RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 21 lutego 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

Wręczenie medali 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

I. HABILITACJE

1.Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Roberta Kulmińskiego.

II. DOKTORATY

  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Karolinie Ćwiek-Rogalskiej
    2. mgr Aleksandrze Geller
    3. mgr. Michałowi Grabowskiemu
    4. mgr Monice Kowalczyk (+wyróżnienie)
    5. mgr Weronice Plińskiej
    6. mgr. Mateuszowi Seroce
    7. mgr Agnieszce Sosnowskiej
    8. mgr Karolinie Wierel
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr Doroty Dobrzyńskiej
    2. mgr. Macieja Jaworskiego
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:

a) mgr Moniki Jabłońskiej

b) mgr Ewy Krzakowskiej-Łazuki

c) mgr. Piotra Kubkowskiego

d) mgr Olgi Szadkowskiej

       4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie

            komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:

                               a) mgr. Łukasza Bukowieckiego

                               b) mgr Justyny Schollenberger

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 17 stycznia 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 (wybory uzupełniające).
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  10. Opinia Rady Wydziału na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
  11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
  12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pietruczuk na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Barbary Brzuski na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marty Zimniak-Hałajko na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agaty Chałupnik na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Kowzana na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Marty Grzybowskiej na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  18. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców.
  19. Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
  20. Powołanie Pracowni Obszaru Postjugosłowiańskiego w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  21. Uchwała rekrutacyjna na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019.
  22. Uchwała rekrutacyjna na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.
  23. Uchwała Rady Wydziału w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.
  24. Limit zwolnień z opłat edukacyjnych w roku kalendarzowym 2017.
  25. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji czasopisma naukowego „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe" przy Wydziale Polonistyki UW.
  26. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
  27. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  28. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014