Zarządzenia KierOwnika Jednostki Dydaktycznej

ZARZĄDZENIE NR 13

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) oraz § 1 ust. 7 zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 r. poz. 194 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedłuża się czas obowiązywania zmian trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustalone w zarządzeniu nr 11 KJD na okres od 13 grudnia 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku:

1) czasowe przeniesienie prowadzenia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego obowiązuje na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

a) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

b) filologia polska;

c) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

d) logopedia ogólna i kliniczna;

e) sztuki społeczne.

2) w trybie stacjonarnym zajęcia dydaktyczne prowadzone są na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:  

a) filologia bałtycka;

b) filologia polskiego języka migowego;

c) slawistyka;

d) sztuka pisania.

2. Od 10 stycznia 2022 roku, tj. po zakończeniu wakacji zimowych, zajęcia dydaktyczne prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym, które na mocy zarządzenia nr 11 KJD zostały czasowo przeniesione w tryb zdalny, wracają do trybu stacjonarnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 12

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 11 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (DWPL z 2021 poz. 194) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w trybie zdalnym."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 11

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Do trybu zdalnego czasowo przenosi się zajęcia prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

1) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

2) filologia polska;

3) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

4) logopedia ogólna i kliniczna;

5) sztuki społeczne.

2. W dotychczasowym stacjonarnym trybie i z uwzględnieniem postanowień wynikających z zarządzenia nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 181) prowadzi się zajęcia na następujących kierunkach studiów:

1) filologia bałtycka;

2) filologia polskiego języka migowego;

3) slawistyka;

4) sztuka pisania.

            3. Zajęcia organizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" prowadzone są w dotychczasowym trybie.

            4. Zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane na Wydziale Polonistyki, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzone są w trybie zdalnym.

            5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w dotychczasowym trybie.

6. Przeniesienie do trybu zdalnego zajęć, o których mowa w ust. 1 i 4, następuje na okres 2 tygodni, tj. od 29 listopada 2021 roku do 12 grudnia 2021 roku.

7. Okres przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony na czas nieprzekraczający kolejnych 2 tygodni, czyli do 22 grudnia 2021 r.

§ 2

1. Zajęcia przeniesione na mocy niniejszego zarządzenia do trybu zdalnego powinny być prowadzone w sposób synchroniczny.

2. Wykłady prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym powinny być udostępniane w trybie asynchronicznym.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach dopuszczalne jest prowadzenie wykładów w trybie asynchronicznym.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia, które na mocy niniejszego zarządzenia są przeniesione do trybu zdalnego, może – po uzyskaniu zgody wszystkich osób uczestniczących w zajęciach – prowadzić je w formie stacjonarnej lub hybrydowej (tj. w bezpośredniej obecności części studentów i umożliwiając pozostałym zdalne uczestniczenie w zajęciach). Zgłoszenia takich zajęć należy przesłać najpóźniej do 1 grudnia 2021 roku na adres dziekan.polon@uw.edu.pl.

5. Możliwość określona w ust. 4 nie dotyczy zajęć, w których uczestniczy powyżej 40 osób.

6. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia, tj. zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

7. Aby zapewnić studentom możliwość właściwego uczestniczenia w zajęciach czasowo przeniesionych do trybu zdalnego na mocy niniejszego zarządzenia, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) bezzwłocznie poinformować studentów grupy o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć;

3) przekazać studentom podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 3

1. Dopuszcza się, by w okresie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom).

2. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 4

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się na zasadach określonych w § 6 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223):

1) egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym;

2) KJD na wniosek kierującego pracą dyplomową może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych, zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny dla studentów kierunku logopedia ogólna i kliniczna odbywają się na zasadach określonych przez jednostki organizujące te zajęcia.

3. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez KJD dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 10

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 2 listopada 2021 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki i Radą Samorządu Studentów 2 listopada 2021 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 9

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej [3007-SP-DJP-EPM];
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [3007-SP-DJP-GF];
 3. Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności [3007-SP-DJP-WDD];
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych [3007-SP-DJP-JPZ];
 5. Język polski w świecie [3007-SP-DJP-JPS];
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej [3007-SP-DJP-PLS];
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego [3007-SP-DJP-SND];
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego [3007-SP-DJP-TZJ];
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne [3007-SP-DJP-WDM];
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej [3007-SP-DJP-WT];

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy [3004-SP-JPJO];
 2. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego [3004-SP-MNJPJO];
 3. Metodyka nauczania kultury polskiej [3004-SP-MNKP];
 4. Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych [3004-SP-PPNJO];
 5. Testowanie znajomości języka polskiego [3004-SP-TZJP];
 6. Wiedza o kulturze polskiej i historii Polski [3004-SP-WOKP];

3) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów [3007-SP-PDN-KSJ];
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-LED];
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XIX];
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XXI];
 5. Metodyka języka polskiego w liceum [3007-SP-PDN-MJL];
 6. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne [3007-SP-PDN-MJP];
 7. Przeszłość języka polskiego [3007-SP-PDN-PJP];
 8. Seminarium [3007-SP-PDN-SD];
 9. Seminarium [3007-SP-PDN-SEM];
 10. Warsztat pracy z tekstem [3007-SP-PDN-WPT];
 11. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania [3007-SP-PDN-WJP];

4) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne [3007-SP-RJT-ZG];
 2. Najnowsze polskie słownictwo [3007-SP-RJT-NS];
 3. Nazwy własne w tekstach [3007-SP-RJT-NW];
 4. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej [3007-SP-RJT-OI];
 5. Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW];
 6. Warsztaty redaktorskie – praca nad tekstem autorskim [3007-SP-RJT-WR];
 7. Współczesna stylistyka [3007-SP-RJT-WS];

5) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii [3007-SP-RTZ-EE];
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego [3007-SP-RTZ-TT];
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych [3007-SP-RTZ-OT];
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych [3007-SP-RTZ-WR];
 5. Problemy stylistyki teoretycznej [3007-SP-RTZ-PS];
 6. Teoria komunikacji w praktyce [3007-SP-RTZ-TK];

6) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego [3001-SP-SM-PT];
 2. Techniki pisarskie [3001-SP-SM-TP];
 3. Tradycja literacka [3001-SP-SM-TL];
 4. Współczesne życie literackie [3001-SP-SM-WZ].

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony i zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek prowadzącego zajęcia.

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować słuchaczy;

3) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Względem zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów przewidzianych na sesję zimową w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu zaliczenia i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego powinna znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

ZARZĄDZENIE NR 8

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia bałtycka:

a) Historia literatury łotewskiej [3020-BB1HLO], I rok studiów II stopnia;

b) Konwersatorium literaturoznawcze 2 [3020-BA3KL2], III rok studiów I stopnia;

c) Nauka języka łotewskiego [3020-BB1NLO], I rok studiów II stopnia;

d) Nauka języka łotewskiego [3020-BB2NLO], II rok studiów II stopnia;

2) filologia polskiego języka migowego:

a) Kultura i historia Głuchych [3020-J1B1KG], I rok studiów II stopnia;

b) Pisanie tekstu naukowego – warsztaty [3020-J1B2PT], II rok studiów II stopnia;

3) logopedia ogólna i kliniczna:

a)  Dysleksja rozwojowa [3007-L1A3DR], III rok studiów I stopnia;

b)  Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna [3007-L1B2KW], II rok studiów II stopnia;

c)   Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej
[3007-L1B2KA], II rok studiów II stopnia;

d)  Mowa niepłynna [3007-L1B1MN], I rok studiów II stopnia;

e)  Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) – ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne [3007-L1S2OJ2], II rok studiów II stopnia;

f)   Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów [3007-L1B1ML], I rok studiów II stopnia;

g)  Psychologia kliniczna dziecka [3007-L1A2PK], II rok studiów I stopnia;

h)  Rozwój mowy dziecka [3007-L1A2RM], II rok studiów I stopnia;

4) slawistyka:

a)  Gramatyka opisowa języka słoweńskiego (1) [3005-KL4GOSLW], II rok studiów I stopnia;

b)  Historia języka słoweńskiego z elementami gramatyki historycznej
[3005-KU6HJSLW], I rok studiów II stopnia;

c)   Lingwistyka kulturowa dla slawistów [3005-KU8LK], II rok studiów II stopnia;

d)  Aktualne kierunki badań slawistycznych [3005-KL4AKT], II rok studiów I stopnia.

