STUDIA II STOPNIA 2021/2022

W II turze prowadzimy nabór na studia II stopnia na kierunkach:

  • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)
  • filologia bałtycka
  • filologia polskiego języka migowego
  • slawistyka
  • filologia klasyczna – studia śródziemnomorskie
  • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
  • sztuki społeczne

Harmonogram rekrutacji:

  • początek rejestracji w IRK: 10.08.2021;
  • koniec rejestracji w IRK: 17.09.2021;
  • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2021;
  • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 22.09.2021;
  • ogłoszenie wyników: 24.09.2021;
  • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2021 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

  • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
  • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Kto musi podejść do egzaminu?

  • Egzamin przeznaczony jest dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku filologia polska.
  • Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku filologia polska, a ocena końcowa na dyplomie licencjata to co najmniej 4.

Co warto wiedzieć o egzaminie?

  • Ma formę pisemną.
  • Trwa do 90 minut.
  • Składa się z pytań otwartych i zamkniętych.
  • Obejmuje pytania z zakresu:
  • historii literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918;
  • poetyki (w tym teorii wiersza);
  • kultury języka polskiego (z elementami leksykologii);
  • gramatyki opisowej języka polskiego z elementami gramatyki historycznej języka polskiego.

Jak się do niego przygotować?

Pierwsza część egzaminu ma za zadanie sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu dziejów literatury polskiej (od średniowiecza do roku 1918), w tym wiedzę dotyczącą:

  • dzieł i ich twórców najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok;
  • ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów;

oraz ocenić umiejętności analizy utworów literackich pod względem formalnym, tj. wskazać i omówić między innymi:

  • środki poetyckiego wyrazu;
  • gatunki i rodzaje literackie;
  • budowę wiersza.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

  • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
  • A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
  • B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1978 (lub inne wydania);
  • T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990 (lub inne wydania);
  • J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987 (lub inne wydania);
  • C. Hernas, Literatura Baroku, Warszawa 1987 (lub inne wydania);
  • M. Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1988 (lub inne wydania);
  • A.Witkowska, Literatura Romantyzmu, Warszawa 1986 (lub inne wydania);
  • H. Markiewicz, Literatura Pozytywizmu, Warszawa 1986 (lub inne wydania);
  • M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 (lub inne wydania);
  • J. Pelc, Literatura Renesansu w Polsce, Warszawa 1994;
  • Literatura polska od Średniowiecza do Pozytywizmu, pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
  • Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok), pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
  • Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
  • Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga egzaminu ma za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu:

  • gramatyki opisowej języka polskiego (fonetyki, fonologii, morfologii, składni) z elementami gramatyki historycznej języka polskiego;
  • kultury języka polskiego (w tym: poprawności gramatycznej, leksykalnej i frazeologicznej).

Aby przygotować się do tej części egzaminu, warto sięgnąć do następujących publikacji:

  • Nauka o języku dla polonistów, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
  • Język polski. Kompendium, pod. red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej, I. Winiarskiej-Górskiej, Warszawa 2005;
  • H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2020 (lub wydania wcześniejsze);
  • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;
  •  T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub inne wydania);
  • S. Dubisz, K. Długosz-Kurczabowa, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1999 (lub inne wydania);
  • R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010 (lub inne wydania).