PRAKTYKI KIERUNKOWE
WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w ramach programu kształcenia
praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie:
Szczegółowe zasady i formę odbywania praktyk określają:
Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Załączniki:
  1. Wniosek o zaliczenie praktyk [pdf] [doc]
  2. Formularz skierowania na praktyki [pdf] [doc]
  3. Ramowy program praktyki [pdf] [doc]
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki [pdf] [doc]

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna
mgr Ewa Kozłowska

Dyżur zdalny (google meet):
czwartek, godz. 12.00 - 13.00
 

Oferty praktyk i wolontariatu

Asystent brand managera (6.04.2022) (https://www.devire.pl/pojedyncza-oferta/?oferta=48892)

Koordynator – TVP.PL (21.03.2022)

Korektor – TVP.PL (21.03.2022)

Wydawca – TVP.PL (21.03.2022)

Stażysta – Platforma Otwartej Nauki (21.03.2022)

Praktykant – NAWA (21.03.2022)

 

Leksykograficzne praktyki studenckie

Szanowni Państwo!

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór na leksykograficzne praktyki studenckie w roku akademickim 2022/2023. O zaliczenie praktyk na ocenę mogą się starać studenci wszystkich specjalizacji zawodowych oprócz nauczycielskiej i glottodydaktycznej. Ci z Państwa, którzy te specjalizacje wybrali, mogą natomiast wziąć udział w praktykach (o ile będą wolne miejsca w puli), lecz nie będzie się to wiązało z otrzymaniem oceny wpisywanej do USOS. Łącznie oferujemy 20 miejsc praktykanckich.

Praktyki są przeznaczone przede wszystkim dla studentów III roku filologii polskiej studiów I stopnia. Warunkiem udziału w praktykach są zdane egzaminy z KJP I, KJP II, GOJP I oraz zaliczenie GOJP II. Zastrzegamy sobie prawo przyznawania miejsc na praktykach na podstawie ocen z tych przedmiotów oraz na podstawie innych informacji podanych w zgłoszeniu, a dotyczących specjalizacji, roku i kierunku studiów.

Praktyki będą się odbywały w trybie hybrydowym. Pod opieką członków zespołu Obserwatorium Językowego UW praktykanci będą przygotować hasła do słownika neologizmów polskich: https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/czym-jest-slownik-neologizmow-polskich/. Przewidywana liczba godzin praktyk to 40–50. Praca będzie prowadzona etapami rozłożonymi na kilka miesięcy.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk, które będzie mógł włączyć do dokumentacji ścieżki zawodowej.

Formularz rejestracyjny na praktyki znajduje się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1h4JvIN31TMIoG3S0PAIXbko7ZI7vQP8EH5KiPz6fDrk/edit. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na rozpatrywanie kandydatury przez organizatorów praktyk. Zgłoszenie można wycofać, wysyłając stosowny e-mail pod adresem obserwatorium@uw.edu.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.09.2022 r. do godz. 23.59; również w tym terminie można je wycofać. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu na praktyki poinformujemy zainteresowanych do 30.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych –

zespół Obserwatorium Językowego UW