ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

Rozporządzenie Nr 4 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie

Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Nr 4 z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie procedury w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz z późniejszymi zmianami, a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora określam następującą procedurę w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Polonistyki UW:

 

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu, skierowany do Dziekana Wydziału. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami (kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego, autoreferat w języku polskim i angielskim, ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r.) składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Władze dziekańskie przeprowadzają ocenę formalną wniosku.

Jeżeli kandydat nie jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie, składa on oświadczenie macierzystej jednostki lub osobistą deklarację o przejęciu kosztów wynagrodzeń wymaganych przez stosowne regulacje prawne (oraz ewentualnie pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania). Na tej podstawie przygotowywana jest i zawierana odpowiednia umowa dotycząca przejęcia kosztów postępowania.

 1. Rada Wydziału przeprowadza postępowanie w zakresie artykułu 27 ust. 2 pkt. 1 wymienionej Ustawy, podejmując uchwałę w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. Na tym samym posiedzeniu Rada powołuje Zespół Rady Wydziału ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, złożony z członków Rady posiadających tytuł profesora, w celu przygotowania projektów uchwał odnośnie do art. 27 ust. 2 pkt. 2 i 3 wymienionej Ustawy, to jest w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów i poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Kandydatów na członków Zespołu (2-4 os.) proponuje dyrektor instytutu kierunkowego, właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Z racji funkcji Zespołowi przewodniczy Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej.
 2. Zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia Radzie Wydziału listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu, i niebędących członkami Rady Wydziału Polonistyki. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów. Treść uchwał o wszczęciu postępowania i wyznaczeniu  kandydatów na recenzentów wraz z załącznikami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW, zostaje przekazana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
 4. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej lub spośród innych osób, a następnie przekazuje ich listę Dziekanowi Wydziału.
 5. Dziekan zleca wyznaczonym recenzentom sporządzenie w terminie dwóch miesięcy recenzji, zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania ustawowe, oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
 6. Zespół Rady Wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami, przygotowuje projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, przedkładając projekt Radzie.
 7. Rada Wydziału, po zapoznaniu się z recenzjami oraz protokołem posiedzenia Zespołu, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. W odniesieniu do uchwał Rady Wydziału, jeśli są odmowne, mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 21 Ustawy (dot. trybu odwoławczego).
 8. Rada Wydziału, po podjęciu uchwały o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora, przesyła wniosek wraz z aktami postępowania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały.
 9. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW.
 10. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
 11. W przypadku podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora, składa ona, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Prezydenta Rzeczypospolitej wniosek o nadanie tytułu profesora.
 12. W przypadku podjęcia przez Centralna Komisję uchwały o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Centralna Komisja rozpatruje powyższy wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.