2. Dla prowadzonego na Wydziale Polonistyki w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku studiów filologia polska w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia:

1) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze zimowym, zostają przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym;

2) w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem pkt. 1, prowadzi się następujące zajęcia dydaktyczne:

a)  dla III rok studiów I stopnia:

 • Dialektologia [3003-13A3DL];
 • Gramatyka historyczna języka polskiego [3003-13A3GHJP];
 • Historia literatury polskiej po 1864 roku [3001-13A3LP];
 • Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii) [3007-R3A3HEL];
 • Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PEWNP];
 • Polski romantyzm i jego tradycja literacka [3001-Z2153LR1];
 • Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PSWNP];
 • Redakcja językowa tekstu II [3007-R3A3RJT-2];
 • Stylistyka [3003-13A3STYL];

b)  dla I roku studiów II stopnia:

 • „Język mówi nami" – dyskurs i tekst z perspektywy historycznej i współczesnej [3003-ZU2161HJP1];
 • Konwersatorium – moduł TRADYCJA (Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej) [3001-13B1B2LP-KON-T];
 • Konwersatorium – moduł NOWOCZESNOŚĆ (Współczesna sztuka i literatura – pespektywa aksjologiczna) [3001-13B1B2WS-KON-N];
 • Leksykografia [3003-13B1LEK];
 • Literatura polska lat 1918-1945 [3001-13B1LW1];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2161LW1];
 • Metodologia badań językoznawczych – diachronia [3003-13B1M-D];
 • Metodologia badań językoznawczych – synchronia [3003-13B1M-S];
 • Metodologia badań literackich [3001-13B1M-L];
 • Opracowanie językowe tekstu naukowego [3003-13B1OJTN];
 • Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum [3007-N3B1PAiPL];
 • Romantyzm i europejska kultura literacka pierwszej połowy XIX wieku
  [3001-ZU2161LR1];
 • Techniki autoprezentacji [3007-N3B1TA];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG1];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG2];
 • Translatorium, poziom B2+ (język rosyjski) [3001-13B1KTR-ROS];
 • Warsztat interpretacji tekstu [3007-N3B1WIT];

c)   dla II roku studiów II stopnia:

 • Epifanie literatury. Historia edycji na przestrzeni wieków [3007-ZU2162ES1];
 • Historia języka polskiego [3003-13B2HJ];
 • Językoznawstwo ogólne [3020-13B2JO];
 • Konteksty nauczania języka polskiego [3007-N3B2KNJP];
 • Literatura najnowsza [3001-13B2LN];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2162LW1];
 • Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie ogólne) [3007-N3B2MJP-LO-KO];
 • Przeszłość języka polskiego i środowiskowe jego odmiany [3003-ZU2162HJ1];
 • Psycholingwistyka [3007-N3B2PS];
 • Romantyzm polski w kontekście europejskim [3001-ZU2162LR1].

3. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

4. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

5. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

6. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować studentów grupy;

3) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązuje się do prowadzenia dyżurów dydaktycznych w trybie hybrydowym lub zdalnym.

4. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości w trybie zdalnym, zaliczenie końcowe również może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego musi znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie formy zaliczenia na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem zimowej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 7

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 14 MAJA 2021 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej i egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 13 ust. 3 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich organizowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin, formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

§ 2

1. Egzaminacyjna sesja letnia i egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki odbywają się w całości w trybie zdalnym.

2. Forma przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie egzaminacyjnej sesji letniej obowiązują także dla egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

3. Termin przeprowadzenia egzaminu w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 76).

§ 2

Przywraca się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 3).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 r.


Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 5

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust.  1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 2).

§ 2

Zawiesza się do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, z wyłączeniem:

 1.  praktyk kierunkowych i zawodowych, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęć zdefiniowanych jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 27 marca 2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 3 ust.  4 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposób modyfikacji planu studiów kierunku sztuki społeczne, którzy rozpoczęli kształcenie na I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

§ 2

 1. Z uwagi na terenowy charakter zajęć zmienia się określony w planie studiów termin realizacji przedmiotu Objazd.
 2. Realizacja przedmiotu Objazd  zostaje jednorazowo przesunięta na rok akademicki 2021/2022.
 3. Wymagania etapowe związane z przedmiotem Objazd przypisane w planie studiów do I roku studiów II stopnia zostają jednorazowo przeniesione na II rok studiów II stopnia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa terminy i sposób wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

 1. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny numer konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
 2. Opłatę za powtarzanie roku wnosi się:
  1. w całości, w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. I rata – do 15.10,
   2. II rata – do 15.12,
   3. III rata – do 15.02.
 3. Opłatę za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów wnosi się w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia są prowadzone.
 4. Opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył, wnosi się w terminie czterech tygodni od zakończenia sesji poprawkowej semestru, w którym zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy były prowadzone.
 5. Opłatę za kształcenie na studiach niestacjonarnych wnosi się:
  1. w całości, przed rozpoczęciem lub na początku semestru, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. opłata za semestr zimowy: I rata do 15.10; II rata do 2.11, III rata do 2.12,
   2. opłata za semestr letni: I rata do 28.02, II rata do 30.03, III rata do 30.04.
 6. W przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów, pobierana jest opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. Opłatę wnosi się na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk

 

Zarządzenie nr 2

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r., poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki UW w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 2. Zarządzenie dotyczy zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 zarządzenia nr 1 KJD Wydziału Polonistyki UW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć (DWPL UW z 2021 r. poz. 1).

§ 2

 1. W trybie innym niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 2. Dopuszcza się prowadzenie w trybie stacjonarnym następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. praktyki kierunkowe i zawodowe, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęcia zdefiniowane jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna);
 3. Praktyki konwersacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego) – zajęcia fakultatywne (nieobowiązkowe);
 4. Terytoria sztuki: prywatne/publiczne (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne).
 1. Dopuszcza się prowadzenia w trybie hybrydowym (tryb zdalny z możliwością przeprowadzenia części zajęć w trybie stacjonarnym, w tym plenerowym) następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. Restart. Nowa normalność (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 2. Praktyczne zasady organizacji wystaw (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 3. Pracownia terenowa (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 4. Nauka polskiego języka migowego (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego);
 5. Warsztaty komunikacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego).

§ 3

Cykl kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt. 4 i 5 rozpoczyna się w trybie zdalnym. W sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego możliwa jest zmiana trybu kształcenia na stacjonarny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 1

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Na podstawie § 9 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia i na studiach drugiego stopnia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 5.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty, seminaria i warsztaty prowadzone są w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym, zgodnie z programami i planami studiów.
 3. Wykłady mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej, umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego wykład. Rekomenduje się, żeby wykłady prowadzone w formie synchronicznej były nagrywane i udostępniane studentom do odtworzenia.
 4. Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą zawierać komponent asynchroniczny, pod warunkiem zachowania jednolitości w obrębie danego przedmiotu.
 5. W innym trybie niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Lista zajęć zostanie ogłoszona w odrębnym zarządzeniu KJD.

§ 3

 1. Narzędzia informatyczne, służące do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych. Oznacza to, że można używać tylko tych platform e-learningowych, które należą do Uniwersytetu Warszawskiego lub z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy licencyjne.
 2. W celu zachowania jednolitości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki dopuszcza się następujące narzędzia informatyczne:
  a) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus" prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  b) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  c) platformę Zoom.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wykład z elementami dyskusji dla ponad 100 osób) dopuszcza się skorzystanie z pakietu Microsoft Teams.
 4. Wybrane narzędzia informatyczne muszą zapewniać studentom uzyskanie jednolitych efektów uczenia się w ramach tego samego przedmiotu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk