RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2021/2022

posiedzenia regularne

Posiedzenie w dniu 19 października 2021 r.
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2022 r.
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.

posiedzenia nieregularne

Posiedzenie w dniu 16 listopada 2021 r.
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r.
Posiedzenie w dniu 24 maja 2022 r.

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 13 maja 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 13.05.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Bożenie Itoi
  2. mgr Ewie Kozioł-Chrzanowskiej (+wyróżnienie)
  3. mgr. Karolowi Samselowi
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Anety Cibik-Matujewicz
  2. mgr Marcina Dzikowskiego
  3. mgr Agaty Hąci
  4. mgr Elizy Kiepury
  5. mgr. Piotra Kubińskiego
  6. mgr Olgi Makarovej
  7. mgr Marty Maśki
  8. mgr Anny Suchodolskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Iwony Artowicz-Skowrońskiej
  2. mgr Anny Skwarskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Joanny Barskiej
  2. mgr Małgorzaty Lisickiej
  3. mgr Agaty Łukszy
  4. mgr Katarzyny Szrodt

CZĘŚĆ II godz. 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15.04.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Rodaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Tatiany Witkowskiej na stanowisku lektora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 4. Zmiana programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 5. Dostosowanie programu studiów doktoranckich do wymogów Uchwały Senatu Nr 175 z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz nowego Regulaminu Studiów Doktoranckich UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie nowego modułu pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem na studiach podyplomowych Filologia polska w praktyce.
 7. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.