięta na rok akademicki 2021/2022.
 3. Wymagania etapowe związane z przedmiotem Objazd przypisane w planie studiów do I roku studiów II stopnia zostają jednorazowo przeniesione na II rok studiów II stopnia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa terminy i sposób wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

 1. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny numer konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
 2. Opłatę za powtarzanie roku wnosi się:
  1. w całości, w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. I rata – do 15.10,
   2. II rata – do 15.12,
   3. III rata – do 15.02.
 3. Opłatę za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów wnosi się w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia są prowadzone.
 4. Opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył, wnosi się w terminie czterech tygodni od zakończenia sesji poprawkowej semestru, w którym zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy były prowadzone.
 5. Opłatę za kształcenie na studiach niestacjonarnych wnosi się:
  1. w całości, przed rozpoczęciem lub na początku semestru, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. opłata za semestr zimowy: I rata do 15.10; II rata do 2.11, III rata do 2.12,
   2. opłata za semestr letni: I rata do 28.02, II rata do 30.03, III rata do 30.04.
 6. W przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów, pobierana jest opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. Opłatę wnosi się na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

Zarządzenie nr 2

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r., poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki UW w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 2. Zarządzenie dotyczy zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 zarządzenia nr 1 KJD Wydziału Polonistyki UW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć (DWPL UW z 2021 r. poz. 1).

§ 2

 1. W trybie innym niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 2. Dopuszcza się prowadzenie w trybie stacjonarnym następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. praktyki kierunkowe i zawodowe, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęcia zdefiniowane jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna);
 3. Praktyki konwersacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego) – zajęcia fakultatywne (nieobowiązkowe);
 4. Terytoria sztuki: prywatne/publiczne (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne).
 1. Dopuszcza się prowadzenia w trybie hybrydowym (tryb zdalny z możliwością przeprowadzenia części zajęć w trybie stacjonarnym, w tym plenerowym) następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. Restart. Nowa normalność (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 2. Praktyczne zasady organizacji wystaw (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 3. Pracownia terenowa (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 4. Nauka polskiego języka migowego (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego);
 5. Warsztaty komunikacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego).

§ 3

Cykl kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt. 4 i 5 rozpoczyna się w trybie zdalnym. W sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego możliwa jest zmiana trybu kształcenia na stacjonarny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Na podstawie § 9 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia i na studiach drugiego stopnia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 5.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty, seminaria i warsztaty prowadzone są w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym, zgodnie z programami i planami studiów.
 3. Wykłady mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej, umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego wykład. Rekomenduje się, żeby wykłady prowadzone w formie synchronicznej były nagrywane i udostępniane studentom do odtworzenia.
 4. Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą zawierać komponent asynchroniczny, pod warunkiem zachowania jednolitości w obrębie danego przedmiotu.
 5. W innym trybie niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Lista zajęć zostanie ogłoszona w odrębnym zarządzeniu KJD.

§ 3

 1. Narzędzia informatyczne, służące do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych. Oznacza to, że można używać tylko tych platform e-learningowych, które należą do Uniwersytetu Warszawskiego lub z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy licencyjne.
 2. W celu zachowania jednolitości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki dopuszcza się następujące narzędzia informatyczne:
  a) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus" prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  b) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  c) platformę Zoom.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wykład z elementami dyskusji dla ponad 100 osób) dopuszcza się skorzystanie z pakietu Microsoft Teams.
 4. Wybrane narzędzia informatyczne muszą zapewniać studentom uzyskanie jednolitych efektów uczenia się w ramach tego samego przedmiotu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk